Direcció General d'Educació Bàsica i Batxillerat
           Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 
           Servei d'Innovació i Recerca Educativa

Recull de recursos digitals diversos per a tecnologies de segon d'ESO

Recursos disponibles per utilitzar a les aules, catalogats segons el currículum de tecnologies de primer d'ESO del Departament d'Educació
Elements disponibles a xtec.cat: recursos digitals dipositats a la xarxa pròpia del Departament d'Educació.
Elements disponibles a edu365.cat: recursos de caràcter interactiu dipòsitats a la xarxa pròpia del Departament d'Educació.
Elements disponibles a la xarxa Internet: recursos educatius dipositats a la xarxa general d'Internet.
 
Data: setembre 201
En construcció

Currículum
Elements disponibles

Contingut                               Subcontingut xtec.cat edu365.cat  xarxa Internet

 Electricitat
 
  Reconeixement de la funció dels elements d'un circuit elèctric i de la seva simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de comandament L’energia solar i l’atmosfera La llei d’Ohm El camino de la electricidad
      Instal·lacions elèctriques. Mòduls 1 i 2 Resistències i circuits bàsics Tipos de pilas
 
 


  Caracterització del corrent elèctric altern i continu. Identificació dels efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment, magnetisme. Com es genera una ona alterna sinusoïdal? Com funcionen les coses Ley de Ohm
      Freqüència i amplitud en una ona sinusoïdal La llei d'Ohm
      La electricidad y el magnetismo Electroimants
      Electromagnetisme    
 
 


  Anàlisis dels principals processos de generació d'electricitat a partir de diferents fonts d'energia. Valoració de la utilització d'energies renovables per a la generació d'electricitat. Reconeixement experimental de motors elèctrics.   La producció d’electricitat   La força del vent
      Activitats d’energies alternatives   Energía a partir del carbón
          Efecto invernadero
        Energia nuclear
          Fuentes de energía renovable
          Energía solar
          Centrales solares de torre
          Energía geotermal
          Energía eólica
          Energía minieólica
          Energía hidráulica
 
 


  Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques en un circuit: tensió elèctrica, intensitat i resistència.        
       
 
 


  Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb elements físics per donar resposta a les necessitats de l'habitatge i altres entorns, i amb programes de simulació per estudiar els efectes produïts pels canvis d'algunes de les variables.   Instal·lacions elèctriques. Mòdul 3 Instal·lació elèctrica de l’habitatge Instalaciones eléctricas domésticas
      Circuits elèctrics   El interruptor diferencial

 
 


Processos i
transformacions 
tecnològiques 
en la 
vida 
quotidiana
  Caracterització de l'obtenció de les matèries primeres.   Plàstics a l’aula de tecnologia   Gas i petroli. MNACTEC
      La madera   Toquem fusta!
      Primeres matèries i materials   Los plásticos
          Los metales
        Qué es el carbón?
 
 


  Reconeixement de la transformació industrial de la matèries primeres en productes elaborats. Identificació de tècniques utilitzades en els processos de transformació de productes elaborats.   La madera y sus derivados   The Blast Furnace (L’alt forn)
      Els materials Alt forn
Procés Bessemer
 
 


  Identificació d'accions relacionades amb la comercialització de productes: embalatge, etiquetatge, manipulació i transport. Valoració del consum responsable.   Activitats econòmiques. El sector primari   Embalatge
L’etiquetatge
        L’etiquetatge dels aliments
L’etiquetatge energètic
 
 


  Anàlisi d'un procés industrial proper.   Estudi d'un procés industrial proper   Un procés tecnològic i humà, el tèxtil (mnactec)
          La indústria alimentària
Procés industrial del ciment
 
 


  Contrastació de similituds i diferències entre processos tecnològics        
           
 
 


Valoració dels canvis en les necessitats humanes. Necessitats humanes bàsiques
Necessitats de l’home actual
Els objectius del mil·leni
Valoració de l'impacte de la transformació de les matèries primeres en el medi. Materials, deixalles i reciclatge Iniciació al medi ambient

 
 


L'ordinador 
com a 
mitjà
d'informació 
i comunicació
  Ús d'Internet: interpretació de la seva terminologia, estructura i funcionament. Utilització de l'ordinador com a mitjà de comunicació individual i en grup: correu electrònic, fòrum, xat i videoconferència.   Guies d'internet   Internet
      Correu electrònic
gmail: el correu electrònic
Comunicació i interacció a la xarxa
 
 


  Utilització d'eines i aplicacions per a la cerca, descàrrega i intercanvi i publicació d'informació. Actitud crítica i responsable de la propietat i distribució dels programes i de la informació.     Intercanvi d'arxius
         
 
 


  Selecció de la informació obtinguda per mitjans telemàtics tenint en compte la seva autoria, fiabilitat i finalitat.   Internet segura   Google: cerca avançada
      Cercar a Internet

 


  Utilització i gestió de recursos compartits mitjançant xarxes locals. Xarxa i comunicacions Google documents

 


  Utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge Moodle - Viquipèdia
Ús dels mitjans de presentació de la informació. Creació i exposició de presentacions dels treballs individuals i de grup. Les presentacions multimèdia a l'aula (Open Office Prezi.com
Penjar presentacions a Internet Tutorial Prezi en español

     


 


Data: setembre 2010
tornar materials digitals