---
Aula de recursos de Tecnologia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducció

Un dels motors de canvi del sistema educatiu i un element important per millorar-ne la qualitat, és sense dubte la innovació.

L'Aula de recursos de Tecnologia considera que una educació innovadora és aquella que incideix en la millora del que s'ensenya i facilita el procés d'aprenentatge prioritzant el gust per aprendre, l'estímul a pensar i l'esforç per entendre. 

La finalitat de qualsevol innovació ha de ser millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge i promoure l'esforç de tots, per tal de millorar les competències de l'alumnat.

En els temps en que les vocacions tecnològiques i científiques estan disminuint, és el moment de posar en marxa tots els recursos que estiguin en les nostres mans per contribuir al desenvolupament de les accions d'innovació pertinents per tal fomentar les competències necessàries i aconseguir l'excel·lència educativa, en l'àmbit de la tecnologia.


Per tant des de l'Aula de recursos de Tecnologia volem donar suport a projectes de recerca i innovació que contribueixin a millorar el sistema educatiu.

Promoure projectes que potenciïn la incorporació de noves metodologies en la dinàmica escolar, la millora dels resultats d'aprenentatge de l'alumnat de tecnologia i el foment per les vocacions tecnològiques.

Per això volem difondre pràctiques educatives innovadores que es duguin a terme i puguin ser d'interès per al conjunt de docents, i més enllà, que puguin ser aplicades per altres en la seva pràctica diària.

Tot procés d'innovació ha d'establir mecanismes que potenciïn l'intercanvi i la cooperació entre els centres educatius i el professorat per afavorir la difusió. 

En aquesta línia, informen sobre un recurs que volem potenciar des de l'Aula de recursos de Tecnologia, les llicencies d'estudi retribuïdes, i que tradicionalment l'àrea de tecnologia no ha tingut una participació massa gran.