Què és?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'aula de recursos de Tecnologia (aulatec), és un centre específic de suport a la recerca i la innovació (CESIRE), que posa a disposició del professorat tots aquells recursos i accions formatives que promouen la innovació i la millora de l'ensenyament i aprenentatge de la tecnologia a l'aula i al mateix temps dona suport didàctic i tècnic al professorat de Tecnologia de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat. 
Aula de recursos de Tecnologia
Tel. : 936 920 660 / 935 804 876
Fax.: 935 808 878
web: http://www.xtec.net/aulatec/index.htm
A/e:  aulatec@xtec.cat
Funcions específiques
 • Atendre, amb rigor i qualitat, el professorat de l'àrea de tecnologia, per tal de donar suport a les necessitats docents.
 • Estimular iniciatives i fomentar l'interès per fer recerca educativa, destinada a la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge de la tecnologia.
 • Conèixer les recerques i la innovació en el camp tècnic i difondre-les per actualitzar els coneixements tècnics del professorat de tecnologia.
 • Canalitzar la transferència dels coneixements obtinguts en la recerca educativa per promoure la implementació de la innovació en l'educació tecnològica i contribuir així a un millor assoliment de les competències de l'alumnat de l'àrea de tecnologia. 
 • Constituir, mantenir i difondre un banc de recursos tècnics i didàctics per tal de posar a l'abast del professorat aquest conjunt de recursos per a l'ensenyament de la tecnologia.
 • Intervenir en els processos de formació per a la millora professional dels docents de tecnologia, en la gestió docent de les activitats específiques de l’àrea en diversos entorns i en l'ús adequat de l'equipament tècnic i didàctic.
 • Posar en contacte l'entorn educatiu amb diversos àmbits de la societat a través dels canals relacionats directament i indirecta amb el fet tecnològic
 • Endegar activitats amb la finalitat de fomentar la vocació de l'alumnat per opcions tècniques i científiques. 
 • Fomentar i fer difusió dels projectes tècnics i treballs de l'alumnat per estimular l'interès per la cultura tecnològica i gaudir del reconeixement de la societat.
 • Explorar, impulsar, fer el seguiment i compartir amb els professionals de l'àrea, les experiències didàctiques d'interès especial realitzades pel professorat de l'àrea que fomenten l'excel·lència en la docència de la tecnologia. 
Participa en
Promoure la recerca
 • Impulsant i donant suport a la recerca educativa. 
 • Detectant, impulsant i fent-ne el seguiment d'experiències didàctiques d'interès especial.
 • Participant i organitzant jornades que fomentin la recerca educativa, i que al mateix temps ajudin a fomentar la motivació de l'alumnat vers les opcions tecnològiques. 
 • Buscant els canals per promoure, impulsar, donar suport i implementar a les aules la innovació i recerca educativa, mantenint contactes amb les universitats i d'altres agents que treballin en aquestes línies. 
 • Participant en la promoció, selecció i acompanyament de les llicències d'estudi patrocinades pel Departament d'Educació. 
Fomentar la innovació
 • Impulsant i donant suport a la innovació educativa. 
 • Mantenint contactes amb empreses, tant del sector didàctic com del sector industrial, que presentin innovacions interessants que puguin revertir en la docència de la tecnologia. 
 • Promovent els contactes per tal d'estimular la coordinació i la transferència de coneixement i experiències entre diferents disciplines i també les universitats, fomentant la cooperació entre els diferents territoris de Catalunya.
 • Impulsant el pla de formació de l'àrea de Tecnologia que inclou el programa de formació en la pràctica reflexiva. 
 • Organitzant accions de formació que fomentin la innovació tècnica i didàctica per a l'àrea de tecnologia. 
Facilitar l'accés als recursos
 • Difonent el servei educatiu entre el professorat. 
 • Impulsant, dissenyant i organitzant accions formatives a l'àrea de Tecnologia.
 • Organitzant sessions en col·laboració amb diverses empreses, museus i d'altres institucions, per a la difusió de recursos educatius i l'actualització tècnica. 
 • Ampliar les publicacions de recursos tècnics i didàctics relacionats amb l'equipament de les aules de tecnologia i metodologies específiques. 
 • Cercant i identificant recursos que permetin estimular el rendiment del professorat i l'excel·lència de l'alumnat. 
 • Preparant sessions d'actualització tècnica i didàctica del professorat, que inclou el programa de visites tècniques a lloc de especial rellevància tècnica i científica, per fomentar i estimular un major aprofitament dels recursos disponibles a la societat del coneixement. 
Estimular el diàleg professional
 • Donant resposta a les consultes, dubtes i inquietuds del professorat pels diferents canals de comunicació.
 • Dinamitzant i vetllant per l'equip de persones formadores de l'àrea de tecnologia.
 • Vetllant per la formació i capacitació del professorat que s'incorpora a la funció docent. 
 • Mantenint el portal web d'AULATEC, com a eina d'informació i comunicació amb el professorat. 
 • Fomentant l'intercanvi i difusió dels treballs i experiències de docents i de l'alumnat, promovent la dinamització de les activitats a les aules de tecnologia dels instituts, fomentant les experiències didàctiques d'interès especial.
 • Compartir amb altres CESIRE’s els coneixements i les experiències entre les diferents disciplines, per tal de fomentar la cooperació i l'aprofitament dels recursos disponibles.