FUTBOLÍN
Aquest treball es fruit del la pràctica realitzada al Curs de Qualificació Pedagògica de la UPC realitzat el curs 2003/2004.
Em pensat que, donat el seu interès, posar-lo a l'abast del professors interessats en realitzar-lo amb els seus alumnes
També disposem a l'Aula de recursos de tecnologia d'un vídeo amb detalls constructius força interessants. 
 

Descripció i característiques del projecte

Data:  NOVEMBRE 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT A LA FORMACIÓ DEL CURS DE QUALIFICACIÓ PEDAGÒGICA DE LA UPC

Autors: 
Lucia Hidalgo     lux_cis@hotmail.com     El Prat del Llobregat
Josep Rius       riusclua@yahoo.es    Gavà
 Francisco Valera     fvalera@yahoo.es     Granollers
Eva Domínguez     edobug@telefonica.net    Barcelona
Sílvia Espel     silvia@emrn.upc.es      Puig-Reig
Data:  17/11/2003
Nivell/cicle/crèdit: 3er. ESO
 
Temps aprox.: 10 hores


Objectiu del projecte

 • Conèixer el funcionament de diferents eines del taller de tecnologia a més de treballar amb diferents materials, com ara la fusta i el plàstic.


Objectius curriculars treballats

 • Objectius generals:

 • (4) Analitzar el funcionament d'instruments, aparells i processos de transformació o fabricació, i descriure’n la utilitat.
  (5) Utilitzar els processos tecnològics en les seves realitzacions, projectant i construint objectes senzills, elaborant la documentació 
   necessària i usant la terminologia i simbologia normalitzades.
 • Objectius terminals:
  (2) Representar i/o projectar proporcionalment i a escala, l'alçat, la planta i el perfil d'un objecte senzill.
  (9) Ser creatiu en les tasques de disseny, valorant la funcionalitat i l'ergonomia.
  (18) Valorar la planificació del treball en equip, col·laborant-hi activament i respectant l'aportació dels altres membres de l'equip.
  (19) Col·laborar a mantenir en condicions adequades l'aula de tecnologia, el material propi i el d'ús comú.
  (20) Valorar l'ordre, la polidesa, el rigor i la qualitat, tant del treball intel·lectual com del manual.
  (21) Valorar críticament les condicions de treball i el compliment de les normes de seguretat laboral i acostumar-se a aplicar-les de 
   forma continuada.
  (22) Calcular les mides d'un objecte o un habitatge, tant a partir d'un dibuix a escala com amidant-lo.
  (24) Confeccionar projectes senzills referits a objectes, circuits, instal·lacions o processos.
  (26) Identificar i utilitzar eines, instruments, aparells i utillatges amb propietat, d'acord amb les normes de seguretat.
  (40) Identificar i seguir les fases del procés tecnològic en les seves realitzacions.


Continguts desenvolupats

 • Procediments:

 • 1.1. Anàlisi, planificació i construcció d'objectes senzills en el marc del procés tecnològic.
  1.2. Realització d'operacions de muntatge, seqüenciació de diferents operacions, tria d'eines i instruments adients per a l'operació a 
   realitzar, mesura d'objectes i muntatge de sistemes informàtics senzills.
  1.3. Utilització d'instruments de mesura de longitud, d'aparells de mesura elèctrics, d'eines, d'aparells i màquines, d'estris de dibuix, i 
   d'ordinadors per a la creació de documents, el disseny, el control i l'automatització.
  2.4. Confeccions de plànols a escala.
  4.3. Elaboració de memòries tècniques. Realització de projectes a partir d'una necessitat: disseny, selecció i assaig de materials i 
   solucions constructives, estudi econòmic, construcció i avaluació.
 • Fets, conceptes i sistemes conceptuals:

 • 4.1. La simbologia.
  4.2. La representació de dibuixos a escala, les projeccions i l'acotació.
  4.3. Les normes de seguretat en el treball.
  4.4. La normalització.
 • Valors, normes i actituds:

 • 1.1. Respecte envers les condicions de treball.
  1.2. Correcció en la utilització d'objectes, materials i mitjans tecnològics.
  1.4. Ordre i polidesa en el treball individual i en grup.
  2.6. Consciència de la importància de l'aportació del treball individual al treball en grup.


Material necessari

 • Bolígrafs i llapis: per realitzar les marques als materials a l'hora de tallar-los
 • Fusta: estructura del camp, jugadors
 • Plàstic (Poliestirè): contenidor de pilotes, agafador de les varetes, topes de les varetes
 • Metall: varetes, cargols (femelles), suports dintre dels forats.
 • Cinta aïllant: per delimitar les porteries
 • Silicona: per enganxar els peus del camp i per enganxar els recollidors de pilotes
 • Puntes: per unir les diferents parts dels camps.
 • Cola blanca: per unir les diferents parts dels camps.
 • Rotuladors: per pintar el camp.
 • Pintura: per pintar els laterals del camp.


Equipament emprat

 • Cinta mètrica: 
  • per realitzar les mesures de la fusta a tallar
 • Regle graduat d'acer inoxidable: 
  • per realitzar les mesures del plàstic a tallar
 • Escaire: 
  • per realitzar les ratlles paral·leles en el dibuix del recollidor de pilotes
 • Serra de mà:
  • per tallar la base del camps
  • per tallar els laterals del camp
  • per tallar els jugadors
 • Cargol de banc:
  • per agafar les peces de fusta mentre es tallen o es llimen
 • Serjants:
  • per poder unir els laterals per foradar-los alhora
 • Llima de mitja canya:
  • per polir les fustes tallades
 • Paper de vidre:
  • per polir el plàstic
 • Punta de senyalar:
  • per poder tallar el plàstic
 • Plegadora:
  • per poder doblegar el plàstic
 • Goniòmetre:
  • per poder donar la forma desitjada al plàstic tallat i escalfat
 • Martell de pena: 
  • per introduir els suports dintre dels forats de les varetes
  • per clavar les puntes d'unió
  • per buidar les porteries amb un enformador
 • Enformador:
  • per poder buidar l'espai de les porteries
 • Peu de rei:
  • per poder conèixer la mida de les varetes i poder escollir la broca adient
 • Broques del nº 5 amb el trepant de sobretaula:
  • per poder fer els forats on introduir les varetes
  • per poder ficar els jugadors a les varetes
 • Nivell:
  • per fer els forats dels jugadors a la mateixa alçada
 • Alicates universals:
  • per poder apretar les femelles que fan topall a les varetes i les que aguanten als jugadors
 • Tisores:
  • per fer algun tall inicial al plàstic
  • per tallar la cinta aïllant de les porteries
 • Termoencoladora:
  • per poder unir els recollidors de pilotes al camp- 
 • Pinzell:
  • per poder pintar els laterals del camp


 Descripció del projecte, utilitat i/o funcionament

 • Amb aquest projecte es poden utilitzar diferents eines de l'aula de tecnologia, ja siguin eines de mesura, com de tall, de perforació o per enganxar. També serveix per veure amb quins materials es poden utilitzar aquestes eines, ja que no utilitzarem la màquina plegadora per la fusta, ni utilitzarem un xerrac per tallar plàstic.


Esquemes/dibuixos/fotos

Valoració/conclusions/orientacions.

 • En un principi vam considerar que fer un futbolí era molt complicat. Una vegada es va fer un primer dibuix del projecte vam començar a pensar que potser seria possible la seva realització. A partir d'aquí vam haver de decidir quins materials empraríem i quines eines necessitàvem. Teníem molt clar que la fusta la tallaríem amb un xerrac, però quan ens vam posar a fer-ho ens vam trobar que el xerrac feia malbé el material i per tant vam haver de reconsiderar la eina amb la qual estàvem treballant, és a dir, a partir de les dificultats que ens anàvem trobant havíem d'anar modificant les idees inicials. Per exemple, en cap moment ens vam aturar a pensar com enganxaríem les porteries de plàstic a la fusta, d'aquesta manera vam haver de recórrer a la termoencoladora. 
 • Com a conclusió podríem dir que ha sigut molt interessant poder realitzar un projecte en conjunt a partir de treballs individuals, és a dir, vam repartir la feina de manera que cada membre de l'equip en feia una part i finalment es va fer la posada en comú. També ha sigut molt interessant el fet de que cadascú va anar aportant idees, com per exemple pintar el camp de joc o els voltants, d'aquesta manera ens hem trobat amb un resultat final que en un principi cap de nosaltres vam arribar a imaginar.
 • Les orientacions que podríem donar serien que potser uns alumnes de 3er. d’ESO sols no poden arribar a realitzar el projecte complert, però potser sí que amb una petita ajuda per part del professor es podria portar a terme. El que sí s'ha de tenir en compte és que la part on s'han de dedicar més esforços és al dibuix i mides de l'objecte, ja que s'han de tenir molt clares coses com la mida de la pilota a l'hora de calcular les porteries i la mida dels jugadors. Que els forats per passar les varetes han d'estar a la mateixa distància per a que aquestes no quedin torçades, etc.…
 per tornar a :
Índex de treballs