Aquest treballs son fruit del les pràctiques realitzades al Curs de Qualificació Pedagògica de la UPC realitzat el curs 2004/2005.
Em pensat que, donat el seu interès, posar-lo a l'abast del professors interessats en realitzar-lo amb els seus alumnes
També disposem a l'Aula de recursos de tecnologia d'un vídeo amb detalls constructius força interessants.

 

L'estructura de suport d’un Rellotge, preparat per a muntar-li maquinària
Descripció i característiques del projecte

Data:  Gener 2004

RESUM DEL PROJECTE APLICAT A LA FORMACIÓ DEL CURS DE QUALIFICACIÓ PEDAGÒGICA DE LA UPC

Autors: 
Maria Pachón
Lluís Bullich
 Belén García
Luis Las Heras
 
Data:  19/01/2005
Nivell/cicle/crèdit: 2 on. ESO
 
Temps aprox.: 10 hores


Objectiu del projecte

 • Aquest projecte està pensat per a realitzar-lo com a treball d’aula de tecnologia. El que es pretén és:
  • Construcció d’una estructura de suport d’un rellotge, comprenent:
   • Esfera
   • Números
   • Busques
   • Peus de suport per sobretaula
   • Complements decoratius

Objectius curriculars treballats

 • Objectius generals:

 • 2. Producció i elaboració de materials i d'objectes.
   2.1 La fabricació i l'elaboració de materials i productes.
   2.2 El treball artesanal i el procés industrial.
  3. Evolució tecnològica.
   3.2 L'evolució en la fabricació de materials i d'objectes.
   3.3 Els avantatges i els inconvenients de les consecucions de la tecnologia. Sostenibilitat.
  4. Seguretat i normalització.
   4.2 La representació de dibuixos a escala, les projeccions i l'acotació.
   4.3 Les normes de seguretat en el treball.
   4.4 La normalització.
 • Objectius Curriculars:
  • 1. Descriure les propietats i aplicacions més importants d'alguns materials bàsics.
   4. Utilitzar les eines de processament de textos per elaborar, produir i manipular documents de text, amb integració de gràfics i imatges.
   8. Comparar la producció industrial i l'artesanal en el procés de fabricació d'un determinat material o objecte.
   9. Ser creatiu en les tasques de disseny, valorant la funcionalitat i l'ergonomia.
   11. Analitzar objectes, processos i el funcionament d'aparells senzills de l'entorn immediat.
   17. Ser conscient de la tecnificació, la industrialització i la seva evolució com a resposta a les diferents necessitats humanes, tot respectant societats de nivell tecnològic diferent.
   18. Valorar la planificació del treball en equip, col·laborant-hi activament i respectant l'aportació dels altres membres de l'equip.
   19. Col·laborar a mantenir en condicions adequades l'aula de tecnologia, el material propi i el d'ús comú.
   20. Valorar l'ordre, la polidesa, el rigor i la qualitat, tant del treball intel·lectual com del manual.
   21. Valorar críticament les condicions de treball i el compliment de les normes de seguretat laboral i acostumar-se a aplicar-les de forma continuada.
   23. Explicar i transmetre a altres persones les pròpies realitzacions en l'àmbit de la tecnologia, tant oralment com per escrit.
   24. Confeccionar projectes senzills referits a objectes, circuits, instal·lacions o processos.
   25. Construir objectes a partir d'una necessitat, prèvia selecció dels components, aplicant criteris respectuosos amb el medi.
   26. Identificar i utilitzar eines, instruments, aparells i utillatges amb propietat, d'acord amb les normes de seguretat.
   31. Valorar la necessitat de l'aprofitament, reutilització, reciclatge de materials i de l'ús de materials no contaminants

Continguts desenvolupats

 • Procediments:

 • 1. Manipulació directa.
   1.1 Anàlisi, planificació i construcció d'objectes senzills en el marc del procés tecnològic.
   1.2 Realització d'operacions de muntatge, seqüenciació de diferents operacions, tria d'eines i instruments adients per a l'operació a realitzar, mesura d'objectes i muntatge de sistemes informàtics senzills.
   1.3 Utilització d'instruments de mesura de longitud, d'aparells de mesura elèctrics, d'eines, d'aparells i màquines, d'estris de dibuix, i d'ordinadors per a la creació de documents, el disseny, el control i l'automatització.
  2. Representació i interpretació gràfica.
   2.2 Utilització de la simbologia.
   2.3 Elaboració d'esquemes.
  4. Tractament de la informació.
   4.2 Elaboració de treballs i projectes.
   4.3 Elaboració de memòries tècniques. Realització de projectes a partir d'una necessitat: disseny, selecció i assaig de materials i solucions constructives, estudi econòmic, construcció i avaluació.
 • Fets, conceptes i sistemes conceptuals:

 • Materials.
  La fusta, els plàstics i els metalls. Aplicacions i construcció d'objectes.
  Tècniques i processos de fabricació per a l'obtenció dels materials.
  Les propietats i l'evolució dels materials. Interrelació entre ciència i tècnica.
  Disseny, construcció i anàlisi d'objectes.
  Les eines, els estris de dibuix, les màquines de l'aula. Aplicacions i normes d'ús.
  L'anàlisi dels objectes. Mesura, muntatge i desmuntatge.
   
 • Valors, normes i actituds:

 • 1. Valoració de l'activitat tecnològica.
   1.1 Respecte envers les condicions de treball.
   1.2 Correcció en la utilització d'objectes, materials i mitjans tecnològics.
   1.3 Correcció en el llenguatge de les comunicacions.
   1.4 Ordre i polidesa en el treball individual i en grup.
   1.5 Rigor en la resolució de problemes tecnològics.
  2. Valoració de la tecnologia en l'entorn social.
   2.6 Consciència de la importància de l'aportació del treball individual al
   treball en grup.

Material necessari

 • Làmines de plàstic PE, de diferents colors
  • Hem reciclat alguns retalls que hem trobat a l’aula Els hem fet servir per fer el cos, els peus, les busques, per alguns números de l’esfera, les mans i els ulls.
 • Talls rodons de fusta
 • Per aguantar les busques
 • Filferro per fer els braços
 • Reblons per fixar els peus al cos
 • Cola tèrmica
 • Cinta aïllant
 • Cargol M4 x 25 amb femella i volanderes
 • 2 Leds i una pila de 9v
 • Una molla de Ø 5 mm per fer el coll
 • Cable elèctric Ø 0,5 mm
 • Fusta DM de gruix 10 mm i de 300x200 mm per fer el motlle
 • Paper, regla i llapis per dissenyar el cos

Equipament emprat

 • Màquina d’emmotllar plàstic
 • Llimes de fusta
  • mitja canya i rodones
 • Paper de vidre
 • Tisores de xapa i normals
 • Equip de doblegar plàstics
 • Punxó marcador 
  • per marcar/tallar plàstic
 • Regla metàl·lica 
  • per traçar/tallar el plàstic
  • per traçar a la fusta
 • Serjants:
  • per poder unir els laterals per foradar-los alhora
 • Pistola de cola tèrmica
 • Trepant de peu/broques 
 • Punta de senyalar:
  • per poder tallar el plàstic
 • Pintura i pinzell
 • Tornavís i clau fixa
 • Serra elèctrica
 • Tisores per pelar cables
 • Peu de rei:
  • per poder mesurar i poder escollir la broca adient
 • Sonda de Temperatura
  • per seguir el punt de deformació plàstica del PE i del Metacrilat

 Descripció del projecte, utilitat i/o funcionament

 • El projecte és la construcció d’una estructura d’un rellotge de sobretaula, en el que s'involucren diversos elements i tècniques, fonamentalment:
  • Emmotllament de plàstic
  • Doblegat del plàstic
  • Tallat i llimat del plàstic
  • Tallat i llimat de fusta
  • Encolar amb pistola de cola tèrmica
  • Trepanat de plàstic i fusta
  • Reblonat
  • Connexionat elèctric de leds a una pila
 • La utilitat d’aquest element construït queda per un segon pas, en que es pugui acoblar a una maquinària, per fer-se servir de rellotge.
 • Serà en aquest moment quan s’hi obtindrà un funcionament efectiu.
 • A la finalització del treball, únicament s'hi poden fer lluir els leds dels ulls.

Esquemes/dibuixos/fotosValoració/conclusions/orientacions.

 • Treball que tracta molts punts del currículum de Tecnologia, bàsicament del primer cicle d’ESO.
 • Trobem que l’alumne pot sentir-se motivat vers el disseny, i la consecució d’aquest projecte.
 • L’alumne pot desenvolupar una alta dosi de creativitat en la definició del disseny
 • L’alumne manipula diferents tipus de materials, equipament i maquinaria, per l´assoliment de l’objectiu final.
 • Cal anar amb compte amb el respecte de les normes de seguretat a l’aula de tecnologia, per part dels alumnes.

 •  
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
Doble ninot articulat 
Descripció i característiques del projecte

Data:  Gener 2004

RESUM DEL PROJECTE APLICAT A LA FORMACIÓ DEL CURS DE QUALIFICACIÓ PEDAGÒGICA DE LA UPC

Autors: 
Jaume Domínguez
Jordi Bernad
 Josué Camps
Tomàs Winand
 
Data:  19/01/2005
Nivell/cicle/crèdit: 1er ESO
 
Temps aprox.: 10 hores


Objectiu del projecte

 • Construcció d’una joguina popular que es mogui fent servir materials de fusta, plàstics, metall, així com materials d’ús quotidià

Objectius curriculars treballats

 • Objectius Curriculars:

 • 1. Descriure les propietats i aplicacions més importants d’alguns materials bàsics.
  2. Utilitzar i valorar els entorns de comunicació de treball cooperatiu.
  3. Ser creatiu en les tasques de disseny, valorant la funcionalitat i l’ergonomia.
  4. Valorar la planificació del treball en equip, col·laborant-hi activament i respectant l’aportació dels altres membres de l’equip.
  5. Col·laborar a mantenir en condicions adequades l’aula de tecnologia, el material propi, i el d’ús comú.
  6. Valorar l’ordre, la polidesa, el rigor i la qualitat, tant del treball intel·lectual com del manual.
  7. Valorar críticament les condicions de treball i el compliment de les normes de seguretat laboral i acostumar-se a aplicar-les de forma continuada.
  8. Calcular les mides d’un objecte, tant a partir d’un dibuix a escala com amidant-lo.
  9. Explicar i transmetre a altres persones les pròpies realitzacions en l’àmbit de la tecnologia, tant oralment com per escrit.
  10. Confeccionar projectes senzills referits a objectes, circuits, instal·lacions o processos.
  11. Identificar i utilitzar eines, instruments, aparells i utillatges amb propietat, d’acord amb les normes de seguretat.
  12. Valorar la necessitat de l’aprofitament, reutilització, reciclatge de materials i l’ús de materials no contaminants.
    

Continguts desenvolupats

 • Procediments:
  • Anàlisi, planificació i construcció d’objectes senzills en el marc del procés tecnològic.
  • Realització d’operacions de muntatge, seqüenciació de diferents operacions, tria d’eines i instruments adients per a l’operació a realitzar i mesura d’objectes.
  • Utilització d’instruments de mesura de longitud, d’eines, d’aparells i màquines, d’estris de dibuix i el disseny.
  • Elaboració d’esquemes.
  • Transmissió oral dels treballs propis.
  • Elaboració de treballs i projectes.
  • Elaboració de memòries tècniques. Realització de projectes a partir d’una necessitat o desig: disseny, selecció i assaig de materials i solucions constructives, estudi econòmic, construcció i avaluació.
 • Fets, conceptes i sistemes conceptuals:
  • Materials: fusta, plàstics i metalls. Aplicacions i construcció d’objectes.
  • Representació gràfica: els plans de projecció.
  • Disseny, construcció i anàlisi d’objectes: Les eines, els estris de dibuix, les màquines de l’aula. Aplicacions i normes d’ús.
  • L’anàlisi dels objectes, Mesura, muntatge i desmuntatge.
 • Valors, normes i actituds:
  • Respecte envers les condicions de treball.
  • Correcció en la utilització d’objectes, materials i mitjans tecnològics.
  • Ordre i polidesa en el treball individual i en grup. 
  • Consciència de la importància de l’aportació del treball individual al treball en grup.

Material necessari

 • fusta (fullola)
 • plàstic
 • cordill
 • macarrons de pasta
 • pintures
 • capses de carret fotogràfic
 • endolls usats
 • rosques (femelles i varetes roscades)
 • claus
 • cola termosegelladora.

Equipament emprat

 • serra
 • regla
 • esquadra
 • martell
 • serjant
 • pinzell
 • trepant
 • cargol de banc
 • emmotlladora de plàstics
 • llima i barrina.

 Descripció del projecte, utilitat i/o funcionament

 • El doble ninot articulat consta d’una base cúbica sobre la qual es construeix uns suports d’on pengen els dos ninots. 
 • Un dels ninots està construït amb peces de plàstic emmotllades a partir d’endolls vells o trencats i macarrons i l’altre de materials de rebuig. 
 • Els ninots van lligats a través d’un sistema de politges mitjançant el qual se'ls imprimeix el moviment des de la base.

Esquemes/dibuixos/fotos

   


   


Valoració/conclusions/orientacions.

 • Activitat completa ja que toca molts conceptes inclosos al currículum de l'ESO. 
 • És interessant remarcar que  tot i que aparenta simplicitat requereix d’un temps d’implementació considerable així que pot representar una unitat didàctica completa.
 • Com a suggeriment principal cal esmentar que l’equip ha d’haver planificat prèviament la feina perquè sinó el procés de construcció desordenat pot afectar a la qualitat del producte final.
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
Jocs d'equilibri i destresa 
Descripció i característiques del projecte

Data:  Gener 2004

RESUM DEL PROJECTE APLICAT A LA FORMACIÓ DEL CURS DE QUALIFICACIÓ PEDAGÒGICA DE LA UPC

Autors: 
Ester Castillejo
José Luis Martínez
 Santi Saumell
Óscar Amorós
 
Data:  19/01/2005
Nivell/cicle/crèdit: 3er d’ESO
 
Temps aprox.: 5 hores per cadascun


Objectiu del projecte

 • Realitzar dos jocs que ens permet desenvolupar les habilitats amb el moviment d’objectes.
 • En el nostre cas un joc basat en una pala de ping pong i un yo-yo
 • Desenvolupar el treball en equip en la primera joguina i el treball individual en la segona.

Objectius curriculars treballats

 • Objectius generals:
  • Desenvolupar els aspectes de la tècnica d’ús de materials com el plàstic i la fusta.
  • Establir les diverses metodologies i activitats, projectant i construint objectes senzills, en un temps màxim preestablert.
  • Treball observant les normes de seguretat, de forma polida, usant i conservant les eines.
  • Relacionar les joguines amb tot un seguit de coneixements d’altres assignatures (matemàtiques, física,...) i fer la comparació entre els processos artesanals i els industrials.
    

Continguts desenvolupats

 • Procediments:
  • Manipulació directa de fusta i plàstic:
   • 1. Anàlisi, planificació i construcció d’objectes senzills
   • 2. Realització d’operacions de muntatge
   • 3. Us instruments de mesura
  • Representació i interpretació gràfica:
   • 1. Elaboració d’esquema previ
   • 2. Confecció de plànols a escala.
  • Realització memòria tècnica
 • Fets, conceptes i sistemes conceptuals:
  • Producció i elaboració de materials i d’objectes
  • El treball artesanal i el procés industrial
  • Les normes de seguretat en el treball
 • Valors, normes i actituds:
  • Respecte envers les condicions de treball
  • Correcció en la utilització d’objectes, materials i mitjans tecnològics
  • Ordre i polidesa en el treball individual i en grup.

Material necessari

 • fusta
 • plàstic
 • una llauna de refresc
 • plantilla
 • una estoreta per ratolins
 • broca de got de 60
 • cola
 • cargol i femelles
 • cordill elàstic
 • cordill normal
 • claus
 • cinta adhesiva blanca
 • rotulador negre.

Equipament emprat

 • serra de fusta
 • serra  de marqueteria
 • serjant
 • tisora de xapa
 • màquina d’emmotllar plàstic
 • motlle per fer la boleta de la joguina
 • barrina
 • trepant
 • llima
 • regle

 Descripció del projecte, utilitat i/o funcionament


Primera joguina:
 • joguina basada en una pala de ping pong (treball en grup)
  • Em fabricat en primer lloc, una pala de ping pong basada en una plantilla prèvia, li hem fet un mànec, i l’hem revestida amb cinta adhesiva i l'estoreta de ratolí per una cara. 
  • A l'altre cara em enganxat un motlle de plàstic amb una llauna de refresc tallada (que hem deixat dins el motlle per reforçar-ne l’estructura) i una boleta de plàstic lligada a un cordill elàstic.
  • Joc: tenim una boleta lligada al mànec de la pala de ping pong amb un cordill elàstic.  Mitjançant un moviment de canell, es tracta d'introduir la boleta dins la cavitat que tenim en el centre de la pala de ping pong, i que s'hi quedi.
 • La utilitat del joc, és desenvolupar l’habilitat motriu.  Aquest joc permet fer un estudi posterior a classe de les diferents forces que participen en el joc (gravetat, llei d’acció i reacció, força centrífuga i centrípeta,...)
Segona joguina: 
 • un yo-yo (treball individual)
  • Un de nosaltres ha fabricat un yo-yo, encolant planxes de fusta per aconseguir un gruix major, tallant dues formes circulars amb el trepant i una serra de got, i muntant tota l’estructura amb una llistó circular central entre totes dues fustes i un cargol amb volanderes i femella.
  • La joguina pot ser millorada, i això permet explicar als alumnes el concepte de l`equilibrat, el centre de gravetat, els parells de forces,... 
  • També es poden explicar els mateixos conceptes físics que en l’altre joguina però en un context diferent.
 • Ambdues joguines ens permeten comparar els processos artesanals i els industrials.

Esquemes/dibuixos/fotos

   


Valoració/conclusions/orientacions.

 • El treball ha resultat molt útil perquè ha permès desenvolupar idees a mida que el projecte inicial anava creixent, desenvolupar solucions en funció de les dificultats que anaven sorgint, desenvolupar la col·laboració del grup i la distribució de tasques i arribar a un resultat satisfactori que ens ha satisfet.
 • En el cas del treball individual, es desenvolupa la capacitat d’afrontar dificultats en solitari.
 • Projecte adequat per un tercer d’ESO per poder explicar els conceptes físics, i perquè ja tenen prou destresa com per fer servir el maquinari amb seguretat.
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 
 
Connecta 4
Descripció i característiques del projecte

Data:  Gener 2004

RESUM DEL PROJECTE APLICAT A LA FORMACIÓ DEL CURS DE QUALIFICACIÓ PEDAGÒGICA DE LA UPC

Autors: 
Alex Esteve
Jordi Pérez
 Enric Ríos
Eduard Garcia
 Claudia Alvarez
Data:  19/01/2005
Nivell/cicle/crèdit: 1r ó 2n E.S.O.
 
Temps aprox.: 10 hores


Objectiu del projecte

 • Realitzar la construcció d’un objecte de tipus lúdic per tal d’entrar en contacte amb les màquines del taller.

Objectius curriculars treballats

 • Objectius generals:
  • De major a menor grau de compliment:
   • 4. Analitzar el funcionament d’instruments, aparells i processos de transformació o fabricació, i descriure’n la utilitat.
   • 5. Utilitzar els processos tecnològics en les seves realitzacions, projectant i construint objectes senzills, elaborant la documentació necessària i utilitzant la terminologia i simbologia normalitzades.
   • 1. Relacionar elements bàsics de la cultura tecnològica que li permetin de comprendre els canvis que es produeixen en les formes de vida: relacions éssers humà-natura, relacions socials i de producció, i l’aparició de noves tecnologies.
   • 2. Reconèixer la necessitats individuals i socials més properes i les solucions més adequades que li ofereix l’entorn tecnològic.
    

Continguts desenvolupats

 • Procediments:
  • 1. Manipulació directa.
   • 1.1. Anàlisi, planificació i construcció d’objectes senzills en el marc del procés tecnològic.
   • 1.2. Realització d’operacions de muntatge, seqüenciació de diferents operacions, tria d’eines i d’instruments adients per l’operació a realitzar, mesura d’objectes.
   • 1.3. Utilització de mesures de longitud, d’eines, d’aparells i màquines, d’estris de dibuix.
  • 2. Representació i interpretació gràfica.
   • 2.3. Elaboració d’esquemes.
   • 2.4. Confecció de plànols a escala.
  • 4 Tractament de la informació.
   • 4.2. Elaboració de treballs i projectes.
   • 4.3. Elaboració de memòries tècniques. 
  • Realització de projectes a partir d’una necessitat, disseny, selecció i assaig de materials i solucions constructives.
 • Fets, conceptes i sistemes conceptuals:
  • 3. Producció i elaboració de materials i objectes.
   • 3.1. La fabricació i elaboració i de materials i productes.
   • 3.2. El treball artesanal i el procés industrial.
  • 3. Evolució tecnològica:
   • 3.3. L’evolució en la fabricació de materials i d’objectes.
  • 4. Seguretat i normalització.
   • 4.2. La representació de dibuixos a escala les projeccions i l’acotació.
   • 4.4. Les normes de seguretat en el treball.
 • Valors, normes i actituds:
  • 1. Valoració de l’activitat tecnològica.
   • 1.1. Respecte envers a els condicions de treball.
   • 1.2. Correcció en la utilització d’objectes, materials i mitjans tecnològics.
   • 1.4. Ordre i polidesa en el treball individual i en grup.
  • 2. Valoració de la tecnologia en l’entorn social
   • 2.6. Consciència de la importància de l’aportació del treball individual al treball en grup.

    

Material necessari

 • Làmina plàstic PVC de 60x60 de 2 mm. de gruix. 
 • Barra de fusta rodona de 2’2 cm de diàmetre.
 • Base de fusta conglomerada de 20x40 i 1 cm de gruix.
 • Claus

Equipament emprat

 • Llima per a fusta.
 • Regla metàl·lica i escaire.
 • Llapis.
 • Retolador de color negre.
 • Cargol de banc.
 • Serjants.
 • Superglue o similar.
 • Tisores.
 • Serra de fusta.
 • Punxó.
 • Cutter.
 • Trepant manual i fix (i broques de 6 i de 13).
 • Martell.
 • Màquina plegadora de plàstic.

 •  

 Descripció del projecte, utilitat i/o funcionament

 • Anàlisis d’un objecte existent per descobrir com és el seu funcionament i trobar una manera de fer aquest objecte al taller (Connecta 4).
 • Decidir materials, mides i estris necessaris per la realització del projecte.
 • Realització del projecte:
  • Per les fitxes:
   • Marcar i retallar 48 peces de fusta de 0’5 cm de gruix, de la barra de fusta rodona, emprant els cargols de banc i les serres de fusta.
   • Polir les peces de fusta amb la llima de fusta.
   • Pintar la meitat de peces amb retolador (o pintura) negre, per tal de tenir dos grups de fitxes.
  • Pel cos:
   • Marcar i tallar dos peces rectangulars de 20’2x13’5 cm (base per foradar); cinc peces de 0’7x13’5 cm (guies interiors); dos peces de 1’1x20’5 cm (guies exteriors laterals). 
   • També es talla dos peces de plàstic que pot ser d’un altre color de 2x27 cm (Potes) i una de 1’1x20’2 cm (peça extraïble per buidat de fitxes) i dos de 1’1x0’7 cm (peces de suport de la peça extraïble) 
   • Marcar on aniran els forats a les bases per foradar, creant una xarxa on queden visibles els centres dels forats. (De centre a centre hi ha 2’5 cm)
   • Foradat: primer es marca amb el punxó perquè no es desviï la broca.
   • Després, es forada amb la broca petita amb el trepant manual perquè no es desviï la gran. 
   • Finalment es foraden les dues peces alhora.
   • Marcar on aniran les guies (equidistants a centre i centre de forat) i enganxar amb superglue.
   • Enganxar les guies laterals amb superglue.
   • Enganxar les peces de suport de la peça extraïble.
   • Doblar les potes amb la màquina plegadora de plàstic, per tal que quedi una alçada igual a les guies exteriors.
   • Enganxar les potes a les guies exteriors.
   • Col·locar la peça extraïble.
  • Base:
   • Tallar la base de fusta.
   • Unir les potes del Connecta a la base mitjançant els claus.
  .

Esquemes/dibuixos/fotos

   
Valoració/conclusions/orientacions.

 • És un projecte que precisa molt treball mental i treballar amb moltes eines. 
 • Per aquesta raó, és molt adequat perquè l’alumne entri amb contacte amb l’aula-taller.
 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 
 
PLANETARI
Descripció i característiques del projecte

Data:  Gener 2004

RESUM DEL PROJECTE APLICAT A LA FORMACIÓ DEL CURS DE QUALIFICACIÓ PEDAGÒGICA DE LA UPC

Autors: 
José Antonio Sánchez
Andreu Orra Prat
Albert Saurí
Rocío Rodríguez
 
Data:  19/01/2005
Nivell/cicle/crèdit: 1er d’E.S.O.
 
Temps aprox.: 10 hores


Objectiu del projecte

 • Construcció d’una maqueta simuladora d'eclipsis a 1er d’ESO.

Objectius curriculars treballats

 • Objectius generals:
  • Treball cooperatiu.
  • Ser creatiu en les tasques de disseny, valorant la funcionalitat i l’ergonomia.
  • Analitzar objectes, processos i el funcionament d’aparells senzills de l’entorn immediat.
  • Valorar la planificació del treball en equip, col·laborant-hi activament i respectant l’aportació dels altres membres de l’equip.
  • Col·laborar a mantenir en condicions adequades l’aula de tecnologia, material propi i el d’ús comú.
  • Valorar l’ordre, la polidesa, el rigor i la qualitat, tant del treball intel·lectual com del manual.
  • Valorar críticament les condicions de treball i el compliment de les normes de seguretat laboral i acostumar-se a aplicar-les de forma continuada.
  • Confeccionar projectes senzills referits a objectes, circuits, instal·lacions o processos.
  • Construir objectes a partir d’una necessitat, prèvia selecció dels components aplicant criteris respectuosos amb el medi.
  • Identificar i utilitzar eines, instruments, aparells i utillatges amb propietat, d’acord amb les normes de seguretat.
  • Valorar la necessitat de l’aprofitament, reutilització, reciclatge de materials i de l’ús de materials no contaminants.

Continguts desenvolupats

 • Procediments:
  • Manipulació directa:
   • Anàlisi planificació i construcció d’objectes senzills en el marc del procés tecnològic.
   • Realització d’operacions de muntatge, seqüenciació  de diferents operacions, tria d’eines i instruments adients per a l’operació a realitzar, mesura d’objectes.
   • Utilització d’instruments de mesura de longitud, d’eines, d’aparells i màquines.
 • Fets, conceptes i sistemes conceptuals:
  • Materials: 
   • La fusta, els plàstics i els metalls. 
   • Aplicació i construcció d’objectes.
  • Disseny, construcció i anàlisi d’objectes: 
   • Les eines, màquines de l’aula, aplicacions i normes d’ús; 
   • L’anàlisi dels objectes, mesura, muntatge i desmuntatge.

   
 • Valors, normes i actituds:
  • Valoració de l’activitat tecnològica:
   • Respecte envers les condicions de treball.
   • Correcció en la utilització d’objectes, materials i mitjans tecnològics.
   • Ordre i polidesa en el treball individual i en grup.
   • Rigor en la resolució de problemes tecnològic.

Material necessari

 • fusta
 • filferro
 • plàstic
 • cargols i femelles
 • volanderes
 • vareta roscada
 • porexpans
 • cola
 • claus

Equipament emprat

 • xerrac
 • trepant
 • tornavís pla,
 • alicates
 • arquet de serra
 • cargol de banc
 • claus fixes
 • emmotlladora de plàstics
 • llima
 • martell
 • cisalla
 • cutter

 Descripció del projecte, utilitat i/o funcionament

 • Elaborar mitjançant els materials que estiguin a l’abast (fusta, plàstics,...) una maqueta que ens permeti recolzar l’explicació dels eclipsis dins de l’àrea de ciències naturals.

Esquemes/dibuixos/fotos

   
Valoració/conclusions/orientacions.

 • Propostes de millora:
  • Pintar planetari
  • Posar un motor per moure’l.
  • Posar llum al sol
  • Augmentar el nombre de planetes.
  • Plantejar el treball a escala del planetari per veure’n la viabilitat.
 per tornar a :
Índex de treballs