TRETS D'IDENTITAT


El CEIP AGUSTÍ BARTRA, basant-nos en la Constitució i en l´Estatut, ens definim com una escola:

  • CATALANA. La llengua catalana hi és utilitzada com a llengua normal i habitual de relació en totes les activitats a nivell oral i escrit, respectant les normes vigents sobre l'ensenyament del castellà.

 

  • DEMOCRÀTICA. Treballem en un clima de convivència i de respecte als drets i deures de tots el membres de la nostra comunitat. Els/les mestres estimulem en els alumnes els valors d´una societat democràtica proporcionant elements d´anàlisi crítica a fi d´aconseguir persones amb criteris propis.

 

  • PARTICIPATIVA. La gestió és compartida per mestres pares i alumnes a través dels organismes en els quals hi són presents o representats. La direcció i tots els/les mestres són especialment responsables del funcionament general de l'escola.

 

  • COEDUCADORA. Treballem en la superació de la diferenciació de rols donant igualtat d´oportunitats en tasques i responsabilitats als/les alumnes independentment del seu sexe.

 

  • RESPECTUOSA amb el pluralisme ideològic, la llibertat religiosa i la llibertat de càtedra. Valorem els fets socials que comporten la defensa dels Drets Humans i el progrés col·lectiu del país.

 

  • ARRELADA AL MEDI. Apropem els nens i nenes a l'entorn geogràfic, social i cultural, promovent activitats i relacions amb l'exterior a fi d´aconseguir una integració respectuosa a la comunitat.

 

  • INTEGRADORA EN LA DIVERSITAT. Acollim nens i nenes de procedències ètniques, culturals i sòcio-econòmiques diverses. Atenem la diversitat psicopedagògica amb estudis individualitzats, reforç continu i puntual dels alumnes amb dificultats d´aprenentatge.

 

  • OBERTA a la incorporació de les noves tecnologies fomentant que els nostres alumnes estiguin oberts als avenços científics i a la descoberta de noves vies d´informació i comunicació.

 

  • INTEGRAL. Atenem el desenvolupament actiu de totes les possibilitats dels nens quant a formació corporal, desenvolupament físic i formació esportiva, així com l'educació de la seva sensibilitat estètica i musical impulsant decididament les manifestacions de la pròpia originalitat i creativitat.

 

  • PERSONALITZADA. Fem de l'alumne el centre de la Comunitat Educativa, mitjançant l'atenció personalitzada, l'acció tutorial i la cooperació entre les famílies i els educadors. Ensenyem a treballar de manera que cada alumne pugui desenvolupar totes les capacitats i així continuar progressant i madurant a nivell personal al llarg de tota la vida.