Fitxa:   Xarxa hidrogràfica de Catalunya
Activitat

Conèixer els rius de les xaexes hidrogràfiques de Catalunya

Ārees
Ciències Socials
Ubicació
EDU365: MUD

Cicles Educatiu

C.Superior 5è
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees


Identificar els rius catalans

 

Competčncia bāsica TIC

Prendre consciència de la possibilitat d’obtenir informació a través de mitjans electrònics

Cercar informació a diferents medis