Tasca / Funció

Responsables

Disponibilitat horària

Quan ?

Canvis que comportaria a nivell d’organització, d’incorporació a documents, d’ horaris de professorat, etc.

Coneixement exhaustiu dels recursos de què es disposa.

Coordicador Informàtica

Horari coordinació

Donar a conèixer als components de la comissió i aquests als seus cicles

Vetllar pel seu manteniment.

Coordicador Informàtica

Divulgar i presentar el material que hi ha disponible.

Comissió informàtica

Als cicles

 

Fer propostes d'activitats utilitzant els canals de comunicació interns més adients.

Coordicador Informàtica/ Equip directiu

Presentar activitats que es fan en altres escoles, altres indrets.

Coordicador Informàtica/ Comissió informàtica

Als cicles o claustres

 

Divulgar les del seu propi Coordicador Informàticacentre.

Coordicador Informàtica

Establir els lligams necessaris en aquest camp amb les institucions i entitats.

Coordicador Informàtica/ Equip directiu

Portar l'inventari del maquinari.

Coordicador Informàtica

Portar l'inventari del programari.

Coordicador Informàtica

Tenir una relació sobre la distribució dels ordinadors en el centre.

Equip Directiu

Fer presentacions de determinats materials a la resta

Coordicador Informàtica/Comissió informàtica

Organitzar accessos fàcils pels programes.

Coordicador Informàtica/Comissió informàtica/ Tutors

Deixar manuals i "xuletaris" d'usuari en llocs adients.

Coordicador Informàtica/Comissió informàtica

Divulgar cursets, donar a conèixer el material arribat per la via dels Seminaris d'Actualització en Tecnologia de la informació (SATI)..

Coordicador Informàtica

Fer un quadre on quedin reflectits els diferents programes que utilitzen els diferents grups d'alumnes.

Comissió informàtica

Tenir una programació regulada de cada grup escolar.

Tutors

Planificació anual/trimestral/mensual del programari.

Tutors

Instal·lació i desinstal·lació dels programes adients a la temporalització.

Coordicador Informàtica

Recollida de demandes dels/de les mestres i presa de decisions.

Comissió informàtica

Fer còpies de seguretat dels programes.

Coordicador Informàtica

Optimitzar al màxim els discs durs dels ordinadors i la gestió de memòria.

Coordicador Informàtica

Realitzar una revisió periòdica d'Antivirus als ordinadors i als disquets.

Coordicador Informàtica

Disposar d'un tauló d'anuncis a l'aula d'informàtica.

Coordicador Informàtica/Comissió informàtica/ Equip Directiu

Elaborar i consensuar les normes d'abans d'entrar a l'aula, durant i després de treballar-hi.

Comissió informàtica/ Tutors

Horari d'utilització dels ordinadors per part d'alumnes i/o mestres.

Equip Directiu

Integració total d'aquest recurs dins del currículum de l'alumne.

Clasutre de Professors

Elaboració de la memòria del curs anterior, amb balanç i proposta del pla anual del proper curs.

Comissió informàtica

El manteniment i millores del material informàtic amb les noves adquisicions.

Coordicador Informàtica/ Comissió informàtica

Relació del centre amb altres institucions com: els CRP, ICE, SGTI, Universitats, Departament d'Ensenyament...

Equip Directiu