Graella Observació

Mostra interès per les noves tecnologies

Coneix el vocabulari adequat a l’etapa

Obre i tanca l’ordinador de forma adequada

Obre i tanca un programa

Imprimeix un document

Accedeix a pàgines web prèviament seleccionades

Escriu frases amb un processador de text senzill

Dibuixa amb un programa de dibuix senzill

Cicle Inicial
Noms / Items