Graella Observació

Mostra interès per les noves tecnologies
Coneix el vocabulari adequat a l'etapa
Crea ,desa i recupera un document amb ajut del professor
Fa servir eines d'edició per crear contes i cartes
Fa captures de text i imatges amb l'opció de copia i enganxa
Usa un navegador d'Internet per obtenir informació
Utilitza el correu electrònic per enviar i rebre missatges
Cicle Mitjà
Noms / Items