Graella Observació

Mostra interès per les noves tecnologies

Coneix el vocabulari bàsic

Usa el ratolí per assenyalar i fer clic

Usa el teclat per escriure el seu nom i nombres

Realitza les activitats proposades

Educació Infantil
NOMS / ITEMS