Aquesta programació comporta treballar aquests temes/activitats dels llibres, directament a l'aula d'ordinadors. Intentem donar resposta a la pregunta de molts professors " D'on trec el temps per treballar amb els ordinadors ? " .

Creiem que no cal repetir activitats.L'ordinador ha de ser una eina habitual que ens ajudi a la nostra tasca diària , a vegades serà de reforç, però d'altres, com en aquest cas , serà substitutiu del llibre i la pissarra.

Exemple : Els Rius

Nivells : Cicle mitjà i superior

 

 

 

 

 

 

Nivell

Responsable

Activitats

Sessions

Llibre text

Llibre exerc.

Recursos TIC

3r

Tutor

Pàg. 16 Pàg. 10 Act. 6 MUD: I quan plou un riu.
1

4t

Tutor

Pàgs. 20-28-36 Pàg. 17 Act. 3 Pàg. 25 Act. 5 Pàg. 33 Act. 4 MUD: Els rius dibuixen el paisatge
1

Tutor

Pàgs . 10 i 11

Activitats :

Pàg 12 Act. 3 Pàg 12 Act. 4

MUDs: 1- Xarxa Hidrogràfica de Catalunya

2- Aprenc a fer gràfics

2
Coor.informàtica
CB. TICs U.Didàctica . Els rius de Catalunya
2