FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR DELS CENTRES PÚBLICS

1.- Les funcions del consell escolar són les que s'indiquen en el següent apartat, a més, li correspon vetllar i donar suport a l'Equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i col·legiats d'acord amb l'article 144.4 de la Llei d'educació.
2.- El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.
3.- El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç dels membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.
4.- Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible, la decisió s'adopta per majoria de les persones presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.
5.- La convocatòria de les reunions s'ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores. El consell escolar es pot reunir d'urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d'acord.
6.- Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb l'activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'alguna persona de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema.

FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR DELS CENTRES PÚBLICS
a.- Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts.
b.- Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c.- Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
d.- Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.
e.- Aprovar la carta de compromís educatiu.
f.- Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g.- Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
h.- Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
i.- Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j.- Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k.- Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
l.- Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
m.- Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR
- Comissió Permanent
- Comissió Econòmica
- Comissió de convivència

Us presentem tots els membres del Consell Escolar de la nostra escola:

 

PLENARI

Carme Garcia Bello - Directora

Mª Teresa Bonet Trunas - Cap d'Estudis

Joan Fandos de Miguel -Representant Ajuntament

Oscar Ortego Funes - Representant sector professors

Imma Hidalgo García - Representant sector professors

Núria López Farré - Representant sector professors

Marta Puig Mayor - Representant sector professors

Natàlia Alvarez Moretó - Representant sector professors

Xavi Lopera Criado - Representant sector professors

Silvia Navinés Pérez - Representant sector pares d'alumnes

Miguel Flores Gómez - Representant sector pares d'alumnes

Francisco Javier Pérez Encuentra - Representant sector pares d'alumnes

Fabián Rondón Herrerias - Representant sector pares d'alumnes

Susana García Rubio - Representant sector pares d'alumnes

Iolanda Olivella Montaña - Representant AMPA

Alicia Martín Fortea - Representant Personal PAS

Joaquima Ferro Mauri - Secretària

 

Comissió Permanent:

Carme Garcia Bello - Directora

Mª Teresa Bonet Trunas - Cap d'Estudis

Imma Hidalgo García - Representant sector professors

Marta Puig Mayor - Representant sector professors

Joan Fandos de Miguel -Representant Ajuntament

Francisco Javier Pérez Encuentra - Representant sector pares d'alumnes

Iolanda Olivella Montaña - Representant AMPA

Joaquima Ferro Mauri - Secretaria

 
Comissió Econòmica:

Carme Garcia Bello - Directora

Mª Teresa Bonet Trunas - Cap d'Estudis

Alicia Martín Fortea - Representant Personal PAS

Núria López Farré - Representant sector professors

Natàlia Alavrez Moretó - Representant sector professors

Miguel Flores Gómez - Representant sector pares d'alumnes

Susana García Rubio - Representant sector pares d'alumnes

Joaquima Ferro Mauri - Secretària

 
Comissió de Convivència:

Carme Garcia Bello - Directora

Mª Teresa Bonet Trunas - Cap d'Estudis

Oscar Ortego Funes - Representant sector professors

Xavi Lopera Criado - Representant sector professors

Iolanda Olivella Montaña - Representant AMPA

Fabián Rondón Herrerias - Representant sector pares d'alumnes

Silvia Navinés Pérez - Representant sector pares d'alumnes

Joaquima Ferro Mauri - Secretària