Presentació i organització
Aquest curs hem estat seleccionats per formar part del Pla d'impuls de la lectura que està dins el Pla Nacional de Lectura del Govern de la Generalitat. L'ensenyament de la competència lectora des de totes les àrees del currículum per aconseguir èxit escolar.
Un dels objectius estratègics del Pla de Govern és millorar l'èxit escolar mitjançant el desenvolupament de la competència lectora, entesa com la capacitat de comprendre i utilitzar textos de tota mena, reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i totes les potencialitats personals que faran possible participar
de manera conscient, crítica, responsable i cívica en una societat democràtica

El Pla té diversos eixos d'actuació, entre els quals hi ha:
- L'Impuls de la lectura en l'àmbit educatiu
- L'increment de la lectura a les biblioteques
- L'enfortiment del sector editorial i llibreter
- L'augment de la presència del llibre i de la lectura a la societat
- Una major visibilitat de la figura de l'autor
Hem d'entendre la lectura com a eina d'aprenentatge , com a estratègia transversal i sistemàtica per a la millora del rendiment escolar, i per al foment de l'hàbit lector i del plaer de llegir
per gaudir i créixer
En l'etapa de l'educació primària trobem les següents competències relacionades amb la lectura i l'hàbit lector:
COMPETÈNCIA 1: Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i suports.
COMPETÈNCIA 2: Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d'acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de lectura.
COMPETÈNCIA 3: Utilitzar, per comprendre un text, l'estructura i el format de cada gènere textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals.
COMPETÈNCIA 4: Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.
COMPETÈNCIA 11: Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universals.

Per aquest motiu cada dia de 9 a 9'30 els nens i les nenes de primària quan entrin a les aules faran mitja hora de lectura.

Podeu consultar la normativa sobre el Pla d'Impuls de la Lectura.
Orientacions per les famílies.
Presentació del Pla per part del Departament d'Ensenyament.
Projecte Padrins de Lectura
Per saber-ne més.
 
A l'inici