MATRICULACIÓ DEFINITIVA AL CENTRE

 

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari.

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.

Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents.

Si el nen o la nena no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Els alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, se'ls matricula condicionalment.

Qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi.

Si hi renuncia, se l'elimina de la llista d'espera i s'ofereix la plaça vacant al següent de la llista.