Sumari (L'Escola)

*Salutació
*Història
*Característiques
*Projecte Educatiu
*Pla Anual de Centre
*Reglament Règim Intern

TORNAR A LA P└GINA INICIALTornem a la portada

Salutació
                 Hem entrat ja al 2000, i amb ell l'escola ha estat dotada d'eines de futur; un futur on s'albira una nova concepció del tractament de la informació.

                Aquí presentem una nova eina per a donar-nos a conèixer; aquestes pàgines virtuals volen ser per a tota la Comunitat Educativa del Col·legi un reflex de les seves activitats, inquietuds i aspiracions, un mitjà per mostrar-les a l'exterior i per a rebre quantes suggerències o informacions se'ns vulgui transmetre.

               Amb el desig de què aquesta eina ens ajudi en la tasca de la consecució dels objectius de la nostra escola, et donem una cordial benvinguda internauta.
a l'inici 


Història
           A l'any 1973 es crea a Reus un nou centre amb el nom "General Prim" a l'edifici que va ser secció delegada de l'Institut "Gaudí" des de 1967 i secció del col·legi "Prat de la Riba" l'any 1972, amb una plantilla de divuit professors i un director, amb dues unitats d'Educació Preescolar ubicades, aleshores, a l'antic edifici de la Guarderia Infantil "Fruits Secs" l'actual seu de la Unió de Pagesos de l'Avinguda dels Països Catalans.

                Al curs 1978/79 el Parvulari deixava la guarderia de "Fruits Secs" i passava a l'actual edifici, aconseguint per primera vegada que tot l'alumnat convivís en el mateix recinte escolar. Poc a poc es van construint tutories per a desar el material escolar, les dues aules d'Educació Especial, la Biblioteca, el Menjador, els Serveis exteriors i es van reestructurar les dues aules d'Educació Infantil de tres anys obrint la porta i la rampa que hi dóna accés.

              Actualment el Centre té una plantilla de vint-i-set professors entre els quals hi ha especialistes d'Educació Infantil, Primària, Llengües Estrangeres, Educació Especial, Educació Física i d'Educació Musical tal com correspon a un centre d'educació infantil i primària de dues línies.
a l'inici 

Característiques
                    El CEIP "General Prim" de Reus és un centre públic d'ensenyament infantil i primària de dues línies (dues aules per nivell escolar) que gaudeix dels següents recursos:

                     Humans propis: 7 especialistes d'educació infantil, 10 especialistes d'educació primària, 2 especialistes en llengües estrangeres (anglès), 2 especialistes en educació física, 2 especialistes en educació especial, 1 especialista en música, 1 especialista en religió catòlica i 1 director

                   Humans aliens: 1 especialista de l'EAP (Equips d'assessorament psicopedagògic),1 logopeda itinerant , i els equips i especialistes adients del departament d'ensenyament.

                   Materials infrastructurals: 6 aules d'educació infantil, 1 aula de suport a educació infantil, 12 aules d'educació primària, 2 aules d'educació especial, 1 aula d'idiomes, 1 aula de música, 1 sala de psicomotricitat, 1 sala d'usos múltiples (audiovisials i ordinadors), biblioteca, menjador escolar, pistes de bàsquet i handbol

                  Materials: l'escola gaudeix d'abundants recursos materials recentment ampliats i modernitzats, entre ells: Connexió via satèl·lit amb programes educatius d'arreu del món, connexió a la xarxa internet de la majoria dels ordenadors, maletes d'idiomes per a l'aula d'idiomes, un fons de quasi bé mil llibres a la biblioteca...

                 D'acord amb el projecte lingüístic del centre la llengua emprada pel centre és la catalana en l'àmbit de l'ensenyament, en el de relació i en qualsevol manifestació oral o escrita (amb excepció de les hores destinades a l'estudi de la llengua castellana); la llengua estrangera impartida al centre a partir de 1r de Cicle Mitjà (tercer) és l'anglesa.
a l'inici