Sumari (L'Escola)

*Salutació
*Història
*Característiques
*Projecte Educatiu
*Pla Anual de Centre
*Reglament Règim Intern

TORNAR A LA P└GINA INICIALTornem a la portada

Projecte Educatiu
 La Escola General Prim té com a objectiu fonamental proporcionar una formació integral, no discriminatòria, adaptada a les aptituds i capacitats personals de l'alumne i el seu entorn mitjançant:
* El desenvolupament harmònic de la personalitat de l'alumne
* La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en els principis bàsics de la convivència i la democràcia.
* El desenvolupament d'aprenentatges conceptuals, procedimentals i actitudinals que possibilitin la comprensió i adquisició de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics.
* La preparació per a participar activament en la vida social i cultural. 
* La valoració de la salut individual i col·lectiva, la conservació del medi ambient, la cooperació, la solidaritat i la pau.
* La potenciació d'intercanvi entre l'interior i l'exterior
* La participació efectiva, competent i responsable de tots els sectors que constitueixen la comunitat escolar
* L'aplicació d'una metodologia realista, activa, participativa, integradora, adaptada a les noves tecnologies.
* El foment de l'ús del material i l'experimentació, així com també la investigació
* La coordinació de programes específics (Educació Especial, Incorporació tardana...) que complimentin els programes generals.
* La potenciació de l'activitat esportiva al centre.
* El funcionament d'altres estructures organitzatives, que seran de caràcter voluntari formant grups oberts i responsables del seu camp d'actuació i que donaran informació al Claustre i tindran la conformitat del Consell Escolar.
* El desenvolupament d'hàbits de treball individual i en equip, d'ordre i neteja, de respecte a les persones i a les coses, de puntualitat i assistència a classe.
* La propiciació d'una organització dinàmica del Centre que permeti afrontar les exigències que es plantegin a cada moment, mitjançant una avaluació permanent de la seva activitat.
* Ser lloc d'acollida i servei per aquells que ho necessitin sempre i quan els objectius d'aquests no s'oposin als del Centre.
* La no acceptació del racisme ni de qualsevol mena de discriminació
Setembre 1992
a l'inici 
Pla Anual de Centre
a l'inici 
Reglament de Règim Intern
Recull de normes de convivència
* La responsabilitat personal comença amb l'arribada puntual al treball, per tal de no amoïnar el professor/a ni els companys/es de classe.
* Durant les hores de col·legi estàs sota la responsabilitat del Director i de tot el professorat. Cal, doncs, que no t'absentis del Col·legi sense presentar al tutor/a un permís escrit pels pares i que alguna persona gran et vingui a recollir
* Si no pots assistir a classe o a una sortida programada cal que els pares avisin amb l'antelació suficient al centre per telèfon o per escrit al tutor/a
* Per higiene i respecte als companys/es, no mengis, ni masteguis xiclets o altres coses a classe i altres locals del Col·legi
* Per cura del teu propi cos i per respecte als demés, has de venir al Centre net i polit
* Si vas a una classe que no és la teva, tingues cura de tot el que trobis. No toquis res dels pupitres. No escriguis a les taules. Respecta totes les coses tal com voldries que et respectessin les teves
* El temps d'esbarjo és necessari per descansar. Gaudeix del descans del pati. Ningú s'ha de quedar a classe sense permís i vigilància del seu tutor, ni "rondant" per les escales i passadissos
* Col·labora a mantenir el Col·legi net. Llença els papers, bosses o deixalles a les papereres, no els llencis per terra.
* Has de sortir de l'escola un cop s'acabi la classe.
* Porta't correctament pujant i baixant les escales. Fes-ho sempre per la dreta, sobretot si et creues amb persones més grans o amb alumnes més petits que tu i no corris pels passadissos
* En els desplaçaments per dins de l'Escola no facis res que pugui amoïnar els alumnes que en aquell moment són a classe i treballen
* El pati no és gaire gran. Per això no es pot jugar amb balons o pilotes en llocs i hores no permeses
* Que la teva paraula sigui instrument de comunicació i diàleg, no l'empris ni per insultar, ni per dir paraules malsonants
* Respecta tots els membres de la Comunitat Educativa
* Cal que esmorzis a casa i que portis quelcom, si ho necessites, per a l'hora del pati; no portis però sucs ni d'altres líquids envasats en tetrabrics
* No es permès l'accés al recinte escolar de persones alienes al centre excepte els dies i hores concertades si no es tracta d'una causa urgent i justificada

a l'inici