SOL·LICITUD D'AJUTS DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC CURS 2008-2009

ALUMNES DE PRIMER CURS I ALUMNES NOUS:

-Fotocòpia DNI o NIE o en cas de no tenir-lo el passaport ,dels pares, germans/es i familia que visquin en el mateix domicili.

-Certificat de convivència.

-Si en té carnet de familia nombrosa.

ALUMNES QUE JA TENIEN BECA EL CURS 2007-2008:

-Fotocòpia DNI o NIE o en cas de no tenir-lo el passaport ,dels pares, germans/es i familia que visquin en el mateix domicili.

LA DOCUMENTACIÓ S'HA DE PRESENTAR ABANS DEL DIA 30 DE SETEMBRE AL DESPATX DEL CENTRE.