Projecte Educatiu    

 

 

El nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document marc en el qual es defineix el tipus d’ensenyament que volem dur a terme, i explicita les directrius i aspiracions comunes partint de les característiques pròpies de l’entorn de la nostra escola. Així, serà el punt de partida per a prendre decisions pedagògiques i de gestió.

És un document viu que s’adaptarà contínuament a la realitat del nostre centre i a la seva comunitat educativa, evolucionant sempre que s’escaigui. I un projecte útil garantint que la nostra intervenció sigui coherent, coordinada i estructurada.

 

 

TRETS D'IDENTITAT I IDEARI PEDAGÒGIC DE L'ESCOLA

Els Trets d'Identitat i l'Ideari Pedagògic han estat elaborats amb la participació i el consens de tota la comunitat educativa del centre en relació als nostres principis pedagògics, objectius i organització. .

Aquest és el nostre document marc aprovat en Consell Escolar que guiarà sempre la nostra pràctica educativa, i que servirà per tal que famílies i docents conegueu com volem formar i a on volem arribar amb els/les nostres alumnes.

 

DOCUMENTS DE CONSULTA:

 

 

 

 

NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ

 

Les Normes d’Organització i funcionament del Centre són el conjunt d’acords i les decisions d’organització i de funcionament preses per la nostra comunitat educativa amb la finalitat de fer possible el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius del nostre Projecte Educatiu.
Les NOFC són aprovades pel Consell Escolar i és un document viu que s’adapta dia a dia a les necessitats i a les demandes de la nostra comunitat educativa.

 

DOCUMENTS DE CONSULTA:

* Podreu consultar a l'escola el text íntegre de les NOFC.

 

 

PLA DE CONVIVÈNCIA

 

La societat actual és complexa i diversa, amb constants canvis que dificulten la relació entre persones. I l’escola és un reflex d’aquesta societat. Però, alhora, és un espai privilegiat en el qual tota la comunitat educativa participa del fet d’adquirir coneixements i hàbits de socialització. Com escola, el nostre objectiu principal és ensenyar i aprendre a viure i a conviure; tant a l’interior del centre com en el seu entorn immediat.

En aquest context, el Departament d’Ensenyament ofereix les bases del Projecte de Convivència per tal que les escoles promoguin el repte de viure i de conviure a tota la comunitat educativa. I l'escola concreta aquestes bases en el seu Pla de Convivència aprovat en Consell Escolar.

 

DOCUMENT DE CONSULTA:

 

 

CARTA DE COMPROMÍS

 

Tots sabem la gran importància que té la família en el desenvolupament i l’educació dels infants. També som conscients que un cop els vostres fills/es comencen l’escolarització és molt important una bona comunicació entre família i escola per a continuar aquesta educació i formació. Per a obtenir els millors resultats educatius i formatius cal que hi hagi respecte mutu i confiança entre la família, principal educador, i l’escola. En aquest sentit, l'escola va elaborar i aprovar en Consell Escolar la Carta de Compromís.

 

DOCUMENT DE CONSULTA:

Document - Model de la carta de compromís

 

 

PROJECTE DE DIRECCIÓ DE CENTRE

 

Durant el curs 2011-2012 vam elaborar el nostre primer Projecte de Direcció 2012-2016 que pretenia ser la continuïtat d’una tasca engegada per l'anterior Equip Directiu. Ara us presentem l'actualització del Projecte de Direcció 2016/2020 que pretén assolir alguns dels objectius que han quedat pendents a la vegada que s’inclouran altres reptes pedagògics que ens exigeixen les noves necessitats educatives del moment i de la nostra societat.

 

DOCUMENTS DE CONSULTA:

Document - Projecte de Direcció 2016/2020 (model simplificat)

Document - Projecte de Direcció 2012/2016 (model simplificat)

 

 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL I MEMÒRIA

 

La Programació General Anual és un instrument pràctic i funcional en el qual explicitem les pròpies actuacions que durem a terme durant el curs en relació a les prioritats que determina el Departament d’Ensenyament i el Projecte de Direcció del centre, aprovat en Consell Escolar. En finalitzar el curs el centre rendeix comptes davant del Consell Escolar presentant la memòria de final de curs.

 

DOCUMENTS DE CONSULTA:

Document - Pla Anual (curs 2017/2018)

Document - Memòria (curs 2016/2017)

 

 

CURRÍCULUM

 

El currículum de la nostra escola parteix del marc establert pel Departament d'Ensenyament el qual queda concretat en els mapes de continguts de nivell i els documents metodològics de centre. En els pròxims anys iniciarem l'elaboració del mapa competencial, que serà l'últim dels tres documents que formarà part del nostre currículum.

Tots els documents del nostre currículum són vius i s'adapten a les inquietuds i necessitats dels nostres alumnes.

 

 

PLA D'ACOLLIDA

 

El pla d'acollida és un document pensat per aconseguir una actitud oberta, receptora i integradora amb totes aquelles persones de nova incorporació al centre per tal que el procés de convivència i/o d’aprenentatge sigui el més satisfactori possible. En aquest document es preveuen un conjunt sistemàtic d’objectius i actuacions amb la finalitat principal d’afavorir la plena incorporació de tothom a la vida ordinària del centre i del seu entorn. Així, pretenem una integració el més breu i completa possible de la persona aportant-li un entorn en el qual se senti respectada, segura i emocionalment equilibrada, a la vegada que cerquem la millor convivència entre tots els integrants de la nostra comunitat educativa. .

El Pla d'acollida té present els següents col·lectius de la comunitat educativa:

- Alumnes i les seves famílies

- Personal docent

- Personal no docent

- Personal dels Serveis Educatius

- Alumnes universitaris del projecte Escola Formadora

 

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC

 

El nostre projecte lingüístic es va iniciar formal i teòricament durant el curs 2009-2010 recollint els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal del català com a llengua vehicular. Amb tot, creiem que actualment el projecte lingüístic no reflexa la realitat sociolingüística de l’entorn fent difícil donar criteris reals amb relació al tractament i l’ús de les llengües en el centre. Per aquest motiu, el curs 2014/2015 vam iniciar la recollida de dades que ens permeti elaborar el millor projecte lingüístic segons les necessitats del nostre alumnat.

 

 

 

TORNA ENRERA
  TORNA A LA PÀGINA INICIAL    

ESCOLA PILARÍN BAYÉS

c/ Sant Ramon s/n - 08194 Sant Quirze del Vallès (Les Fonts), Barcelona - Correu: a8044454@xtec.cat - Telèfon: 937843841/937842384 - Fax: 937842384