Projecte Educatiu    

 

 

El nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document marc en el qual es defineix el tipus d’ensenyament que volem dur a terme, i explicita les directrius i aspiracions comunes partint de les característiques pròpies de l’entorn de la nostra escola. Així, serà el punt de partida per a prendre decisions pedagògiques i de gestió.

És un document viu que s’adaptarà contínuament a la realitat del nostre centre i a la seva comunitat educativa, evolucionant sempre que s’escaigui. I un projecte útil garantint que la nostra intervenció sigui coherent, coordinada i estructurada.

En aquest apartat podreu trobar:

- Trets d'identitat i iderai pedagògic de l'escola

- Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC)

- Projecte de Direcció (PdD)

- Programació General Anual (PGA) i memòria de curs

- Currículum

- Projecte Lingüístic de Centre (PLC)

- Pla d'Acció Tutorial (PAT)

- Pla Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement (Pla TAC)

- Pla de Convivència

- Carta de compromís

- Tasques escolars

- Pla d'Acollida

- Pla d'Escola Formadora

 

 

TRETS D'IDENTITAT I IDEARI PEDAGÒGIC DE L'ESCOLA

Els Trets d'Identitat i l'Ideari Pedagògic han estat elaborats amb la participació i el consens de tota la comunitat educativa del centre en relació als nostres principis pedagògics, objectius i organització. .

Aquest és el nostre document marc aprovat en Consell Escolar que guiarà sempre la nostra pràctica educativa, i que servirà per tal que famílies i docents conegueu com volem formar i a on volem arribar amb els/les nostres alumnes.

 

DOCUMENTS DE CONSULTA:

 

 

 

 

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DLE CENTRE

 

Les Normes d’Organització i funcionament del Centre són el conjunt d’acords i les decisions d’organització i de funcionament preses per la nostra comunitat educativa amb la finalitat de fer possible el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius del nostre Projecte Educatiu.
Les NOFC són aprovades pel Consell Escolar i és un document viu que s’adapta dia a dia a les necessitats i a les demandes de la nostra comunitat educativa.

 

DOCUMENTS DE CONSULTA:

* Podreu consultar a l'escola el text íntegre de les NOFC.

 

 

PROJECTE DE DIRECCIÓ DE CENTRE

 

Us presentem el nou Projecte de Direcció 2020/2014 que pretén donar continuïtat a la tasca engegada per l'anterior Equip Directiu, assolint aquells objectius que han quedat pendents i, a més, incloent d'altres reptes pedagògics que ens exigeixen les noves necessitats educatives del moment i de la nostra societat.

 

DOCUMENTS DE CONSULTA:

Document - Projecte de Direcció 2020/2024 (model simplificat)

 

 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL I MEMÒRIA

 

La Programació General Anual és un instrument pràctic i funcional en el qual explicitem les pròpies actuacions que durem a terme durant el curs en relació a les prioritats que determina el Departament d’Ensenyament i el Projecte de Direcció del centre, aprovat en Consell Escolar. En finalitzar el curs el centre rendeix comptes davant del Consell Escolar presentant la memòria de final de curs.

 

DOCUMENTS DE CONSULTA:

Document - Pla General Anual (curs 2020/2021)

* La memòria del Pla General Anual no es pot publicar a la web perquè disposa de dades sobre l'avaluació interna i externa del centre. La Direcció del centre farà el retiment de comptes de la memòria davant del Consell Escolar. Per a més informació poseu-vos en contacte amb Direcció.

 

 

CURRÍCULUM

 

El currículum de la nostra escola parteix del marc establert pel Departament d'Ensenyament el qual queda concretat en els mapes de continguts de nivell i els documents metodològics de centre. En els pròxims anys iniciarem l'elaboració del mapa competencial, que serà l'últim dels tres documents que formarà part del nostre currículum.

Tots els documents del nostre currículum són vius i s'adapten a les inquietuds i necessitats dels nostres alumnes.

 

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC

 

El nostre projecte lingüístic es va iniciar formal i teòricament durant el curs 2009-2010 recollint els aspectes que determinen les lleis sobre la utilització normal del català com a llengua vehicular. El curs 2018/2019, i després de cinc anys recollint dades socioculturals i lingüístiques del nostre entorn, s'ha realitzat l'última actualització del document en el qual trobareu totes les estratègies pedagògiques i organitzatives per garantir la plena competència de les dues llengües oficials, el català i el castellà, així com per potenciar l'aprenentatge de la llengua anglesa.

DOCUMENTS DE CONSULTA:

Document - Projecte Lingüístic de Centre

 

 

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL (PAT)

 

El Pla d'Acció Tutorial és el document en el qual es recullen totes les intervencions que els/les tutors/es i especialistes han de realitzar respecte l'atenció i la tutorització dels alumnes. Per aquest motiu, és necessari planificar i organitzar de manera adequada totes aquestes intervencions per tal d'assolir els següents objectius:

- Proporcionar als alumnes una orientació educativa, acadèmica i professional d'acord amb les aptituds, les necessitats i els interessos així com amb els valors humans, democràtics i ecològics.

- Afavorir la qualitat de les actuacions del personal del centre, les famílies i els/les alumnes.

- Dinamitzar la vida socioafectiva del grup i orientar-lo.

- Coordinar les diferents tasques d'orientació dutes a terme pel centre.

- Facilitar l'intercanvi d'informació entre tots els agents educatius.

DOCUMENTS DE CONSULTA:

 

 

PLA TAC

 

El pla TAC és l'instrument que facilita la planificació en els aspectes organitzatius, pedagògics i tecnlògics en relació a les Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement, i assigna les responsabilitats associades dins del claustre de professors.

DOCUMENTS DE CONSULTA:

 

 

PLA DE CONVIVÈNCIA

 

La societat actual és complexa i diversa, amb constants canvis que dificulten la relació entre persones. I l’escola és un reflex d’aquesta societat. Però, alhora, és un espai privilegiat en el qual tota la comunitat educativa participa del fet d’adquirir coneixements i hàbits de socialització. Com escola, el nostre objectiu principal és ensenyar i aprendre a viure i a conviure; tant a l’interior del centre com en el seu entorn immediat.

En aquest context, el Departament d’Ensenyament ofereix les bases del Projecte de Convivència per tal que les escoles promoguin el repte de viure i de conviure a tota la comunitat educativa. I l'escola concreta aquestes bases en el seu Pla de Convivència aprovat en Consell Escolar.

 

DOCUMENT DE CONSULTA:

 

 

CARTA DE COMPROMÍS

 

Tots sabem la gran importància que té la família en el desenvolupament i l’educació dels infants. També som conscients que un cop els vostres fills/es comencen l’escolarització és molt important una bona comunicació entre família i escola per a continuar aquesta educació i formació. Per a obtenir els millors resultats educatius i formatius cal que hi hagi respecte mutu i confiança entre la família, principal educador, i l’escola. En aquest sentit, l'escola va elaborar i aprovar en Consell Escolar la Carta de Compromís.

 

DOCUMENT DE CONSULTA:

Document - Model de la carta de compromís

 

 

TASQUES ESCOLARS

 

L'Escola Pilarín Bayés organitzarà tasques escolar adequades segon l'edat i personalitzades segons les característiques dels alumnes (sempre i quan sigui possible), perquè són positius per als alumnes si es realitza de manera correcta. I el document "tasques escolars" pretén ser la concreció de tots aquests acords de centre.

Amb tot, i amb una importància major a les nostres tasques escolars, l'Escola Pilarín Bayés recomana a totes les famílies poder realitzar activitats familiars entre setmana i/o durant el cap de setmana per tal de potenciar l'educació, la cultura, els valors i els interessos dels infants.

 

 

DOCUMENT DE CONSULTA:

Document - Tasques escolars

 

 

 

PLA D'ACOLLIDA

 

El pla d'acollida és un document pensat per aconseguir una actitud oberta, receptora i integradora amb totes aquelles persones de nova incorporació al centre per tal que el procés de convivència i/o d’aprenentatge sigui el més satisfactori possible. En aquest document es preveuen un conjunt sistemàtic d’objectius i actuacions amb la finalitat principal d’afavorir la plena incorporació de tothom a la vida ordinària del centre i del seu entorn. Així, pretenem una integració el més breu i completa possible de la persona aportant-li un entorn en el qual se senti respectada, segura i emocionalment equilibrada, a la vegada que cerquem la millor convivència entre tots els integrants de la nostra comunitat educativa. .

El Pla d'acollida té present els següents col·lectius de la comunitat educativa:

- Alumnes i les seves famílies

- Personal docent

- Personal no docent

- Personal dels Serveis Educatius

- Alumnes universitaris del projecte Escola Formadora

 

 

PLA D'ESCOLA FORMADORA

 

L’escola Pilarín Bayés és escola formadora des del l’any 2009 amb l'objectiu de:

- Facilitar l'adquisició de les competències professionals docents als estudiants de les diferents tipologies de Pràcticum assignats al centre.

- Generar dinàmiques i espais de reflexió didàctica i pedagògica que afavoreixin la innovació, la recerca i la transferència del coneixement.

DOCUMENTS DE CONSULTA:

Document - Pla d'Escola Formadora

 

 

 

TORNA ENRERA
  TORNA A LA PÀGINA INICIAL    

ESCOLA PILARÍN BAYÉS

c/ Sant Ramon s/n - 08194 Sant Quirze del Vallès (Les Fonts), Barcelona - Correu: a8044454@xtec.cat - Telèfon: 937843841/937842384 - Fax: 937842384