Preinscripció - Curs 2023/2024  

 

 

PREINSCRIPCIÓ I CALENDARI  

Jornada de portes obertes en format presencial dia 10 de febrer de 2022 en dos torns: a les 10:00 del matí i a les 15:15 de la tarda.

 

INSTRUCCIONS PEL CURS 2023-24

 

Dates preinscripció per al curs 2023/24 (Telemàtiques)

 • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març de 2023

Documentació pel curs 23-24

Us informem que ja s'ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024
- Resguard de preinscripció que us podreu descarregar en finalitzar la sol·licitud telemàtica.
- DNI de la persona que ha realitzar la preinscripció; fotografiat o escanejat.
- Llibre de família (incloent el primer full); fotografiat o escanejat.
- Targeta Sanitària Individual (TSI) del fill/a; fotografiat o escanejat.

- Altres, com família nombrosa o monoparental, discapacitat de l'alumne/a, certificat de renda mínima.

PÀGINA WEB DEL DEPARTAMENT AMB INFORMACIÓ DETALLADADA

CALENDARI

La informació que s'hagi de fer pública i sempre que no es vulneri cap Dret fonamental es realitzarà mitjançant aquesta pàgina web.

Us fem arribar tot el calendari que el Departament d'educació publica a la seva web.

- Presentació de sol.licituds. (del 6 al 20 de març de 2022).

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

- Presentació de la documentació:

Aquests dies podeu presentar telemàticament la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

 

- Llistat de sol.licituds amb puntuació provisional: (Pendent)

En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Per accedir a la informació cliqueu en el rètol en negreta.

 

- Presentació de reclamacions: (Pendent)

Si detecteu alguna errada o anomalia en el barem assignat, podeu presentar una reclamació. Feu arribar les possibles incidències al correu de l'escola.

 

- Llistat de sol.licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: (Pendent)

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, publiquem la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

- Sorteig per resoldre les sol.licituds de preinscripció empatades en punts: (Pendent)

Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud.

- Llistat ordenada definitiva: (Pendent)

Després del sorteig, s'elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

- Ampliació de peticions per a alumnat que no ha obtingut plaça a cap centre: (Pendent)

Si no s'ha obtingut plaça en el centre i es tracta de sol·licitud per a P3, o en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop fets ja els processos d’assignació. Després d’aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa l’últim procés d’assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.

- Llistat d'admesos i en llista d'espera: (Pendent)

Finalment, es publica la llista d'alumnat admès al centre i també la llista d'espera.

- Matriculació: (Pendent)

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada. El procés de matriculació es realitzarà de la menera indicado en el decret. (Pendent)

 

Podeu adreçar qualsevol dubte al correu de l’escola. a8044454@XTEC.CAT

 

PUBLICACIÓ DE L'OFERTA INICIAL DE PLACES (pendent de publicació)

Oferta inicial de places als centres. Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

 

I3: xxx PLACES ORDINÀRIES, xxx PLACES PER NEE

I4: xxx PLACES ORDINÀRIES, xxx PLACES PER NEE

I5: xxx PLACES ORDINÀRIES, xxx PLACES PER NEE

1r: xxx PLACES ORDINÀRIES, xxx PLACES PER NEE

2n: xxx PLACES ORDINÀRIES, xxx PLACES PER NEE

3r: xxx PLACES ORDINÀRIES, xxx PLACES PER NEE

4t: xxx PLACES ORDINÀRIES, xxx PLACES PER NEE

5è: xxx PLACES ORDINÀRIES, xxx PLACES PER NEE

6è: xxx PLACES ORDINÀRIES, xxx PLACES PER NEE

 

JORNADA DE PORTES OBERTES

L'objectiu serà conèixer el Projecte Educatiu del centre, resoldre dubtes, i realitzar una visita guiada virtual per tal de veure els espais i les instal.lacions de l'escola. També s'acordarà dia i hora per a la realització d´una petita entrevista personal amb la direcció de l'escola que també serà telemàtica.

 

 

VÍDEOS I PRESENTACIONS

.Vísita virtual dels espais del l'escola.

 

Presentació dels Projectes del centre!

Una escola per a tothom!

.  

Pàgina web de l'AFA.

 
Pàgina web del Departament
 

Díptic informatiu Escola Pilarín Bayés 23-24

 
Presentació jornada de portes obertes. NOVETAT!!!
 

CRITERIS DE PRIORITAT DEL CURS 2022-23 Curs passat

 1. Criteris generals
  • Els criteris prioritaris són els següents:

   1. Quan l'infant que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu se sumen 50 punts.
    Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre també rebrà aquesta puntuació.
   2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. Cada centre té una zona educativa que estableix el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:
    • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc se sumen 30 punts.
    • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc se sumen 20 punts.
    • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
   3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.
    Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.
 2. Criteris complementaris
  • Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:

   1. Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.

   2. Família nombrosa.  Quan l'infant forma part d'una família nombrosa, se sumen 10 punts.

   3. Família monoparental. Quan l'infant forma part d'una família monoparental, se sumen 10 punts.

   4. Ser bessó o trigemin. Quan l'alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.

   5. Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts.

   6. Si algun membre de la família té una discapacitat se sumen 15 punts. Quan l'infant mateix, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

   7. Se sumen 10 punts si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb el barem provisional (PENDENT)

Recordeu que la documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris s'ha d'adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció dins el període establert (DE MANERA TELEMÀTICA VA SER EL CURS PASSAT, ENCARA NO TENIM INFORMACIÓ DE COM SERÀ ENGUANY).

Enllaços importants :

 

 

TORNA ENRERAfletxa
  TORNA A LA PÀGINA INICIAL logo