Ideari del Centre

CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES:

- Escola catalana i plurilingüe. Escola catalana pel que fa a l’ús de la llengua catalana com a eix vertebrador de l’aprenentatge, de comunicació verbal i administrativa. Compromesa amb el país, peròd’acord amb les exigències actuals i de futur, també escola plurilingüe.

- Escola inclusiva, respectuosa amb la diversitat social i cultural com a font d’enriquiment, coherent amb el procés individual de cada alumne, atenta al seu punt de partida, als diferents ritmes, nivells i necessitats educatives.

- Educació transversal per l’assoliment de les competències bàsiques. El desplegament de l’organització, objectius i continguts de les àrees de l’etapa, establint com a finalitat central el desenvolupament de les competències bàsiques.

- Escola oberta a les tecnologies de la informació i de la comunicació, tant pel que fa al seu ús en el procés d’ensenyament i aprenentatge com en l’avaluació i funcionament intern del centre.

- L’educació com a procés integral. Formar persones capaces d’afrontar els reptes i ser part activa d’un món cada cop més divers i canviant.

- Aconfessionalitat i pluralisme, oberta a la diversitat de pensament. Educa per a lallibertat individual i per a la responsabilitat i també en l'adquisició d'hàbits i conductes.

- Escola coeducadora i no sexista. L'escola promou una educació per a la igualtat sense discriminació per raó de sexe.

- Compromesa amb l’entorn com a espai privilegiat per a vivències facilitadores d’aprenentatge i amb el medi ambient.

- Educació per a la socialització. Facilitadora d’eines per a la resolució de conflictes, la gestió de la competitivitat i l’assumpció de responsabilitats.

- Escola democràtica, dialogant i oberta a la participació, basada en una relació real i afectiva, respectuosa amb els diferents punts de vista i la crítica constructiva.

- Escola activa, innovadora, que aposta per la descoberta, l’experimentació, la curiositat, l’esperit crític, la creativitat, incloent projectes pedagògics.

- Escola oberta a les famílies. A través de la tutoria, de les reunions d'inici de curs, de les entrevistes durant el curs, de la participació de pares i mares en els diferents projectes, en la celebració de festes...


Per tal d’assolir-ho:

A l’etapa primària i infantil es realitza un projecte interdisciplinari de centre. Tanmateix es fan activitats i experiències compartides entre alumnes de diferents nivells i etapes educatives.

A tota l'etapa infantil i a primària es potencia la programació d'activitats complementàries, específicament, sortides i colònies com a part dels continguts del currículum.

A l’etapa d’Educació Infantil es realitzen racons de llenguatge, matemàtiques i experiències, fent especial incidència al treball de consciència fonològica. En aquesta etapa el material d'aula s'elabora des del centre en base als principis de treball globalitzat i transversal a partir de centres d'interès, projectes,...

A l'etapa de primària els llibres són presents com a recurs educatiu, essent l'àrea de català exempta de llibre de text de l’alumnat. A tota la primària els llibres són socialitzats.

Síntesi del Pla de Convivència