Ideari del Centre

Síntesi del Pla de Convivència

Totes les persones, quan vivim en societat, ens veiem immerses en unes situacions a les que hem de donar resposta. Hem de conviure. L’escola és un espai privilegiat per adquirir uns coneixements i uns hàbits de socialització de relació amb els altres. Un objectiu bàsic és ensenyar i aprendre a viure i conviure: donar pautes per fomentar i afavorir la convivència, tant a l’interior del centre educatiu com al seu entorn immediat. La col·laboració de les famílies és essencial en la funció educativa, i cal afavorir de manera positiva aquesta col·laboració. El projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència en el centre educatiu. El projecte de Convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat i es regeix segons els següents objectius:

El document recull diferents nivells i àmbits d’actuació, com ara: l’acollida, coeducació, competència social, comunicació, educació emocional, educació per la pau, inclusió, mediació, símbols d’identitat, absentisme, conflictes lleus i greus, estructura i gestió de recursos, participació i la normativa del centre.