PREINSCRIPCIÓ

CURS 2018-2019

 

 

 • Les dates previstes per a realitzar la preinscripció als centres públics d'Educació Infantil i Primària són del 13 al 24 d'abril de 2018.
 • Es realitzarà "Jornada de portes obertes" a l'Escola Sant Jordi el dia:
  • divendres, 9 de març
   • de 15:30 a 18:30 h

 

Esperem comptar amb la vostra presència. Estarem encantats de rebre-us, de satisfer les vostres curiositats i de resoldre els vostres dubtes. Sigueu, doncs, benvinguts/des!

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
 • Difusió de l'oferta inicial
 • 9 d'abril
 • Presentació de les sol·licituds
 • 13 al 24 d'abril
 • Publicació de les llistes amb el barem
 • 3 de maig
 • Reclamacions a les llistes del barem
 • 4 al 8 de maig
 • Resolució de les reclamacions
 • 9 de maig
 • Llistes amb barem ja resoltes les reclamacions
 • 10 de maig
 • Sorteig
 • 11 de maig
 • Publicació oferta definitiva
 • 15 de maig
 • Publicació llistes d'admesos
 • 12 de juny
 • Període de matriculació
 • 21 al 27 de juny

 

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR
 • La sol·licitud de preinscripció, que us facilitaran gratuïtament en qualsevol centre docent. Cal presentar una única sol·licitud al centre demanat en primer lloc.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a, guardador/a de fet), de la targeta de residència on consta el NIE, si es tractaen de persones estrangeres o DNI del país d'origen per a estrangers comunitaris.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a, si en té.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne/a.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent. (No obligatori-escola).
 • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI o la targeta de residència de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on hi de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s'al·lega a efectes de proximitat. S'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa. En el cas de treballadors autònoms caldrà la presentació d'una còpia del formulari 036 o 037.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la renda mínima d'inserció si s'al·lega a efectes de barem.
 • Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (també dels organismes competents d'altres comunitats autònomes) de la persona que al·legui aquesta condició (igual o superior al 33%) .
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s'al·lega aquesta condició.
 • Certificat mèdic oficial o informe emès per un/a metge/essa del sistema públic de salut, on s'indiqui expressament, que l'alumne/a pateix una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocri o metabòlic, inclosos els celíacs.

Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d'acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 2017-2018, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

 

BAREMS DE PRIORITAT D'ADMISSIÓ

Criteris generals

 • Quan l'alumne/a té germans/es escolaritzats/des al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en que es presenta la preinscripció: 40 punts.
 • Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en làrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del pare o la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne/a, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills de la persona perceptora: 10 punts.
 • Quan l’alumne/a, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l'alumne/a acreditin una discapacitat de grau igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Pel fet de tenir l'alumne/a una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.
 • Pel fet d'haver tingut el pare, la mare, els tutors o germans escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts

El Departament d'Educació estableix que per dirimir les situacions d'empat, un cop s'han aplicat els criteris de prioritat, s'efectuarà un sorteig públic a fi d'ordenar les sol·licituds empatades.