RELACIÓ ESCOLA – FAMÍLIA

Durant el curs escolar es mantenen diferents contactes amb les famílies dels nostres alumnes. Aquests contactes poden ser individuals o bé de grup:

 

· REUNIONS AMB PARES D’ALUMNES QUE INICIEN L’ESCOLARITZACIÓ AL CENTRE

Al mes de juny es realitza una reunió amb la finalitat de mantenir un primer contacte entre les famílies dels alumnes que hauran d’iniciar P3 el curs següent, l’Equip d’Educació Infantil i l’Equip Directiu.

 

· ENTREVISTES D’INICI DE CURS

Al iniciar el curs, les tutores d’Educació Infantil mantenen entrevistes individuals amb les famílies dels seus alumnes amb el propòsit de recollir dades rellevants.

 

· REUNIONS D’AULA

Durant el mes d’octubre, cada cicle convoca la reunió d’aula d’inici de curs. En aquesta reunió s’expliquen els objectius i programes per al curs, així com la didàctica, les normes i els hàbits que es treballaran.

 

· ENTREVISTES

Durant el curs es convoquen als pares i mares dels nostres alumnes per tal d’informar-los sobre el seu procés d’ensenyament – aprenentatge.
Així mateix, també es dóna resposta a les demandes de les famílies, facilitant les visites els dijous de 12 a 13h.

 

· REUNIONS D’ORIENTACIÓ

Al curs de 2n de Cicle Superior es convoca una reunió de caire informatiu per tal de facilitar el traspàs de Primària a Secundària, desangoixar a les famílies, ...

 

· AGENDA

A partir de 1r els nens fan servir l’agenda escolar com a eina de comunicació entre família i escola i com a instrument d’organització i planificació personal.

 

· INFORMES

Els pares i mares d’Educació Infantil rebran dos informes durant el curs escolar, un en finalitzar el primer trimestre i un altre en finalitzar el curs.
Els de primària en rebran tres, un al final de cada trimestre.
Els informes pedagògics recullen els aspectes més importants de personalitat, hàbits i procés d’aprenentatge de l’alumne.