Pous de petroli

El petroli és un líquid negre que està al subsòl i que forma bosses o jaciments. Per treure’l cal foradar la terra fins arribar-hi. El petroli està format per restes d'éssers vius, fa milions d'anys, aquestes planes, es van morir i es va formar un líquid, que és ara el petroli.

Del petroli s’obtenen molts productes: gasolina, gasoil, asfalt, olis, plàstics, dissolvents, adobs, detergents, tintes, etc...

Els pous foraden les roques fins a la bossa. De vegades, el petroli surt sol; si no és així, se treu amb bombes.

Els oleoductes són canonades o tuberies de una gran longitud que es fan servir per transportar el petroli des de camps petrolífers fins les refineries de petroli, centres de consum i ports d’embargament.


Pel gas natural es construeixen gasoductes. Alguns oleoductes fan milers de quilòmetres.

Les refineries de petroli funcionen tot el dia, és a dir, les 24 hores del dia.

Una refineria és una instal·lació industrial, on el petroli se separa en diferents parts perquè es pugui utilitzar per varies coses: gasolina, olis, plàstics ... És un lloc on transformen el petroli en derivats útils.

Les petroquimiques són unes industries que serveixen per obtindre derivats quimics des gas natural i el petroli.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)