L'aire

L’aire és el medi que envolta la Terra, per on es transmeten la llum del Sol i els sons, i on hi ha, entre altres, el gasos de la respiració dels éssers vius, l’oxigen i el diòxid de carboni. També hi ha vapor d’aigua, que fa possible que es formin els núvols i proporciona la humitat atmosfèrica.

Composició de l’aire: L’aire és una barreja de diferents gasos. Està compost per:

- Nitrogen ( 78% )
- Oxigen ( 21% )
- Diòxid de carboni ( 6,03% )
- Argó ( 0,93% )
- Vapor d’aigua (variable)
- Altres gasos ( 0,01% )

La pressió atmosfèrica: Disminueix ràpidament amb l’altura, com més amunt menys pressió, perquè cada gram d’aire suporta damunt tots els altres. Per tant, els de més avall estan més atapeïts.

La contaminació de l’aire

La contaminació de l’aire es produeix per l’alliberament de contaminants atmosfèrics cap a l’atmosfera. Es formen especialment a les gran ciutats i a les zones industrials, i provenen bàsicament dels tubs d’escapament dels cotxes, de les xemeneies de les fàbriques i de les calefaccions.

Les principals substàncies contaminants que s’alliberen i es barregen a l’atmosfera són el diòxid de carboni, els composts derivats del sofre i del nitrogen, els hidrocarburs i les partícules en suspensió. Els clorofluorocarburs (CFC) són contaminants greus perquè provoquen canvis en l’atmosfera que poden afectar tot el planeta.

A les ciutats molt poblades, la contaminació produïda pels gasos dels cotxes, les calefaccions i les industries es barreja amb el vapor d’aigua i dóna lloc a una boira que es diu smog. Els efectes globals més importants són el canvi climàtic i la destrucció de la capa d’ozó, que ens afecten molt.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)