L'atmosfera

L’atmosfera és la capa gasosa que envolta la Terra. És formada de nitrogen (78%), oxigen (21%) i altres gasos com diòxid de carboni i vapor d’aigua, però en menys quantitat.

Les capes de l’atmosfera

Troposfera: És la capa més densa. Hi tenen lloc les pluges, els vents, els canvis de temperatura... i la seva composició permet la vida. En aquesta capa la temperatura va disminuint a mesura que es va pujant, fins arribar als -70ºC.

Tropopausa: Límit entre la troposfera i l’estratosfera.

Estratosfera: En aquesta capa la temperatura va augmentant des de -70ºC fins arribar al voltant de 0ºC. Gairebé no hi ha vent en direcció vertical, però en horitzontal els vents arriben als 200 km/h.
Entre els 30 i els 50 Km i trobem l’ozó, que fa un paper molt important: absorbeix les radiacions ultraviolades del Sol, que són molt perilloses per a nosaltres.

Estratopausa: Límit entre l’estratosfera i la mesosfera.

Mesosfera: En aquesta capa la temperatura torna a baixar amb l’altitud fins arribar als -90ºC. Aquí la densitat de l’aire és molt baixa. Els meteorits es destrueixen en xocar contra aquesta capa.

Mesopausa: Límit entre la mesosfera i la termosfera.

Termosfera: Aquí es produeixen les aurores boreals, i és on orbiten els satèl·lits artificials. La temperatura pot arribar a ser de 1480ºC.

Termopausa: Límit entre la termosfera i l’exosfera.

Exosfera: Hi ha una gran varietat de gasos com ara l’heli, el nitrogen, l’oxigen i l’argó, però en quantitats molt petites, perquè la falta de gravetat a aquesta altura permet que les molècules s’escapin fàcilment a l’espai. Les temperatures estan entre els 300ºC i els 1650ºC.

La destrucció de la capa d’ozó

La capa d’ozó, situada a l’atmosfera entre 15 i 50 quilòmetres per sobre de la superfície terrestre, protegeix la Terra dels raigs ultraviolats del Sol.
Fa alguns anys es va detectar que aquesta capa s’havia aprimat i es va comprovar que la causa era que li arribaven certs gasos provinents d’algunes activitats humanes.
Aquest forat de la capa d’ozó afecta a tots els éssers vius inclosos els humans.

Els clorofluorocarburs (CFC) són els principals destructors de la capa d’ozó perquè aquests gasos, quan són alliberats a l’atmosfera, pugen fins a l’estratosfera i desfan les molècules d’ozó.

Escola L'Àlber.   La Creu, s/n. 25135 Albesa (La Noguera)