Escola Àngela Roca

Viladecans

Som una Escola pública, catalana, laica i inclusiva.

Oferim un ensenyament de qualitat basat en l'esforç, el respecte al pluralísme ideològic i cultural, els valors democràtics i l'adaptació pedagògica i tecnològica constant.

Consell Escolar

El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del Centre.

Membres:

Equip Directiu:

Ma. Belén Rodríguez, Silvia Sillero i José Mercado

Professorat:

Vanessa Murcia, Sílvia Torrent, Aroha García i Conxita Godó

Mares i Pares:

Patricia Herrada, Celia Santoro, Montse Espinola i Silvia Clares

AMPA:

Noemí Palma

PAS:

Eulàlia Ventura

Ajuntament:

Ruth Cebador

Els membres de la comunitat escolar estan representats en el Consell Escolar, la composició i el funcionament del qual s'estableixen en les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC), d'acord amb el Projecte Educatiu (PEC) i respectant la normativa vigent (articles 27 i 28 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, i, específicament per als centres públics, els articles 45 i 46)

Les funcions del Consell Escolar estan regulades per la Llei d'educació de Catalunya 12/2009 i per la Llei orgànica d'educació 2/2006 (Capítol III, secció primera, Art. 126 i 127).