Escola Àngela Roca

Viladecans

Som una Escola pública, catalana, laica i inclusiva.

Oferim un ensenyament de qualitat basat en l'esforç, el respecte al pluralísme ideològic i cultural, els valors democràtics i l'adaptació pedagògica i tecnològica constant.

Pares i Mares Delegades


Què és?

La funció dels pares i mares delegats de curs és facilitar la comunicació entre les famílies del grup classe amb el Centre Educatiu.

La figura dels pares i les mares delegats de classe no està regulada normativament, però hi ha nombroses pràctiques que poden servir de referent.

Per tal que qualsevol família es posi en contacte amb el seu delegat/da ho pot fer mitjançant el seu correu electrònic o bé per contacte directe a les entrades i sortides dels nens/es a l’escola.Objectius

  • Augmentar el nivell de participació dels pares a l’escola i afavorir la comunicació amb els tutors/es per així trobar vies de col·laboració a la vida escolar dels nostres fills/es.
  • Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el sí de la comunitat educativa.
  • Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre els pares amb l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu i les relacions en el si de la comunitat educativa.
  • Tot plegat pretén aconseguir, pels nostres fills, la millor educació que els capaciti per integrar-se plenament a una societat oberta i tolerant i ser-ne membres actius.

Funcions

  • Servir d’enllaç i comunicació entre els tutors i els pares dels alumnes d’un grup-classe:


  • Estudiar i proposar solucions a les inquietuds i necessitats que puguin sorgir en relació al grup-classe.


  • Col·laborar amb els tutors en el desenvolupament de les activitats del curs.


Als delegats/des NO els hi corresponen
  • Intervenir en temes individuals d’un alumne i/o els seus pares amb el tutor.
  • Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de l’educació, que són els mestres, i que en tot cas seran tractades en Consell Escolar si escau.

Protocol de comunicació amb l'Escola.

  • L’interlocutor del delegat a l’escola és el tutor. És a ell a qui ha d’adreçar-se en primer lloc per a fer qualsevol proposta o per a exposar-li alguna preocupació de la majoria de pares del grup en relació al normal funcionament de la vida escolar. En cas de no rebre la resposta adequada o de persistir una situació conflictiva el delegat ho posarà en coneixement de la Direcció de l’escola.