CEIP Antoni Ubach

Terrassa, setembre 2.003

 

INTRODUCCIÓ.

La present proposta pretén dinamitzar la vida escolar, donar coherència i sentit a l’acció educativa, essent punt de referència per als diferents àmbits de la gestió escolar del nostre centre, i una eina que orienti les expectatives educatives.

El disseny naix després de conèixer “qui som” a través d’una anàlisi de l’entorn socio-econòmic i cultural de la zona de procedència dels alumnes, del conjunt de les seves necessitats educatives i la disponibilitat de recursos, així com de les aspiracions educatives de la comunitat escolar.

La seva validesa vindrà determinada per la seva utilitat.

Aquest projecte educatiu ha de tenir transcendència: ha de ser font d’orientació, de prospecció i ha d’impregnar el P.C.C. i els diferents plans que el desenvolupin

 

A. TRETS D’IDENTITAT.

1.Una escola laica i aconfessional.

La nostra escola es declaralaica i aconfessional, manifesta el seu respecte a totes les confessions religioses i opta per no incorporar la religió dins el seu currículum per entendre que aquesta pertany al terreny de les creences i de la fe de cada individu.

2.- Una escola democràtica.

Aspirem a potenciar la participació dels membres de la comunitat escolar en la gestió del centre,per tal d’acostar i fer més present i més real l’escola dins la comunitat. Al centre són definits els canals formals que permeten de realitzar coordinadament les diferents funcions. Això fa que, a la pràctica, els esforços i les aplicacions individuals tinguin una repercussió positiva en el funcionament general del centre. A l’escola es fan revisions sistemàtiques de funcionament, es controla la coordinació existent i l’eficàcia dels canals de participació (reunions, postes en comú, escrits, assemblees...).

3.-Un projecte lingüístic.

La llengua vehicular del centre és el català. El seu tractament, al igual que el del castellà i el de l’anglès, com a llegua estrangera, queda reflectit en el Projecte Lingüístic del Centre. Utilitzem el català com a llengua d’ensenyament-aprenentatge. La llengua castellana s’introdueix a partir del primer nivell de primària. Pretenem garantir que els alumnes acabin l'educació primària dominant les dues llengües oficials: el castellà i el català.

4.-La línia metodològica.

a) Partim d’un concepte d’escola global, comprensiva, no sectària, que fomenta la convivència dins el pluralisme ideològic, econòmic, social i cultural i els valors democràtics, sense dogmatismes ni imposicions, des del coneixement crític i objectiu d’allò que els envolta.

b)Hi ha un control de la situació personal de cada alumne, s’analitzen i prenen decisions per tal d’afavorir el seu procés d’ensenyament-aprenentatge i educatiu

Fomentem l’aprenentatge significatiu de cada nen i nena, donant un tracte personalitzat que s’adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats de cadaun d’ells.

c) Entenem l’educació com a un procés integral, que es desenvolupa tenint en compte la dimensió individual i social del nen.

d) La coeducació l’entenem com a principi d’igualtat entre els nens i les nenes i estarà present a totes les actuacions educatives.

e) S’utilitzaran diferents tècniques didàctiques, consensuades pel claustre, segons els nivells educatius

f) La competència social dels nostres alumnes esdevé prioritària i es desenvoluparà a través del treball de les habilitats socials, les pautes de conducta, la intel·ligència emocional...

 

B. OBJECTIUS: QUÈ PRETENEM.

B.1 Àmbit pedagògic.

01. Potenciar la competència social dels alumnes: pautes de conducta, actituds.

02. Assolir les habilitats instrumentals bàsiques, d’acord amb els objectius del centre.

03. Aprendre de manera activa i reflexiva perquè apliquin els coneixements a la pràctica.

04. Inserir l’acció educativa en el nostre context socio-cultural, incorporant objectius i continguts relacionats amb l’entorn.

05. Potenciar els aspectes que desenvolupin la intel·ligència emocional: autocontrol, empatia, motivació, comunicació,...

06. Capacitar els alumnes per obtenir i tractar la informació de manera autònoma.

07. Desenvolupar aptituds i hàbits de cooperació mitjançant el treball en equip.

08. Orientar i ajudar els nens i les nenes en l’aprenentatge de la convivència i de la solidaritat, sense dogmatismes i imposicions arbitràries.

09. Fomentar actituds d’acceptació dels altres, de tolerància,...

10. Potenciar un ensenyament actiu, no competitiu, en el qual es desenvolupi la iniciativa i la creativitat.

11. Proporcionar una formació als pares en educació socioemocional i en valors d’acord amb la programació del centre.

12. Desenvolupar la capacitat d’expressar els propis punts de vista, d’escoltar i entendre els altres.

13. Desenvolupar la capacitat d’experimentar sentiments de pertinença al grup i a la col·lectivitat de l’escola.

14. Possibilitar les relacions entre nois i nois al marge del sexe. Coeducació.

15. Desenvolupar la capacitat d’organitzar-se en grup i de gestionar conjuntament els projectes propis de la classe.

16. Organitzar el grup-classe de manera que s’afavoreixi una bona dinàmica de grup i faciliti la comunicació i la relació entre tots els seus membres.

17. Potenciar l’hàbit de l’esforç com a mitjà per aconseguir els objectius proposats.

 

B.2 Àmbit del govern institucional.

. Afavorir els procediments d’informació entre el professorat

. Aconseguir que els diferents estaments participin en el control i gestió del centre de forma adequada segons llurs competències.

Establir i mantenir relacions sistemàtiques de coordinació i col·laboració amb la llar d’infants “Soleia” i l’I.E.S.”Investigador Blanxart”.

. Participar en activitats culturals i educatives que organitzin les institucions de la ciutat, sempre en coherència amb el Pla Anual de Centre

. Potenciar el treball en equip dels professors, a través d’una organització que afavoreixi la participació.

. Potenciar la participació dels pares en la gestió de l’escola.

. Realitzar anàlisis freqüents del treball professionalfet i afavorir la investigació educativa.

. Procurarque tothom conegui la dinàmica de presa de decisions dels diferents àmbits i òrgans de govern del centre.

. Assignar els professionals als diferents càrrecs i responsabilitats segons criteris d’adequació, d’acord amb la seva formació i necessitats de l’escola.

 

B.3 Àmbit administratiu.

. Mantenir actualitzats els inventaris del centre.

. Executar una gestió econòmica clara i transparent , atorgant a la Comissió Econòmica el paper que li escau. Utilitzar procediments de control i participació de la comunitat educativa.

. Distribuir i utilitzar els materials, els espais físics i els recursos educatius de manera que aixòcontribueixia augmentar la qualitat educativa. Els professors seran informats dels recursos disponibles.

 

B.4 Àmbit humà i de serveis.

El menjador. Cobrir les necessitats nutritives dels/de les alumnes i l’adquisició d’hàbits personals i socials d’higiene i de salut en el marc de la convivència ordinària.

Oferir activitats extraescolars als alumnes i potenciar la sevaparticipaciódins la vessant fonamentalment lúdica, educativa i d’ocupació dels temps lliure, d’acord amb el P.E.C.

Optimitzar la participació dels serveis educatius externs i facilitar la sevaintegració en el Plaanual de treball.

Mantenir unes relacions entre pares i escola sistemàtiques, formalitzades i vetllar per la seva millora.

Establir procediments de comunicació interna a l’escola i utilitzar-los democràticament.

Tenir consciència que el bon funcionament és el resultat d’assumir conjuntament una tasca. Tothom sap que la seva puntualitat, el seu compliment quotidià i la seva aportació a les tasques de gestió són factors bàsics .

Afavorir un ambient de treball compartit entre els seus membres.

Conèixer l’entorn de l’escola i tenir una projecció social i una relació permanent amb les entitats del barri o ciutat.

 

C. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: COM ENS ORGANITZEM.

 

1. Òrgans de govern:

1.1.- Director

Té entre altres les següents funcions:
 1. Garantir el compliment de les lleis i disposicions vigents.
 2. Exercir com a cap de tot el personal adscrit al centre.
 3. Dirigir i coordinar les activitats del centre
 4. Ostentar la representació del centre.
 5. Proposar el nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.
 6. Afavorir la convivència en el centre i resoldre els conflictes d’acord amb el reglament de règim intern.
 7. Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i del Claustre.
 8. Promoure plans de millora de la qualitat del centre i projectes d’investigació i innovació educatives.
 9. Aplicar el règim disciplinari vigent.

 1.2.- Equip Directiu

Està format pel/per la Director/a, Cap d’Estudis i Secretari/a.

El/La Cap d’Estudis.

Li correspon la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre, la seva organització i coordinació, sota el comandament del /de la director/a del col·legi. Entre d’altres té les següents funcions:
 • Coordinar les activitats escolars reglades i les de coordinació amb el centre de secundària vinculat.
 • Coordinar i dur a terme l’elaboració de l’horari escolar, distribució dels grups, de les aules, escoltat el claustre.
 • Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell escolar i l’associació de pares.
 • Substituir el/la director/a en cas d’absència.
 • Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme d’acord amb els objectius establerts.  

El/La Secretari/a.

Li correspon dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del col·legi, sota el comandament del/de la director/a. Entre d’altres té les següents funcions;

 • Exercir la secretaria dels òrgans de govern i aixecar actes de les reunions que celebrin.

 • Extendre certificacions i els documents oficials del col·legi.

 • Dur aterme la gestió econòmica, la comptabilitat i la custodia dels documents.

 • Vetllar pel correcte compliment del procés de preinscripció i matriculació d’alumnes.

 • Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets.

 • Ordenar i custodiar l’arxiu del centre.

 • Confegir i mantenir l’inventari general del centre.

 

2. Òrgans de participació:

2.1.- El Consell Escolar.

Està format per:

 • El/La Director/a del centre, que serà el seu/la seva President/a.
 • El/La Cap d’Estudis.
 • Un/a representant de l’Ajuntament.
 • Un nombre de pares/mares d’alumnes, elegits per ells, no inferior a un terç del total de membres del Consell.
 • Un nombre de professors, elegits pel Claustre, no inferior a un terç del total de membres del Consell.
 • Un/a representant del personal de l’administració i serveis.
 • El/La Secretari/a del centre que actuarà com a secretari/a del Consell, amb veu però sense vot.
 • Un/a representant de l’A.M.P.A.

Funcions:

 • Aprovar el projecte educatiu i formular propostes sobre la programació anual.
 • Elaborar informes, a petició de l’Administració, sobre el funcionament del centre.
 • Aprovar el reglament de règim intern.
 • Participar en el procés d’admissió d’alumnes.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris.
 • Aprovar el pressupost del centre i la seva liquidació.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacionsi equip escolar.
 • Proposar les directrius per a col·laborar, amb finalitats educatives, amb altres centres i entitats.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre i l’evolució del rendiment escolar.
 • Supervisar el funcionament del menjador.
 • Vetllar pel bon funcionament de les activitats extraescolars.

2.2. El Claustre.

És l’òrgan de participació dels professors en el control i gestió del centre. Està format per tots els professors i presidit pel/per la director/a.

Funcions:

 • Formular propostes a l’equip directiu per a l’elaboració de la programació general anual.
 • Formular propostes al consell escolar per a l’elaboració del projecte educatiu i el reglament de règim intern.
 • Elegir els seus representants en el consell escolar
 • Coordinar les funcions referents a la tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.
 • Analitzar ivalorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i l’avaluació extern.

Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.

 

3. Organització pedagògica

3.1. Equip de Professors

3.1.1 De nivell

Format pels tutors que imparteixen el mateix nivell.

 • La funció principal del nivell serà la de concretar la programació del curs i aplicar la línia pedagògica de l’escola.
 • Es reuniran setmanalment per a posar en comú les programacions i

seguiment pedagògic dels alumnes.

 • Cada inici del curs els tutors es reuniran amb els pares del nivell per a informar-los del pla de treball del curs.
 • El/La mestre/a de cada nivell mantindrà al llarg del curs entrevistes i reunions amb els pares dels seus alumnes i farà seguiment dels acords presos.
 • Els professors de reforç i especialistes que intervinguin en un nivell estaran en contacte amb els tutors d’aquell curs.

 3.1.2. De cicle.

La segona estructura organitzativa és el cicle. Està format per tots els mestres tutors dels cursos corresponents, els especialistes iels de suport. Es reuneix setmanalment per tal de:
 • Coordinar les qüestions pedagògiques relatives al cicle.
 • Proposar temespedagògics al Claustre.
 • Realitzar les sessions d’avaluació periòdicament.
 • Proposar els llibres de text que cal utilitzar.
 • Planificar distribució d’horaris i espais Coordinar les qüestions pedagògiques relatives al cicle.
 • Estudi i seguiment del rendiment acadèmic de tots els seus alumnes.
 • Programar les activitats acadèmiques del cicle
 • Assumir les activitats generals de l’escola que afectin alcicle.
 • Proposar models organitzatius relatius als tallers, el reforç i els agrupaments flexibles i/o homogenis.
 • Cada cicle escull el seu representant, la funció del qual és la coordinació del cicle . Forma part de l’equip de coordinadors.

 3.1.3. De coordinadors.

Format per tots els coordinadors de cicle i el/la Cap d’Estudis.Es reuneix setmanalment. Entre les seves funcions estan:
 • Valorar les propostes delscicles.
 • Recollir i traspassar informació general de l’escola als membres del cicle.
 • Proposar iniciatives als diferents cicles.

3.2. Les comissions de treball

Els mestres estan organitzats en comissions de treball durant una hora no lectiva de permanència en el centre. Cada comissió té un/a coordinador/a i uns objectius anuals a assolir. Hi ha comissions de biblioteca, d’economia, d’atenció a la diversitat, de festes, d’informàtica,...

 

4.- El servei de menjador.

Està gestionat per una empresa privada amb la supervisió del Consell Escolar. Disposa de cuina pròpia on s’elaboren diàriament els menús.

Durant el temps d’aquest servei els alumnes que hi participin no poden sortir del centre sense l‘autorització corresponent. Hi haurà control diari de la seva assistència.

Els alumnes estan distribuïts per grups d’edat, a càrrec del qual hi ha un/a monitor/a. Cada grup té assignat un lloc pel rentat de mans i per seure a taula a la sala del menjador

De 2n. A 6è hi ha un cap de taula. Aquest càrrec s’exerceix setmanalment, de manera rotativa.

En funció del nombre d’alumnes es faran un o dos torns de menjador. Després de dinar els alumnes estaran atesos pels/per les monitors/es corresponents al pati o en espais alternatius, d’acord amb una programació establerta d’ocupació d’aquest temps.

Existeix una normativa pròpia de funcionament que regula i possibilita la consecució dels hàbits i objectius d’aquest servei.

 

5.- L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA).

Formada pels socis, pares, mares o representants legals dels alumnes.

Els seus òrgans de govern són l’Assemblea General i la Junta Directiva,que

Està constituïda per un/aPresident/a, un/a secretari/a i un/a tresorer/a.

Entre les seves funcions cal destacar:

 • Donar suport i assistència als seus membres.
 • Promoure la representació i participació dels pares d’alumnes en el Consell Escolar.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en les directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis
 • Promoure activitats de formació de pares.
Fins aviat!