NORMES IMPORTANTS QUE CAL RECORDAR
 

Les hores de sortida de l'escola.
Alumnes de 1r i 2n es recolliran a les 12:25 i 4:25 dins el pati. Els de pàrvuls a les 12:20 i 4:20

Els alumnes de 1r i de 2n es lliuraran a les famílies des de l'interior del pati de l'escola.

La classe de 1r es col·locarà al mur situat a l'esquerra de la porta d'entrada, mentre que la de 2n ho farà a la dreta.

Els pares o persones autoritzades, hauran de comunicar la seva presència a la mestra perquè aquesta deixi sortir el nen o la nena del centre.

Els alumnes de pàrvuls s'hauran de recollir com sempre a les 12:20 i 4:20. En aquest cas els pares, mares o persones autoritzades hauran d'entrar al pati fins als porxos, on estaran esperant els seus fills o filles.

La resta d'alumnes, prèvia conformitat dels pares, podrà sortir del centre sense que la persona encarregada de recollir-los hagi de comunicar la seva presència a la mestra.

Us preguem puntualitat, tant a les hores de les entrades com de les sortides, i que eviteu romandre a la porta bloquejant el pas de les persones que han de transitar per ella.

 

Quan recolliu els infants a la sortida de l'escola, eviteu romandre al pati

Hi ha famílies que després de recollir els seus infants romanen al pati, mentre els seus nens o nenes corren entre les columnes, les porteries o les bancades, provocant situacions de perill. Aquests nens es confonen amb els que encara estan sortint de les classes, i es provoca una sensació de descontrol per a les mestres que condueixen la seva fila cap a la porta. Us recordem que al pati no hi ha cap persona responsable dels nens i nenes que romanen en aquest espai després d'haver estat lliurats als pares.

 

Per celebrar l'aniversari amb un caramel n'hi ha prou

Ja fa alguns anys que els mestres van detectar un creixement espectacular de les bosses de llaminadures que els nens portaven per celebrar el seu aniversari, i en ocasions es menyspreava l'humil caramel que portava el nen sense recursos. És per això que vam implantar la norma: "Amb un caramel n'hi ha prou". Recordeu que no es poden lliurar targetes d'invitació dins l'Escola. Pensa com se sent el teu fill quan no rep la targeta d'invitació.

 

És important que feu el control diari i el seguiment escolar dels vostres fills

- Revisar les agendes i horaris per a controlar els deures i ajudar-los a preparar els llibres i el material que han de portar a escola al dia següent.

- Ajudar-los a preparar les exposicions orals que han de fer en altres classes, així com a realitzar altres tipus de tasques escolars al vostre abast.

- Reservar una estona cada dia per comentar com va el treball escolar, les seves relacions amb els companys i conèixer les seves preocupacions .

L'educació és una tasca compartida de família i escola en la que el paper de pares i mares és fonamental.
 

NO es poden fer regals als mestres

Des de fa molts cursos a la nostra escola vam acordar suprimir el costum de fer regals als mestres. Actualment la llei prohibeix als funcionaris acceptar regals. Algunes famílies desconeixien aquesta norma, és per això que us la volem recordar.

Molts pares i mares no estan en condicions de fer regals o simplement no volen fer-ne, llavors els nens o nenes que es troben en aquesta situació poden crear sentiments de culpa i inferioritat a l'observar que altres “agasajan” a la senyo amb un present. Si alguna família o alumne ve a l'escola amb un regal posarà en un compromís a la mestra ja que haurà de rebutjar-lo i això pot provocar una situació molt desagradable.

El millor regal que podeu fer a les mestres és la vostra col·laboració, confiança i comprensió.

 

Eviteu portar sabatilles amb rodes

En escenaris com els patis, passadissos i aules d'una escola, on s'acumulen i circulen un nombre important de persones, les sabatilles amb rodes constitueixen un perill evident. Els nois o noies que es desplacen patinant poden patir accidents i provocar danys a terceres persones.

 

Per esmorzar porteu aliments sòlids en comptes de líquids

Els sucs i altres aliments líquids que porten en ampolles o tetrabricks alguns nens i nenes per esmorzar provoquen problemes de salubritat i seguretat. Molt sovint el líquid cau al terra, embruta el mosaic i l'acaba corroint. Per altra part el líquid al terra pot produir accidents per relliscades. No poden garantir la gestió segura del consum d'aliments líquids, així que us demanem, si us plau, que els vostres fills o filles no en portin a l'escola.

 

Actuacions davant dels polls (Piojos)

Quan detecteu polls en el cap dels vostres fills heu de comunicar-lo a la mestra amb discreció. Ella farà una nota informativa avisant a totes les famílies perquè prenguin les mesures preventives adients. És clar, si fa poc que hem lliurat una nota informativa d'aquest tipus, no la tornarem a repetir al cap de dos dies, encara que una mare distinta ens comuniqui l'existència de polls en el cap del seu fill.
En aquest tema és extremadament important no fer comentaris alarmants amb la resta de mares a les hores de les entrades i sortides. Tots i totes estem exposats a tenir polls, no és cap vergonya i no hauríem de considerar-lo com una afrenta.
De vegades tenim la tendència a culpabilitzar a algun company del nostre fill quan es presenta a casa amb polls. És importantissim evitar aquesta culpabilització. Fa un mal tremend al nen al que li adjudiquem la responsabilitat del contagi, i crea un mal ambient a l'escola i a les classes.
Tornem a insistir-vos sobre la necessitat de la discreció en el tema dels polls, si us plau eviteu comentaris amb la resta de famílies que puguin culpabilitzar o crear un mal ambient en el si de la comunitat educativa.

 

Puntualitat

Els deu minuts que es deixa la porta oberta estan pensats pels retards imprevistos, que han de ser excepcionals durant el curs.
Els retards sistemàtics d'alguns alumnes els perjudiquen a ells mateixos i també als seus companys: fan endarrerir el començament de les classes, provoquen repeticions innecessàries d'explicacions per part dels mestres, i al llarg del curs suposen moltes hores perdudes.
La responsabilitat dels pares en la puntualitat és molt important, sobretot amb els petits que no tenen autonomia per venir tot sols al Col·legi.
La puntualitat és un objectiu educatiu que hem de treballar a l'Escola i a la família.

 

Eviteu mantenir entrevistes amb les mestres a les hores de les entrades

Les entrevistes que algunes mares mantenen amb les mestres a les hores d'entrar a lescola fan endarrerir considerablement la pujada de totes les files a les classes. Si teniu necessitat de transmetre algun missatge important a la tutora del vostre fill, procureu fer-lo mitjançant una nota escrita.

 

Justificar les faltes d'assistència

Els mestres tenen l'obligació de comunicar les faltes d'assistència als Serveis Socials. La llei estableix el deure dels pares de portar els fills a escola i l'obligació de justificar les faltes d'assistència.
A l'escrit de justificació no oblideu consignar la data.

 

Comunicació de les sortides dels alumnes abans d'hora

Si el vostre fill o la vostra filla ha de marxar de l'escola abans d'hora, heu de comunicar-ho al mestre tutor mitjançant una nota en la que s'autoritzi la sortida i es faci constar l'hora en que es produirà. Us recordem que els alumnes de pàrvuls, 1r i 2n no poden marxar tot sols a casa.

 

Actuació en el cas de febre i malalties

Els nens o nenes que presentin febre o una malaltia infecto-contagiosa han de romandre a casa seva, pel seu benestar i per evitar contagis a la resta de companys. És convenient que comuniqueu a l'escola l'absència i el motiu de la mateixa.

   
  SOBRE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE
 

PRINCIPIS GENERALS PER A LA PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

a) Gaudir d'una bona convivència és un dret. Totes les persones de la comunitat educativa tenen dret a conviure en un bon clima escolar, en el que imperin els valors del respecte, l'empatia, la cordialitat, els bons modals i la solidaritat.

b) Promoure la convivència és un deure. Totes les persones de la comunitat educativa tenen el deure de facilitar i promoure, amb la seva actitud i conducta, en tot moment i en tots els àmbits de l'activitat del centre, una bona convivència.

c) A conviure s'ensenya i s'aprèn. La convivència ha de ser un contingut essencial d'ensenyament i aprenentatge dins del procés educatiu escolar que per una part requereix de la seva vivència i pràctica en un clima adient, i per altra a exigeix de múltiples i reiterades actuacions i correccions de mestres i altres agents educadors de la comunitat escolar abans que cada alumne arribi a assolir la competència per a conviure en el respecte i la solidaritat.

d). Tots els agents educadors del centre tenen autoritat per a garantir la convivència. La direcció i tots els mestres i les mestres de l'escola han de controlar i aplicar les normes de convivència per a garantir un bon clima escolar i a la vegada han de planificar i realitzar les actuacions pertinents per ensenyar a l'alumnat a conviure. Aquestes dues funcions, garantir la convivència i ensenyar a conviure, també han de correspondre a tots els agents educadors que intervenen en el centre, com a monitors i monitores de serveis i activitats extraescolars, voluntaris i voluntàries, i pares i mares de l'AMPA.

e). Les famílies tenen el deure de contribuir a la convivència (art. 25.3 LEC): La direcció de l'escola i els mestres i les mestres han de garantir que els pares i mares dels alumnes coneguin les normes de convivència i, al respecte, puguin realitzar les consideracions i aportacions que considerin oportunes. A tal efecte, els consellers i conselleres representants dels pares i mares en el Consell escolar, de forma conjunta amb la resta de consellers, aprovaran aquest tipus de normes; una vegada aprovades es presentaran i lliuraran per escrit a totes les famílies en les reunions d'inici de curs; i a través de la signatura de la carta de compromís es comprometran a la seva promoció.

f) Els alumnes participaran en l'elaboració i revisió de les normes de convivència de l'escola de forma que les puguin entendre com a seves i coneixeran les mesures correctores i sancionadores de les conductes irregulars. Amb aquesta finalitat, a l'inici de curs, els tutors organitzaran activitats diverses dins del seu grup-classe.

   
 

PROCEDIMENT PER A LA RECONDUCIÓ DE CONDUCTES FORA DE NORMA

La imposició de sancions o conductes reparadores per a reconduir conductes irregulars la pot realitzar de forma directa qualsevol mestre o mestra del centre, sense necessitat d'incoació d'expedient disciplinari, sempre que no tinguin un caràcter greu i reiterat. La recondució de la conducta s'haura d'acompanyar de les següents actuacions:

- La comunicació al tutor o tutora de l'alumne dels fets irregulars i la sanció.

- La comunicació a la direcció d'aquelles conductes impròpies amb característiques i circumstàncies especials, rellevants o poc comuns, i de les sancions que impliquin modificacions d'activitats, d'horaris o d'agrupament de l'alumne.

El procediment per a la correcció de faltes lleus s'ha d'emmarcar plenament en la intervenció quotidiana educativa de tots els mestres del centre, que han de tenir una especial cura per detectar i limitar conductes irregulars, i que han d'invertir temps sense cap mena de restricció en la seva reconducció.

Davant de la detecció o denuncia d'una conducta irregular el mestre o mestra ha d'actuar de forma immediata, be iniciant alguns dels processos de reconducció que s'expliciten més endavant, bé anunciant de forma circumspecta a l'alumne o alumna, en cas de desenvolupament d'una activitat que no es convenient aturar, l'escenari i l'hora en què haurà de comparèixer per iniciar el procés de reconducció.

El procediment per a la correcció de faltes haurà de contemplar:

- Un procés de reflexió al voltant de la conducta irregular.

- Una acció o conjunt d'accions de reparació.

- Una acció o conjunt d'accions de recuperació de les relacions interpersonals afectades.

La família, com a part obligada a col·laborar en la resolució de conflictes i reconducció de conductes irregulars, ha de tenir un paper destacat en el procediment per a la correcció de faltes dels alumnes. Dins d'aquest procediment, quan es tracti de conductes fora de norma prou rellevants, els mestres i les mestres mantindran contactes o entrevistes amb els pares i mares per analitzar les causes del comportament, acordar les mesures i pautes de reconducció i si és possible arribar a un acord sobre les possibles sancions i altres mesures correctores complementàries a realitzar a casa.

Les actuacions específiques per a la correcció de faltes, la imposició de sancions i la reconducció de conductes irregulars s'ajustaran a les pautes que tot seguit es relacionen:

a) Quan es tracta de conductes irregulars sense caràcter reincident, poc rellevants, acceptades per l'alumne i correctament excusades, la intervenció del mestre o mestra consistirà en el traspàs o construcció conjunta d'una reflexió al voltant de la conducta. En aquesta reflexió s'haurà de posar de manifest alguns del fets següents:

- Norma transgredida.

- Dret conculcat o deure elidit.

- Causes o antecedents de la conducta,

- Formes d'evitar-la o alternatives d'actuació.

- Conseqüències que ha produït o podria produir.

- Exercici d'empatia per a posar-se en el lloc dels afectats.

b) Quan es tracta de conductes irregulars reincidents, amb certa rellevància, incorrectament excusades o poc assumides per l'alumne, la intervenció del mestre o mestra consistirà en l'anàlisi reflexiu conjunt de la conducta irregular en la que es posin de manifest els elements citats en el paràgraf anterior. Posteriorment l'alumne haurà de realitzar una reflexió autònoma per escrit , a partir de la reflexió anterior i amb el suport d'un guió subministrat pel mestre o mestra, en el que constaran els següents apartats a desenvolupar:

- Les causes o antecedents de la conducta (Què ha passat abans).

- La descripció de la conducta irregular i la norma, dret o deure afectat (Què he fet).

- Les conseqüències que ha produït o podria produir la meva actuació.

- Les alternatives d'actuació que podia haver triat en comptes de la conducta irregular (Què podria haver fet).

c) Si la conducta irregular de l'alumne o alumna, a judici del mestre o mestra, requereix d'una sanció o conducta reparadora, aquest o aquesta li comunicarà la proposta específica de sanció durant l'anàlisi reflexiu dels fets irregulars. Posteriorment, l'alumne, en la reflexió escrita, haurà de fer constar, com a últim punt, la seva pròpia proposta de sanció. El mestre podrà negociar amb l'alumne o imposar la seva opinió de forma motivada.

En ocasions és necessària l'actuació immediata i contundent del mestre davant d'una conducta irregular per tal de salvaguardar drets de tercers o garantir la continuïtat de l'activitat escolar. En aquests casos els mestres poden imposar sense prèvia reflexió una sanció que restableixi l'ordre. Posteriorment es realitzarà la reflexió oportuna.

En els casos de conductes fora de norma prou rellevants o que comportin sancions que impliquin modificacions d'activitats, d'horaris o d'agrupament de l'alumne s'ha de mantenir entrevista amb la família per analitzar les causes de la conducta irregular i establir pautes d'actuació conjunta. En cas de reincidència, es pot demanar la signatura de la reflexió escrita de l'alumne per part del pare o la mare, perquè la família tingui coneixements dels fets i pugui aplicar per la seva part les pautes prèviament acordades en situacions anteriors.

d) Es procurarà que totes les sancions tinguin un caràcter reparador de la conducta irregular. Aquest caràcter reparador es pot concretar de formes diverses:

- Reparació directa perquè existeix la possibilitat d'incidir sobre les conseqüències dels fets: restitució, substitució d'un objecte fet malbé o del seu valor econòmic, netejar un espai o objecte embrutat, recuperar temps lectiu a l'hora del pati o al migdia, fer o refer tasques escolars omeses o realitzades amb negligència, etc.

- Reparació de la dignitat, fama o honor de les persones, perjudicades per la conducta irregular: exposició de disculpes, petició de perdó, i recuperació de les relacions interpersonals.

- Reparació indirecta a través d'alguna acció amb utilitat social per al centre.

- Reparació expiatòria o de contrició a través d'actuacions que permetin potenciar la reflexió de l'alumne, incidir sobre les causes de la seva conducta, i mostrar la seva voluntat d'esmena, i en últim cas que puguin salvaguardar els drets dels companys, assegurar el compliment dels seus deures i garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació.

En tot cas, sempre es motivarà, si és possible a priori, la sanció imposada i es garantirà que l'alumne la visqui de forma íntimament relacionada amb la seva conducta irregular. També, si les circumstàncies ho permeten, es procurarà consensuar la sanció amb els alumnes infractors.

e) Tota intervenció dels mestres en la correcció de faltes ha de culminar en la recuperació i normalització de la relació sancionador-sancionat. Tots els mestres i agents educadors que imposin una sanció, en acabar el seu compliment hauran de mantenir una entrevista amb el sancionat o sancionada per a recapitular els fets, analitzar l'impacte que ha tingut sobre el o ella la sanció, demanar la seva opinió al respecte, sondejar el propòsit d'esmena i si escau induir-lo, i en definitiva recuperar i normalitzar la relació amb les paraules cordials adients.

   
 

ACTUACIONS EN EL CAS DE BARALLES I CONFLICTES ENTRE ELS ALUMNES

Amb molta freqüència els problemes de convivència en el centre prenen la forma de conflictes entre els alumnes i s'acompanyen d'una escalada de conductes fora norma, com a faltes de respecte i agressions verbals i físiques.

a) Els mestres procuraran per tots els mitjans possibles que els alumnes memoritzin i practiquin el següent protocol d'actuació per a la prevenció de conflictes:

- Primer pas: Obviar la conducta de l'agressor sempre que sigui possible. No fer cas, ni mostrar-se susceptible als insults, gestos o comentaris poc elegants. Abandonar l'escenari, i, si escau, esperar un moment propici posterior per a comunicar-li de forma cordial el disgust que us ha provocat la seva conducta.

- Segon pas: Si l'agressor continua amb la seva conducta, comunicar-li de forma circumspecta que us fa mal el que està fent i que, si us plau, aturi immediatament la seva conducta.

- Tercer pas: Si l'agressor no atura el seu comportament demanar la intervenció dels mestres que en aquell moment estigui dirigint l'activitat.

b) Tots els alumnes han de tenir molt i molt clar:

- Que mai s'ha d'utilitzar la violència verbal o física per a respondre a una agressió,

- Que el nen o nena que demani ajut a la mestra serà el que tingui major credibilitat.

- Que el denunciat que no hagi demanat la intervenció del mestre i hagi respost a l'agressió no li servirà l'excusa: “És que ell ha començat”.

- Que el mestre es veurà obligat a imposar la sanció al denunciat, si es confirmen els fets denunciats.

c) Els mestres a l'hora d'actuar en situacions conflictives entre alumnes, i fer les oportunes reflexions, han de verbalitzar de forma explícita, sense cansament, les fases d'aquest protocol d'actuació i a la vegada han d'exigir als alumnes infractors que les verbalitzin.

d) Aquest protocol d'actuació, per a ser eficaç, requereix de l'actuació dels mestres davant de qualsevol demanda dels alumnes per nímies que semblin a primera vista, i així evitar que els alumnes agressors puguin posar com a excusa “És que no parava de pegar-me o insultar-me i ja li he dit a la mestra i no m'ha fet cas”

e) Les conductes irregulars que es puguin produir en els conflictes entre els alumnes es resoldran i sancionaran, si escau, d'acord amb el procediment establert corresponent a la tipificació de la conducta irregular detectada. En el procés de reconducció el mestre vetllarà perquè l'alumne infractor assumeixi la responsabilitat de reparar la dignitat, fama u honor de la persona perjudicada, exposi les seves excuses i la petició de perdó o disculpes, i es produeixi la recuperació de la relació entre les persones enfrontades.