PROJECTE EDUCATIU
 

TRETS D'IDENTITAT, PRINCIPIS I PRIORITATS DE L'ESCOLA

Ens continuem definint com escola pública i per tant pluralista, dins el marc dels principis socials i democràtics
Ens declarem aliens a qualsevol opció partidista i manifestem la voluntat de no adoctrinar des de posicions morals, polítiques o ideològiques concretes. Com a institució educativa, respectem els costums, trets culturals i creences, que caben dins el marc constitucional i la Carta Internacional dels Drets Humans.
Sota els principis socials i democràtics impulsem la inclusió, cohesió i equitat, promovem la formació d'una consciència social informada pels valors de la llibertat, tolerància, responsabilitat i solidaritat, i desenvolupem accions per a la integració de l'alumnat i les famílies, que contemplen polítiques compensatòries i de discriminació positiva.

Volem ser una escola oberta
Fomentem la gestió democràtica i les dinàmiques participatives. Estem oberts al barri i a les famílies
, a les seves iniciatives, a la seva participació en la vida del centre.
Disposem de vies per a la participació i col·laboració directa dels pares i mares en la vida del centre, com són el consell escolar, les delegades de classe, el voluntariat per a cooperar en els tallers de plàstica, les tutoritzacions de lectura, i l'organització i acompanyament en festes i excursions.
Al llarg del curs, des de l'escola de pares i mares s'organitzen activitats diverses dins i fora de l'horari escolar dirigides a les famílies.
Considerem molt important que mares i pares s'apropin a l'escola i ens puguin conèixer, ja que tenim una tasca en comú: l'educació dels nens i nenes. Hem de col·laborar i hem d'afermar la confiança mútua.

Considerem l'avaluació com a un dels eixos fonamentals de l'activitat escolar: avaluem per fomentar l'aprenentatge de l'alumnat i millorar la nostra pràctica docent
Ens preocupa la millora progressiva de la qualitat de l'ensenyament, és per això que considerem primordial reflexionar sobre la nostra pràctica docent.
Dissenyem i implementem eines i recursos diversos per a l'avaluació dels nostres alumnes, amb l'objectiu de determinar les seves fortaleses i les seves mancances, d'aquesta manera podem modular la nostra intervenció i buscar i experimentar noves accions educatives.
A la vegada
potenciem la reflexió dels alumnes sobre els seus processos d'aprenentatge, a través d'accions que els ajudin a representar-se allò que han d'aprendre, a disposar d'eines per aprendre-ho i avaluar fins a quin punt ho estan aprenent.

Promovem la disciplina basada en l'autonomia, l'esforç i la responsabilitat, dins un clima de confiança i afecte.
Autonomia, esforç i responsabilitat conformen la disciplina que ha de caracteritzar el comportament dels nois i noies. Parlem d'una disciplina entesa com la capacitat per comportar-se i conviure de forma elegant i respectuosa, és a dir considerant i valorant les persones que ens envolten. Una disciplina que neix de la voluntat pròpia i responsable d'assumir les normes comunament acceptades i democràticament elaborades. Una disciplina que se situa més enllà dels resultats de la simple coerció.
El foment de la disciplina s'ha de realitzar en un clima de convivència en el que imperi el respecte mutu, l'amistat, la confiança i l'afecte entre els alumnes i els mestres i entre els mateixos alumnes.
L'exigència d'esforç i responsabilitat només la pot portar a terme un mestre que estima els seus alumnes, només poden acceptar aquesta exigència uns alumnes que se senten estimats pel seus mestres.
La disciplina basada en els valors de l'autonomia, l'esforç i la responsabilitat ha de ser la base per a aprendre a conviure i per a conviure..

Ens organitzem per atendre la diversitat de necessitats educatives dels alumnes i oferir un ensenyament personalitzat que inclou tots els àmbits de la personalitat
Els mestres hem d'ajudar a créixer a tots els alumnes en tots els àmbits de la personalitat, independentment de les seves capacitats. Per aconseguir-ho és fonamental establir una relació personal, afectiva i diferenciada amb tots els nois i noies, i a la vegada mantenir la seva il·lusió per aprendre.
Però, a més a més, l'escola s'ha de dotar de mecanismes i eines organitzatives que coadjuvin a les mestres a personalitzar els processos d'ensenyament i aprenentatge i donar resposta a la diversitat de necessitats educatives que normalment presenten els nens i nenes d'una mateixa classe. A partir de l'avaluació inicial i individual de tots els alumnes del centre i de la valoració de les característiques i dinàmiques comportamentals dels grups-classe, dissenyem plans d'intervenció amb objectius personalitzats i metodologies adaptades i adjudiquem recursos docents i espais per a possibilitar la intervenció individual o en petit grup.

 
 

ELS OBJECTIUS QUE HAN DE GUIAR LA CONCRECIÓ DEL CURRÍCULUM

- Desenvolupar les capacitats afectives de l'alumnat per a una correcta gestió emocional i una bona relació amb els companys; adquirir recursos per evitar conflictes i contribuir a crear un bon clima de convivència; i desenvolupar els valors de l'esforç, el respecte, la responsabilitat i la solidaritat, juntament amb el sentit crític i la creativitat.

- Assolir un domini competencial del català i castellà que permeti l'efectiva comprensió oral i escrita de diferents tipologies textuals, la coherència i cohesió del discurs a l'hora d'expressar-se oralment i per escrit, i el respecte a les regles de la morfosintaxi i l'ortografia; disposar de les eines i estratègies que garanteixen una correcta interacció verbal i escrita en els diferents àmbits de la vida quotidiana; i possibilitar la utilització de les dues llengües per adquirir i construir coneixement.

- Adquirir un coneixement mínimament funcional de la llengua anglesa de forma que l'alumnat pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en els escenaris més comuns de la vida quotidiana, així com apropar-se a la informació i el coneixement que, en diferents formats, s'expressa en aquesta llengua.

- Desenvolupar les competències matemàtiques que possibiliten fer estimacions, realitzar càlculs, aplicar coneixements geomètrics i resoldre les situacions problema que pot trobar l'alumnat en escenaris corresponents a la seva vida quotidiana .

- Conèixer i interpretar els fets bàsics de l'entorn social i natural, comprendre els conceptes, fenòmens i mecanismes que descriuen i expliquen aquests entorns i utilitzar l'observació i experimentació per al seu estudi.

- Utilitzar les tecnologies informàtiques i digitals per a transmetre i rebre informació; per a la cerca, selecció i valoració de coneixement; i per a processar-lo i construir-ne de nou.

- Interpretar i crear diferents representacions plàstiques i musicals, i altres expressions corresponents al món de l'art, com la dansa i el teatre; i gaudir del contacte amb les manifestacions artístiques en general.

- Utilitzar els coneixements i les tècniques elementals de l'educació física per a la cura del propi cos; i valorar la pràctica de l'esport com a recurs per afavorir el desenvolupament personal i social.

   
 

ELS CRITERIS METODOLÒGICS QUE HAN DE GUIAR LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA DE LES MESTRES

- La instauració d'un clima de convivència a l'escola i a l'aula caracteritzat per l'afecte i l'elegància en el comportament que ha de permetre un adequat desenvolupament dels currícula.

- La funcionalitat dels aprenentatges que entenem conformada per aprenentatges instrumentals, globals, significatius i socials.

- La constant interacció mestre-alumnes. Una interacció rica que estimuli i orienti les activitats d'aprenentatge, que lluny de sancionar els errors i subministrar les respostes correctes, fomenti la reflexió i la investigació, que indueixi la relació entre coneixements, la seva transferència a situacions diverses, l'aplicació en contextos diferents, en definitiva que potencií el descobriment i construcció del coneixement.

- La potenciació de l'autonomia dels alumnes, a través de processos d'ensenyament i aprenentatge que haurà de dissenyar el mestre, perquè de forma gradual i amb els suports convenients, pugui traspassar el protagonisme en el control i desenvolupament de les activitats d'aprenentatge als alumnes, perquè esdevenguin subjectes actius, constructors dels propis coneixements.

- L'impuls de l'autoregulació per part dels alumnes del seu propi aprenentatge. Impuls que ha de fer el mestre induint als alumnes una reflexió intensa sobre allò que han d'aprendre, ajudant-los a representar-se els objectius d'aprenentatge i els criteris d'avaluació, i fomentant l'autosupervisió, coavaluació i autoavaluació.

- La intervenció del mestre basada en la diversificació d'agrupaments d'alumnes, des de la individualitat al gran grup, en funció de la situació educativa i els seus paràmetres concrets.

- La potenciació de la interrelació entre els alumnes com una font d'aprenentatge que el mestre haurà de dirigir, controlar i aprofitar. Per això es consideraran importants els agrupaments d'alumnes heterogenis.

- El modelatge i andamiatge . Modelatge que implica l'actuació del mestre davant els alumnes com a model de realització de l'activitat a aprendre, fent explicites les estratègies de resolució que utilitza i verbalitzant els pensaments i raonaments que les fonamenten. Andamiatge que comporta que el traspàs a l'alumne del protagonisme en la realització de l'activitat s'hagi de planificar incorporant bastides, crosses o suports de diferent mena que la facilitin i li ajudin a comprendre-la i integrar-la; bastides, crosses i suports que de forma gradual es retiraran per arribar al domini autònom de l'activitat.

- Les activitats de descobriment i investigació per part dels alumnes, induïdes i dirigides pels mestres, s'han de combinar de forma apropiada amb la transmissió organitzada i sistematitzada de coneixements per part dels docents.

- La manipulació, l'experimentació, l'observació, i les vivències de fenòmens in situ (sortides i visites), han de complementar i estar en estreta relació amb les explicacions dels mestres, les consultes i lectures, els exercicis i activitats sobre el paper i l'estudi en general.

- Les competències bàsiques han de ser el marc per a desenvolupar el treball dels continguts escolars: hem de fer alumnes competents, alumnes que saben utilitzar i aplicar coneixements

El nostre concepte de competència no correspon amb el domini d'un conjunt d'eines i estratègies que permeten el desenvolupament eficaç d'una activitat professional o de qualsevol altra mena. Entenem per competència la capacitat d'identificar, activar i aplicar coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals per resoldre reptes, situacions i problemes en contextos diferents. D'aquesta manera el concepte de competència requereix posar en marxa habilitats cognitives relacionades amb la reflexió, la generalització, la transferència, l'aplicació, la creativitat, la valoració i la crítica.

Entenem que el treball competencial no ha de privar els alumnes d'aprendre fets, fenòmens i conceptes, i integrar de forma interrelacionada els "sabers" propis de les persones cultes, que, més enllà del simple utilitarisme, saben interpretar el món i gaudir del coneixement.

Els continguts de les diferents   àrees del currículum  i els objectius que respecte a ells es puguin plantejar i desenvolupar a les aules s'han de treballar de forma que contribueixen al desenvolupament i l'adquisició de les competències bàsiques. Tot i que les àrees tenen una o més competències que li són pròpies, és necessari treballar totes i cadascuna de les competències des de totes i cadascuna de les àrees.

Dins de cadascuna de les àrees, i si s'escau, dins de les activitats a desenvolupar, s'hauran d'identificar aquells aprenentatges crítics relatius a fets, conceptes, procediments, habilitats i actituds, que possibiliten la pràctica i l'assoliment de les diferents competències. Aquests aprenentatges crítics s'hauran de treballar de forma organitzada i sistemàtica per assegurar la seva integració per part dels alumnes i no posar en crisi el domini comepetencial.

L'assoliment de les competències no només implica el domini dels coneixements i habilitats que els alumnes han de posar en marxa per a resoldre diverses situacions en diferents contextos. L'assoliment de les competències també requereix que el mestre dissenyi activitats d'ensenyament i aprenentatge en les que els alumnes puguin practicar la competència, aprenguin a reflexionar, relacionar, generalitzar, transferir i aplicar coneixements, es vegin obligats a utilitzar de forma interrelacionada, en diversos escenaris, allò aprés en diferents àrees. Els reptes, situacions problema i els projectes de tipus interdisciplinari hauran de ser activitats presents a les aules per a treballar de forma sistemàtica les competències bàsiques.

L'enfoc competencial requerirà que el mestre en tot moment adopti un estil d'ensenyament intensament interactiu que indueixi als alumnes la reflexió sobre les relacions entre els coneixements, que plantegi problemes i reptes, que no comuniqui la solució sinó que ajudi a l'alumne a descobrir-la, que permeti l'error i l'utilitzi per avançar.

   
 

LA CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU QUE SIGNEN FAMÍLIES I MESTRES

Compromisos per part del centre

1. Facilitarem una educació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l'alumne o alumna, estimuli les seves competències, fomenti l'esforç i la responsabilitat, i sigui adequada al seu ritme d'aprenentatge.

2. Garantirem els drets de l'alumne o alumna i exigirem el compliment dels seus deures. Ajustarem l'exercici d'aquests drets i deures amb eines educatives, de forma ponderada al context, i amb els objectius d'aprendre a conviure i fer efectiva la sociabilitat.

3. Respectarem les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família que s'emmarquin en la DUDH i en els principis i valors de les lleis de l'estat.

4. Oferirem i impulsarem mecanismes efectius de participació de les famílies en el funcionament del col·legi. A tal efecte, a més de fomentar la participació de pares i mares en el govern del centre a través del Consell Escolar, arbitrarem altres vies de col·laboració directa com són les delegacions de classe i les tasques de voluntariat.

5. Informarem la família (a través de publicacions diverses, reunions i entrevistes personals) del projecte educatiu, l'organització del centre, les seves normes de funcionament i els serveix que s'hi ofereixen; i mantindrem una actitud dialogant i oberta per oferir les explicacions i justificacions que al respecte se'ns demanin.

6. Explicarem a la família i a l'alumne o alumna els continguts que es treballaran a cada nivell de l'escola, les activitats i els seus horaris, els criteris d'avaluació o objectius d'aprenentatge, els criteris metodològics que es faran servir per aconseguir-los, els deures que s'hauran de fer a casa, i les mesures de control dels mateixos. A tal efecte organitzarem una reunió de pares i mares de grup classe a l'inici de cada curs escolar, i reclamarem entrevistes personals amb aquelles famílies que no hi assisteixin.

7. Avaluarem de forma contínua el creixement personal i el rendi­ment acadèmic de l'alumne o alumna amb l'objectiu d'ajustar la nostra intervenció educativa. Per això, a més de controls o exàmens puntuals, utilitzarem l'observació de l'actitud, la conducta i l'esforç de l'alumne, l'anàlisi dels seus processos d'aprenentatge, la valoració de les activitats que realitza a l'escola i dels deures que fa a casa. Informarem a l'alumne i a la família dels resultats de les proves d'avaluació puntuals i sempre ens mostrarem disposats a explicar i revisar la correcció de les mateixes.

8. Planificarem i a doptarem les mesures educatives alternatives o complementàries, d'acord amb els recursos que disposi el centre, per atendre les necessitats educatives especials que pugui presentar l'alumne o alumna. Aquestes mesures seran comunicades i justificades a la família i si escau oferirem assessorament als pares i mares perquè posin en pràctica els criteris i mesures que al nostre entendre han d'afavorir el creixement educatiu de l'alumne o alumna.

9. Mantindrem comunicació regular amb la família per informar-la de l'evolució acadèmica i personal de l'alumne o l'alumna, del grau d'acompliment dels deures que cal fer a casa, de les faltes d'assistència i de qualsevol altra circumstància educativament rellevant. Aquesta comunicació, en el cas d'alumnes amb evolució educativa normalitzada, es concretarà en tres informes escrits al final de cada trimestre, una entrevista personal al llarg del curs i una altra al final. En cas de detectar-se situacions en l'evolució escolar de l'alumne que hagin de ser conegudes per la família o puguin requerir la intervenció de pares i mares es comunicaran en el termini més breu possible.

10. Atendrem en un termini màxim de 24 hores aquelles peticions d'entrevista amb la direcció del centre o els mestres, que tinguin la consideració objectiva d'urgència per la importància o transcendència dels temes a tractar o comunicar. La resta de peticions d'entrevista seran ateses de forma negociada amb la família, en el termini més breu possible, d'acord a la importància del tema a tractar i el nombre de demandes prèvies.

11. Al finalitzar cada Cicle, revisarem conjuntament amb la família el compliment d'aquests compromisos i, si escau, el contingut. No obstant, a instància de part, i com a conseqüència de circumstàncies educativament rellevants, es podrà proposar l'anticipació d'aquesta revisió.


Compromisos per part
de la família: confiança i complicitat

1. Respectarem el projecte educatiu del centre, els criteris i les fórmules organitzatives i d'acció que se'n derivin, així com les normes que regulen el treball escolar i la convivència. No obstant, ens reservem el dret a demanar de forma raonada i cordial els aclariments que al respecte considerem oportuns.

2. Compartirem amb el centre l'educació del nostre fill o filla: garantirem la presència dels hàbits d'higiene, alimentació i descans nocturn necessaris per afavorir la seva integració i rendiment escolar ; adoptarem una postura activa de seguiment i implicació en les activitats educatives que hagi de desenvolupar. I construirem i conrearem relacions de confiança, complicitat, cordialitat i estima entre família, alumnes i mestres.

3. Amb l'objectiu de col·laborar en el desenvolupament de les activitats escolars del nostre fill o filla, mantindrem una comunicació estreta amb el centre i estarem assabentats de les seves fórmules d'actuació i propostes d'acció: llegirem tota aquella informació que ens subministri l'escola a través del web, cartes i circulars; assistirem a les reunions d'inici de curs, i a aquelles que ens convoqui personalment el director, si per raons de causa major no podem acudir, justificarem l'absència i sol·licitarem la informació transmesa; participarem en la mesura de les nostres possibilitats en les xerrades col·loqui de l'escola de pares; mantindrem al menys un contacte personal amb la tutora al llarg del curs i, en finalitzar aquest, realitzarem una valoració conjunta del procés educatiu del nostre fill o filla.

4. Adoptarem les mesures necessàries perquè el nostre fill o filla compleixi els seus deures bàsics com alumne: el respecte als companys i en especial als mestres; l'assistència regular i puntual a les activitats escolars; l'atenció, estudi i interès en el desenvolupament de les classes; i la realització dels deures per a casa encomanats pel professorat.

5. Llegirem, comentarem i explicarem al nostre fill o filla les normes específiques de funcionament del centre i de la classe, l'ajudarem a integrar-les i comprendre-les, i de forma molt especial l'instarem a respectar-les. En cas de conductes fora norma del nostre fill o filla acceptarem i compartirem amb els mestres les activitats de reflexió, reparació i recuperació que se'l puguin imposar, dins dels límits que marquen la dignitat i els drets fonamentals dels infants.

6. Ajudarem el nostre fill o filla, mitjançant la nostra intervenció directa, a organitzar de forma convenient i d'acord amb les pautes del centre, el treball escolar, el temps d'estudi a casa, el d'oci i el de les activitats extraescolars, i prepararem i supervisarem de forma conjunta i amb antelació el material escolar i els llibres que necessitaran dins de cada franja del seu horari setmanal.

7. Realitzarem les accions necessàries, d'acord amb les normes d'organització i funcionament del centre, per garantir què el nostre fill o filla disposi de material escolar i llibres, i pugui desenvolupar les activitats lectives complementàries no gratuïtes que el centre pugui organitzar.

8. Reconeixerem l'autoritat del professorat i, més específicament, la de l'equip directiu. Entenem que el reconeixement d'aquesta autoritat ha de consistir en dipositar la nostra confiança en totes les mestres, seguir les seves indicacions i exhortacions en l'àmbit escolar, adjudicar presumpció de veracitat a les seves declaracions, evitar qüestionar les seves actuacions davant els alumnes i acceptar les correccions que puguin dirigir al nostre fill o filla. El reconeixement de l'autoritat del mestre, no significa que renunciem a contrastar i discutir, sense prejudicis, de forma cordial i respectuosa, possibles discrepàncies.

9. Ens adreçarem directament als mestres del centre per a contrastar percepcions, declaracions o esdeveniments negatius en relació al nostre fill o filla, per demanar aclariments, per exposar possibles queixes, i per discutir i solucionar divergències i conflictes; i evitarem realitzar afirmacions i crítiques no contrastades en escenaris inadequats, que menyscaben la convivència i cohesió de la comunitat educativa i la confiança en els mestres. No obstant, en el cas de no obtenir una resposta satisfactòria en primera instància, ens reservarem el dret d'exercir altres actuacions davant la direcció del centre i si escau, i amb posteritat, davant les autoritats educatives externes.

10. Atendrem en un termini màxim de 24 hores aquelles peticions d'entrevista que ens faci la direcció del centre o els mestres i tinguin la consideració objectiva d'urgència per la importància o transcendència dels temes a tractar o comunicar. La resta de peticions d'entrevista que ens formuli el centre les atendrem de forma negociada amb els mestres, en el termini més breu possible i d'acord a la valoració que faci el mestre de la importància del tema a tractar.

11. Al finalitzar cada Cicle, revisarem conjuntament amb la mestra tutora del nostre fill o filla el compliment d'aquests compromisos i, si escau, el contingut. No obstant, acceptem que a instància de part, i com a conseqüència de circumstàncies rellevants, es pugui proposar l'anticipació d'aquesta revisió.

12. Informarem el nostre fill o filla del contingut d'aquests compromisos i li explicarem de la forma més propera possible.