.
1 1 1 1

L'escola Banús en la Xarxa de Competències bàsiques

La Xarxa de Competències bàsiques (Cb) és un grup de treball organitzat pel Departament d'Ensenyament amb l'objectiu d'impulsar i estendre el treball competencial amb l'alumnat. Treball que es prescriu als actuals currícula de l'educació obligatòria i pretén sobrepassar una concepció de l'ensenyament que acaba en l'aprenantatge de continguts per arribar a una altra que té per finalitat utilitzar i aplicar els continguts apresos en contextos diferents.

La xarxa està conformada per un conjunt de 15 escoles i 12 instituts, l'ubicació dels quals representa al conjunt del territori de Catalunya. El Departament d'Ensenyament estableix un calendari de jornades de treball al llarg del curs a les que han d'assistir els representants dels centres docents de la xarxa. En aquestes jornades es promou la formació en treball competencial a través de seminaris i conferències impartides per professors de diferents universitats que han investigat en aquest àmbit; s'intercanvien experiències, i s'elaboren materials i recursos.

La Xarxa es va organitzar l'any 2000 i des de llavors l'escola Banús n'ha format part. Al llarg de tots aquest anys, a proposta del Departament, hem dissenyat i experimentat un conjunt de tasques en relació a l'assoliment de les Cb, algunes de les quals han estat traspassades a altres centres a través de diverses activitats de formació.

El curs passat vam valorar com gestionaven l'avaluació dels nostres alumnes des del punt de vista de la Cb Aprendre a Aprendre. Per realitzar aquesta feina vam comptar amb l'assessorament de la doctora Neus Sanmartí, professora de la universitat Autonòma de Barcelona.

Com a resultat d'aquesta valoració vam acordar un seguit d'actuacions de millora per adequar l'avaluació dels nostres nois i noies a una concepció més competèncial, que es concretaran durant el present curs en les següents tasques:

  • Disseny i experimentació de matrius amb descriptors esglaonats de diferents nivells competencials amb la finalitat e facilitar l'avaluació de la resolució de problemes.

  • Disseny i experimentació d'activitats de coavaluació i autoavaluació de l'expressió i comprensió lectora a Primària.

  • Disseny i elaboració d'activitats competencials a Infantil.