Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314i

 

 

Projecte de Socialització

Conceptes bàsics

És imprescindible ser socis de l’AMPA per participar en el projecte de socialització.
Els partícips aporten una quantitat anual que serveix per proveir els llibres de text i llibres fungibles. Les quotes es destinen únicament al funcionament de la socialització de llibres.
La propietat dels llibres de text és de l’escola que, juntament amb l’AMPA, en gestionaran un bon ús. El pagament anual dóna dret a l’ús d’un joc de llibres de text.

Cada joc de llibres de text de cada classe s’identifica. A final de curs, els llibres de text es queden a l’escola per ser reutilitzats durant el curs següent. Mentre que els llibres fungibles i quaderns de treball passen a ser propietat dels alumnes que els hagin utilitzat. Els llibres de text no poden ser personalitzats per l’alumne (nom, subratllats, dibuixos, etc.).

Tot llibre de text o material malmès intencionadament o perdut ha de ser reposat, sota la responsabilitat dels pares o tutors de l’alumne.


La quota és per trams (Intantil i Primària) per a tots els alumnes dels cursos d’ambdós cicles educatius. La quota a aportar es revisa anualment, d’acord amb les previsions elaborades per la Comissió de Socialització.

Per gestionar la comissió de llibres es constitueix una comissió mixta de mestres i de pares/mares/tutors dels alumnes. El nombre mínim de membres és de sis. D’aquests, quatre són de l’equip de mestres (Director, Secretari i un mestre d’Educació Infantil i un mestre de Primària) i dos són pares, un dels quals és el president/a de l’AMPA.


En què consisteix?

El projecte de socialització de llibres és un sistema que pretén la socialització de la propietat dels llibres de text, llibres fungibles (llibres d’activitats i quaderns de treball) dels alumnes.

Objectius

Àmbit pedagògic
Fomentar valors com la solidaritat, la cooperació, la igualtat, la capacitat de compartir, el respecte i la responsabilitat vers el material comú.
Cada any els alumnes rebran els llibres dels companys del curs anterior. Això els ha d’ensenyar a comprendre la importància de pensar en el company que utilitzarà el material l’any següent, i a conservar-lo tal i com els agradaria trobar-lo.


Àmbit mediambiental
Potenciar el respecte envers el medi ambient, el reciclatge i la reducció del consum. Cal que els alumnes comprenguin que la no reutilització del material és un malbaratament de recursos.


Àmbit econòmic
Reduir de forma important la despesa econòmica de les famílies.