ADAPTACIÓ D’EDUCACIÓ INFANTIL: 3 ANYS

 

 

 

       BASES PSICOPEDAGÒGIQUES

 

           

Per a molts nens i nenes l'entrada al parvulari suposa la primera separació física i afectiva del seu entorn familiar.

            Per als qui han anat a una Llar d'Infants, l'escola significa trobar una comunitat més nombrosa, de la qual ells ara seran els més petits (a la Llar d'Infants ells eren els més grans), i desenvolupar-se en un marc físic diferent, generalment més gran i més complex.

            Tant pels uns com pels altres, anar a l'escola vol dir adaptar-se a un nou espai, tenir més companys, conèixer uns altres adults. Per això necessiten un ambient càlid i segur per poder afrontar el coneixement gradual del medi i adquirir les eines que els permetin accedir-hi.

            Per als nens i nenes que no han iniciat el procés d'immersió lingüística, s'hi afegeix una altra novetat: el/la mestre/a parla una llengua diferent a la de casa seva, una llengua que, si bé no els és estranya perquè gairebé tots ja en tenen algun referent, no és encara una llengua que puguin comprendre ni parlar.

           

            Aquests serien alguns dels punts més importants que cal tenir en compte a l'hora d'iniciar l'escolarització d'aquests infants. Aspectes per reflexionar i intentar adequar el medi escolar a les seves necessitats.

            Caldrà, també, tenir en compte l'actitud dels pares i mares que alhora mostren il·lusió i inseguretat. L'escola haurà d'oferir-los tota la informació necessària i la confiança que es treballa per als seus fills.

            A partir d'aquestes reflexions, el Claustre i el Consell Escolar del centre han dissenyat una sèrie d'activitats per a l'acolliment dels nous alumnes i de les noves famílies.

 

 

*       ACTIVITATS DE L'ACOLLIDA

 

 

           

A> Relació amb els pares i mares:

 

Ó    En l'inici del procés de matriculació s'organitzen visites de pares i mares que volen conèixer l'escola i demanen informació.

 

Ó    Quan es fa la matrícula ja es fa el primer contacte personal amb les famílies i se'ls donen unes primeres informacions.

 

Ó    En acabar tot el procés de matriculació es fa una primera reunió, al juny, amb tots els pares i mares nous. La finalitat de la reunió és donar a conèixer l'organització de l'escola, les persones que la composen, els canals de participació dels pares i mares, els serveis que ofereix l'escola i l'AMPA, i sobretot avançar alguns dels aspectes del funcionament pedagògic de les aules de P-3 i visitar les dependències més importants de l'escola.

 

Ó    Durant la primera quinzena de setembre es fa una altra reunió per explicar-los el calendari i l'horari d'adaptació.

 

           

B> Informació dels alumnes

 

Ó    Entrevistes amb les Llars d'Infants per recollir informació dels nens i nenes que hi han assistit i poder iniciar un coneixement de les necessitats de cada un.

 

Ó    Entrevistes individuals amb tots els pares i mares dels infants per poder iniciar un coneixement de cadascuna de les criatures.

 

 

 

       HORARI

 

           

Per facilitar la relació personal de cada nen/a amb el/la seu/va mestre/a, i per ajudar-lo/a a establir uns punts de referència clars respecte a l'espai físic, a les normes d'actuació de relació a la classe, la nostra escola ha optat per fer una entrada progressiva dels infants.

 

            Això significa que el primer dia del curs escolar es convoquen les famílies amb els seus fills de forma individualitzada. Es manté una entrevista personal d'una   durada aproximada de 15 min., mentre el/la nen/a va coneixent l'aula, les joguines i el seu espai. D'aquesta forma el/la nen/a pren contacte amb l'escola d'una manera agradable i és més fàcil iniciar una relació tranquil·la i confiada.

            Pensem que el fet d'haver vist l'aula al costat dels pares i mares pot facilitar una millor adaptació quan hi vingui tot sol. I per altra banda, serveix al professorat per l'intercanvi d'informacions, aclariment de dubtes...

 

            El curs 11-12, tenint en compte el calendari establert, l'adaptació es farà de la següent manera:

 

            - Cada grup-classe es dividirà en tres grups: A, B, C.

 

 

Dilluns 12 de setembre

Durant tot el dia el/la tutor/a farà les  entrevistes amb els pares/mares del grup.

 

Dimarts 13 de setembre

Cada grup vindrà en una franja horaria.

Grup A             9   -10:30

Grup B              11-12:30

Grup C                 3- 4:30

 

Dimecres 14 de setembre

Ell mateix horari del dia anterior

 

Dijous 15 de setembre

Tot el grup classe ,en horari normal:

 

 

            A més durant les dues primeres setmanes, l'escola fa un esforç pel que fa a recursos humans, de forma que a més a més dels/de les tutors/es hi hagi una segona persona a cada grup-classe per a fer el reforç necessari. Aquestes dues persones són els/les mestres de reforç de parvulari que posteriorment també incidiran en les aules de P-3 i per tant els infants ja les coneixeran. També les monitores de menjador passaran  pels tres torns, de manera que els nens i nenes les coneguin el dia que comencin al menjador.

 

            Aquestes dues persones de reforç durant aquestes dues setmanes no realitzaran les seves tasques docents habituals per poder ajudar en aquest procés d'adaptació.

 

            Amb totes aquestes mesures es dóna per finalitzat el procés d'adaptació dels alumnes de 3 anys que inicien la seva escolarització.