Associació de Mares i Pares d'Alumnes
   La participació dels pares al Centre, al marge de la relació amb els mestres tant a nivell individual (entrevistes, informes) com col·lectiu (reunions), s'articula a través l'Associació de Pares i els delegats de classe.
   Dins l'escola, l'AMPA ha tingut i té molta importància, ja que la seva col·laboració contribueix a millorar la qualitat de l'ensenyament. És important que totes les famílies hi participin.
   Els pares dels alumnes de cada classe triaran entre ells, durant el primer mes de classe, uns delegats. L'elecció serà per a un curs escolar. Les actuacions de l'AMPA i dels delegats de classe estan coordinades.
   Els delegats representaran als pares de la classe que els va escollir, canalitzaran les relacions d'aquests amb el tutor i amb la resta de professors, els hi transmetran les informacions que rebin a través dels diferents òrgans de Govern del Centre i formaran part de l'Assemblea de Representants de Pares.
 

Vols baixar-te els estatuts ?       (8k)        (35k)