·· Presentació ··
  Activitats  
  Experiments  
  Links  
     
   
PEDAGÒGIC | LABORATORI | Presentació

  Potenciar l'experimentació, la manipulació i l'observació, fent que l'alumne sigui el protagonista del propi aprenentatge, és un objectiu prioritari en l'àrea de ciències a l'escola.Per això destinem:

Recursos  materials 
   

Un aula de laboratori, ben condicionada pel treball amb els nostres alumnes (diversitat d'eines, materials ,instruments, col·leccions variades,…)

     
Recursos  humans i 
curriculars 
  Reforcem el currículum del Medi Natural dels alumnes de C. Mitjà i Superior amb una hora de lliure disposició; destinem una hora setmanal per aquests alumnes i una sessió quinzenal pels del C. Inicial al treball experimental (programa de laboratori); aquesta sessió compta amb dos mestres a l'aula, l'encarregada del programa i el tutor.

 

  Els objectius fonamentals que es proposa el Programa de Laboratori són:
·

Facilitar l'ús i l'adquisició d'una sèrie d'habilitats i procediments que els permetin enriquir la seva descoberta del món.

· Fomentar la curiositat dels alumnes encaminant-los a plantejar-se problemes i preguntes; decidint, tot discutint entre ells i amb els mestres, formes de resoldre'ls.
· Realitzar prediccions a partir de l'observació i experimentació, fent les comprovacions i les reflexions pertinents.
· Possibilitar l'ús d'instruments específics de mesura (longitud, capacitat, massa, temps, temperatura) i observació (lupa, estereomicroscopi, microscopi)
· Potenciar una actitud científica i de recerca


   Les mestres encarregades del Programa de Laboratori:
·

Elaboren una programació anual d'activitats.

· La concreten i revisen trimestralment amb les mestres tutores de cada nivell educatiu.
· Recullen i valoren les diverses activitats realitzades en una memòria que lliuren a final de curs.