Pares i mestres de la nostra comunitat educativa estem convençuts que compartim una finalitat:

·

Ajudar els nens i nenes a què vagin construint un conjunt de coneixements (aprenentatges escolars, actituds, experiències, valors,…)que els hi facilitin la integració progressiva a la societat a la qual pertanyen.

És evident que la societat actual canvia constantment i per això creiem important dotar els nostres alumnes d'eines que els permetin augmentar contínuament el que ja saben.

· Aprendre a treballar en equip, saber buscar i triar informació adequada, desenvolupar tècniques d'estudi,… són objectius bàsics que aconseguim potenciant activitats que els facin estar actius mentalment: formular-se preguntes, hipòtesis, participar en discussions en grup, defensar el propi punt de vista,…
·

Donar respostes adequades a la realitat de tots els alumnes és també una finalitat bàsica de l'equip de mestres de la nostra escola.  Per això organitzem els recursos materials i humans de manera que:

·

Permetin oferir als infants un currículum de major qualitat

· Contribueixin a crear les condicions més favorables per al progrés de cada nen i nena, respectant els seus interessos, capacitats i/o ritmes d'aprenentatge.