PRIMÀRIA | Presentació

  L'educació Primària és la primera etapa educativa de l'ensenyament obligatori. Comprèn sis anys acadèmics que s'organitzen en tres cicles de dos cursos cadascun: C. Inicial (6 a 8 anys), C. Mitjà (8 a 10 anys) i C. Superior (10 a 12 anys).

L'edifici consta de:

· 2 aules per cada curs
· Altres dependències que, per les seves característiques i les dels recursos materials que hi contenen, afavoreixen la realització de certes activitats curriculars. Són: la biblioteca, la sala de psicomotricitat, el laboratori, l'aula d'idiomes, la sala d'informàtica i les sales de música

Tots els nens i nenes tenen un tutor que els acompanya i potencia el procés d'aprenentatge dels alumnes. L'equip de mestres de cada cicle, tutors i especialistes, treballa coordinadament, compartint i donant coherència a la programació d'activitats de cada curs.

  Pretenem principalment:

·

Potenciar una formació personalitzada que afavoreixi una educació integral dels alumnes en coneixements, habilitats i valors.

·

Desenvolupar una metodologia de treball que:

Asseguri la participació activa de l'alumnat en tot el procés d'ensenyament i d'aprenentatge

Posi èmfasi en l'adquisició d'aprenentatges que permetin als alumnes continuar progressant com: l'adquisició de tècniques de treball i estudi, la recerca i tria pertinent d'informació, la resolució de problemes,…