SERVEIS | Presentació

  Col·laborar amb les famílies per atendre les seves necessitats derivades del ritme de vida que la societat actual imposa, és un dels objectius de la nostra escola.

Per això, oferim a les famílies que ho necessitin, els serveis de menjador , el d'acollida al matí i recollida a la tarda.

  Els serveis estan concebuts tant amb una visió assistencial, com una finalitat educativa.

Darrera d'aquests serveis hi ha un projecte educatiu específic que forma part del projecte educatiu i projecte curricular del centre.

Els nens són atesos per monitors especialitzats i tots els serveis es desenvolupen en llocs adients