En alguns apartats de la web de l'escola mostrem activitats i treballs que realitzen els alumnes i sovint publiquem imatges.

En aplicació de la legislació vigent (dret a la pròpia imatge: article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge), l'Escola Galileo Galilei vol ser respectuosa amb l'ús de la pròpia imatge de les persones que formen part de la seva comunitat educativa.

És per això que les famílies (una gran majoria) heu lliurat al centre un imprès d’autorització omplert i signat pels pares, mares o tutors donant el consentiment per publicar imatges dels vostres fills.

Intentem, amb molta cura, mostrar exclusivament les imatges d'aquells alumnes dels quals els pares o tutors han signat l’autorització.

Qualsevol imatge referida a una persona de la comunitat educativa de l'escola que aparegui en aquesta web serà retirada el més aviat possible si així ho vol l'interessat o els seus pares o representants legals (en el cas de menors).

Si voleu retirar alguna(es) imatge(s) ho podeu fer:

Per correu electrònic: ceipgalileogalilei@xtec.cat

Per telèfon: 933709055

Indicant clarament imatge(s) i situació on es troba a la web.

Aprofitem per agrair-vos la bona acollida dispensada a la web de l’escola i comptem amb la vostra col.laboració per continuar oferint aquest servei a les famílies.