Qui som?  | Consell Escolar |   El professorat  Activitats i projectes  | Serveis L'Escola informa  |
 
     
 

Etapes educatives

 
     
 

EDUCACIÓ INFANTIL  

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Educació Infantil:
És una etapa amb continguts i objectius educatius propis. El desenvolupament  psico-motriu dels infants es potencia prioritzant l'autonomia personal i els factors socio-afectius que facilitaran la seva integració a la institució escolar i a l'entorn que l'envolta.

L'equip de mestres de l'Educació Infantil, està format per un grup de 6 mestres tutores especialistes amb experiència educativa en aquesta etapa, una mestra de reforç que ajuda a dur a terme les múltiples activitats diàries i una professional d'Educació Especial per detectar, amb l'assessorament d'un equip de psicopedagocs, els possibles problemes d'aprenentatge que pugui presentar l'alumnat d'aquestes edats.

Disposem d'un edifici destinat exclusivament a atendre les necessitats educatives de l'alumnat d'aquesta etapa, amb les següents instal·lacions i serveis:

  • Aules amplies amb lavabos independents per acollir 4 grups d'alumnes de 3 i 4 anys.

  • Espais adients, adequats pel Departament d'Educació per l'alumnat de 5 anys.
  • Espais per treballar individualment o en petits grups: racons d'informàtica, reforços personals,…
  • Sala polivalent per fer activitats com l'educació física, actuacions teatrals i musicals,…
  • Servei de cuina menjador, diferenciant l'horari i l'espai d'atenció dels més petits de la resta de l'alumnat.

Volem  que l'escola ajudi els pares en l'educació dels fills, facilitant aquelles activitats que fan créixer les seves capacitats i la seva relació amb els altres i l'entorn més immediat.
Els nens i nenes de Parvulari comencen a aprendre a llegir, a escriure, a comptar, a compartir, a jugar en grup.... i també es familiaritzen amb l'ordinador com a eina de treball.

Entrada principal

Jugant al pati

Educació Primària:

Aquesta etapa compren els següents cicles educatius:

Cicle Inicial (6-7 anys): El/la  mestre/a tutor/a serà el guia del procés d'aprenentatge. En aquest serà fonamental la potenciació dels hàbits personals i de treball així com les actituds de col·laboració i participació. L'aprenentatge de la lectura i de la escriptura té un tractament especial ja que ara és el moment de la seva consolidació. En aquest procés, i en molts d'altres, és fonamental la complicitat de les famílies per assolir els hàbits dels bons lectors.

Cicle Mitjà: (8-9 anys): En aquesta edat l'alumnat configura la seva personalitat. És  molt important el treball de tutoria amb l'equip de mestres del cicle cercant la cohesió i els lligams del grup classe. És època d'afiançament d'aprenentatges i adquisició de procediments autònoms.

Cicle Superior:  (10-11anys): Els/les mestres d'aquest cicle, volem donar una visió àmplia al nostre alumnat com a ciutadans d'un món obert, divers i alhora contradictori. L'autonomia, el compromís i la responsabilitat envers el treball quotidià són força importants per facilitar la seva incorporació a l'ensenyament secundari.
 

L'edifici central de l'escola acull  l'alumnat d'aquesta etapa sempre intentant que es trobi en un ambient acollidor que motivi el seu treball i la seva integració.