Etapes | Consell Escolar El professorat L'AMPA  |  Activitats i projectes  | Serveis Escola informa  |  Encanta-t'hi
 
     
 

Qui som?

 
 
     

PROJECTE EDUCATIU

DADES D'INTERÉS

HORARIS

EL PROJECTE EDUCATIU

1.- Trets d’identitat
1.1.- Una escola pública al servei d’un poble:

La nostra escola està al servei de l'educació dels infants de Matadepera, tenint com a objectiu fonamental el nen, el seu desenvolupament i el creixement integral de la seva personalitat.

La nostra escola és oberta a tot nen o nena sense cap mena de discriminació en raó de llengua, ideologia, religió, sexe, raça o condició social.
Com a escola catalana afavorirà i potenciarà el coneixement i estima a la nostra cultura, tradicions i institucions. Paral·lelament de ser un ciutadà de Matadepera, forma part d'una comunitat més amplia, on a mesura que augmenten els seus coneixements augmenta també el cercle de la seva relació i convivència fins a sentir-se ciutadà del món.
L’escola ha de fomentar en els alumnes no tan sols el coneixement d'aquestes realitats socials i culturals, sinó també l'estima envers ells.

1.2.- La llengua d’instrucció i aprenentatge:

La llengua catalana serà la llengua vehicular,  d’aprenentatge i continguts.
En acabar l’Educació Primària l’alumnat haurà d'assolir un adequat coneixement de les llengües catalana i castellana.
Com a primera llengua estrangera es treballarà la llengua anglesa a partir del primer nivell del cicle inicial. 
L’escola es podrà plantejar una segona llengua estrangera, amb caràcter optatiu al cicle superior.

1.3.- Línia metodològica:

L'escola afavorirà una educació fonamentada  en l'experiència del propi nen o nena i la vida del seu entorn, fent-ne un instrument clau el tempteig experimental que els reporti un aprenentatge significatiu, dins d'un marc constructivista.
Es fomentarà la capacitat d'integració i comprensió de la pròpia realitat, la capacitat d'actuar, la realització intel·lectual i la pròpia autoestima, així com els valors ètics de la nostra societat.
La metodologia emprada es basarà en: observar, experimentar, descobrir, potenciar la creativitat, l'expressió, l'autonomia i esforç personal, la vida del grup, el propi sentit crític i l'anàlisi objectiva i rigorosa en qualsevol moment del procés d'aprenentatge, respectant les diferències individuals, intel·lectuals i físiques de l’alumnat: s’afavorirà la integració dels nens i nenes amb dificultats donant-los el suport humà, material i físic adients.
L'escola valorarà periòdicament la consecució dels seus objectius fonamentals i restarà receptiva a qualsevol canvi de millora.

1.4.- Per una educació integral:

L’escola considerarà les diverses dimensions de la personalitat del seus alumnes. Potenciarà la capacitat d'integració i comprensió de la pròpia realitat, la capacitat d'actuar, la realització intel·lectual i la pròpia autoestima, així com els valors ètics de la nostra societat.
Donarem importància al coneixement i domini del cos, les habilitats físiques bàsiques i la participació en esports d’equip.

1.5.- Pluralisme i  valors democràtics:

La nostra escola educarà per i en la convivència, promovent actituds cíviques, fent sentir a l'alumne/a  membre del grup i de l'escola com a col·lectiu, implicant-se d'una manera responsable en els seus problemes. La nostra escola desenvoluparà en els nois i noies la capacitat d'actuar eficaçment en el seu àmbit quotidià (casa, carrer, escola...) per resoldre els problemes pràctics que s'hi plantegin.
S'estimularà l'adquisició dels valors propis d'una societat democràtica: solidaritat, respecte i  actitud de diàleg.
La nostra escola restarà oberta a tota opció social,  ideològica i religiosa promovent el respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals de tot subjecte.
La nostra escola respectarà a la Constitució, a l'Estatut de Catalunya i a la legislació vigent.

1.6.- La coeducació:

Treballarem per l’eliminació de les discriminacions per raó de sexe. L’ensenyament que es proporciona als nens i a les nenes és igual en objectius i continguts per a l’acceptació dels valors dels dos sexes com a part de la formació de la persona, eliminant tòpics i estereotips.

1.7.- Valors ecològics:

L’escola educarà en el medi i sobre el medi, per aconseguir en el nostre alumnat actituds  de conservació i respecte vers l’entorn natural i afrontar la problemàtica socio-ambiental, capacitant-lo per prendre part en la seva resolució.
En col·laboració amb l’AMPA, l’escola afavorirà el reciclatge de llibres de text que passaran d'un grup a un altre mentre que el seu estat sigui correcte.


 2.- Formulació d’objectius:

2.1. D'àmbit pedagògic:

Inserir l’acció educativa en el nostre context socio-cultural, introduint a les unitats didàctiques objectius i continguts relacionats amb l’entorn més immediat.
Educar l'esperit crític amb argumentacions i raonaments que afavoreixin la reflexió.
Potenciar l’observació directa dels nostres alumnes posant al seu abast el material adient.

2.1.1 Relatius a l’opció metodològica:

Realitzar una selecció i utilització del material didàctic adequat al Projecte Curricular i  als principis de coeducació i de respecte als valors expressats en aquest document.
Erradicar de les aules l’autoritarisme i  la competitivitat, potenciant un ensenyament actiu en el qual es desenvolupin la iniciativa i la creativitat.
Organitzar els grups-classe de manera que faciliti el treball en grup i l’intercanvi d’experiències.
Fer ús de les noves tecnologies com a eines de treball integrades dins les diferents àrees curriculars.

2.1.2. Actitudinals:

Mostrar-se participatiu i solidari de forma responsable i raonada, desenvolupant hàbits i actituds de cooperació mitjançant el treball en grup i valorant el treball ben fet en la mesura de les possibilitats de cadascú.
Conèixer els valors morals, socials i ètics propis i respectar el dels altres, per exercitar-se en els principis bàsics de la convivència i l'estima per la pau. Afavorir l'esperit crític positiu, la col·laboració i la formació en la democràcia
Mostrar actituds de respecte, conservació i ús correcte dels recursos materials, tècnics i tecnològics.
Desenvolupar actituds i hàbits de respecte i conservació del medi ambient. Començant per l'entorn natural que envolta l'escola (parc natural de Sant Llorenç).
Conèixer i gaudir del patrimoni cultural, participar en la seva conservació i respectar la diversitat lingüística i cultural del pobles i les persones.
Fomentar una actitud positiva en els hàbits relacionats amb la salut. Gaudir de l’activitat física, intel·lectual i artística per a treballar la creació d’hàbits de lleure.
Valorar la bellesa o qualitat dins de les diferents maneres d’expressions artístiques, literàries...

2.1.3. Conceptuals i procedimentals:

Conèixer i utilitzar correctament i apropiadament la llengua catalana, tant oralment com per escrit, emprant-la normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge.
Conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui utilitzar-la com a font d'informació i vehicle d'expressió.
Comprendre i expressar en llengua anglesa missatges senzills dintre d'un context.
Emprar els conceptes i les relacions matemàtiques elementals i dominar les operacions bàsiques per tal de representar i interpretar l'espai, les situacions i les experiències, mitjançant el llenguatge matemàtic.
Comprendre el medi físic, els principals mecanismes que el regeixen, a partir de l'observació rigorosa de fets i fenòmens senzills, tant referits a l’individu com al medi que l’envolta.
Conèixer els trets fonamentals de Catalunya en els seus aspectes naturals, socials, culturals i històrics, partint de l'evolució històrica de Matadepera, Catalunya i Espanya emmarcada dins de la realitat europea.
Comunicar-se a través dels mitjans d'expressió verbal, corporal, visual, plàstica i musical, desenvolupant la sensibilitat estètica, la creativitat i la capacitat per gaudir de les manifestacions artístiques.
Conèixer el ventall de possibilitats que ofereixen les activitats físiques, intel·lectuals i artístiques com a activitat de lleure.
Conèixer i utilitzar correctament els hàbits d'higiene, alimentació, horaris,... que afavoriran el gaudir de bona salut.
Fer ús dels mitjans tecnològics com a instrument de  treball i font d’informació.

2.2. D’àmbit professional:

Potenciar el treball en equip del professorat mitjançant l'activitat dels equips de cicle i de la realització de programacions didàctiques coordinades.
Desenvolupar els aspectes formatius en els/les alumnes tot proporcionant-los una orientació escolar, respectant la seva individualitat, mitjançant una tasca coordinada entre els diferents professionals que intervenen i les famílies.
Potenciar l'intercanvi d'experiències amb altres centres escolars. Els objectius a desenvolupar mitjançant els intercanvis es desenvoluparan atenent els interessos del cicle protagonista de l'intercanvi.
Realitzar anàlisis freqüents del treball professional mitjançant la reflexió en comú sobre la pràctica i des d'una perspectiva d'investigació en l'acció.

2.3. Formació permanent del professorat:

Facilitar la participació dels/ de les mestres en activitats de formació permanent, sobretot quan aquestes reverteixen en un benefici per a la totalitat de l'escola.
Potenciar l'intercanvi d'experiències amb professionals d'altres escoles i la participació en programes conjunts.

2.4. Col·laboració famílies-escola:

Dinamitzar la col·laboració dels pares i mares amb els professionals en la tasca educativa diària, mitjançant l’orientació tutorial.
Mantenir informades a les famílies del procés educatiu del seus fills/es, mitjançant les entrevistes i les comunicacions puntuals.
L’escola realitzarà reunions col·lectives per informar dels aspectes organitzatius, educatius,... que afecten al conjunt de la comunitat educativa.

2.5Col·laboració Escola Ginesta- IES Matadepera:

La major part del nostre alumnat segueix els seus estudis de Secundària Obligatòria a l’IES Matadepera, és per aquest motiu que des de l’escola s’afavorirà la coordinació entre els dos centres educatius en aquells aspectes que facilitin la seva adaptació i seguiment Es potenciarà la col·laboració amb la comunitat educativa de l’IES Matadepera en aquells àmbits que puguin ajudar a la consolidació i difusió de l’ensenyament públic a la nostra localitat.

 

DADES D'INTERÉS

El nostre centre és de titularitat pública del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i imparteix les següents etapes educatives:
Com a centre de doble línia els diferents nivells s'organitzen en dos grups classe, llevat dels que per excés de matrícula, el Departament d'Ensenyament n'ha autoritzat l'ampliació a tres aules. El curs actual comptem amb un total de 17 grups classe. La seva distribució per cicles és la següent:
 
CICLE
13/14
Ed. Infantil
5
Cicle Inicial
4
Cicle Mitjà
4
Cicle Superior
4
Total grups classe
17
Total d'alumnes

425

 

HORARIS

  • Classes:

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Matins de 9 a 12'30h
Tardes de 15 a 16'30h

Matins de 9 a 12'30h
Tardes de 15 a 16'30h

  • Menjador: de 12'30 a 15 hores.
  • Tallers extraescolars: matí de 12'30 a 13'30 h.  a educació infantil i tarda de 16'30 en endavant tant a educació infantil com a educació primària.
  • Acollida: de 8h  a 9 h.
  • L ’Equip Directiu reb a le famílies a hores convingudes demanant hora per telèfon, nota de la família o agenda.
  • Per a la informació general i per concretar hores de visita, la secretaria de l'escola és oberta al públic els matins de les 9 a les 13'30 hores, i les tardes de les 15 a les 16'30 hores.