RACONS D’AULA D’EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ INFANTIL 4

RACONS  DE   LLENGUATGE   VERBAL 

   1r  TRIMESTRE

    
2n  TRIMESTRE

     

3r   TRIMESTRE

Qui és qui?

Ordenar seqüències

Construïm paraules

Dòmino de lletres

Pissarra de lletres

Parts del cos

Associar dibuixos

Jocs de vocabulari

Biblioteca

Confegir paraules

Dòmino de paraules

Jocs de paraules

Jocs de vocabulari

Puzles lletres

Pissarra de lletres

Ordenar seqüències

Lotos i memoris

Biblioteca

Oca dels sons

Cops (síl·labes)

Racó dels noms i cognoms

Capsa de paraules

Loto de lletres

Memori de paraules d’una síl·laba

Domino monosíl·labes

 

OBJECTIUS DE LLENGUATGE VERBAL

1. Recordar el nom dels companys de la taula.

2. Identificar la grafia del seu nom.

3. Relacionar imatge - nom.

4. Saber identificar les imatges i ordenar-les segons un ordre temporal.

5. Relacionar paraula -imatge.

6. Identificar paraules escrites significatives.

7. Reconèixer les diferents parts del cos a través d’una representació gràfica (dibuix) i saber dir-ne el seu nom correctament.

8. Saber construir una cara o tot el cos a través de les diferents parts que el componen.

9.  Associar dos dibuixos per la seva similitud.

10. Exercitar la percepció visual i el llenguatge verbal.

11. Saber combinar lletres per formar paraules.

12.Visualitzar contes i realitzar diferents treballs al racó de la biblioteca.

 


ACTIVITATS

 

CONSTRUÏM PARAULES

Activitats: Construir paraules amb les lletres de confegir seguint el model. Treballarem la construcció de paraules que siguin properes al nens/es i d’altres que vagin sortint a l’aula  i que estiguin relacionades amb el centre d’interès que s’està seguint en aquell moment.

   

QUI ÉS QUI?

Activitats: Identificació de les fotografies dels nens i nenes de la classe, identificació dels noms dels nens i nenes i associació de les fotografies amb els noms. Aquesta proposta pot anar variant  a mesura que els infants van evolucionant; per exemple, buscar els noms que comencen o acaben amb la mateixa lletra, els que tenen els nom curt o llarg…

 
ORDENAR SEQÜÈNCIES

Activitats: Donarem tres escenes dibuixades en tres cartronets diferents. Demanarem als alumnes que observin bé les diferents vinyetes i que les ordenin. Posteriorment els direm que ens expliquen aquella seqüència. També els podem fer preguntes sobre allò representat en la història. Més endavant, afegirem un altre cartró i treballarem la seqüenciació de quatre escenes.

 
DIBUIX-NOM

Activitats: Manipulació i observació de les dibuixos i identificació i aparellament del dibuix amb la paraules adequada.  Farem que el nen o nena es fixi en com s’escriu aquella paraula i farem que la pronunciï correctament.

  

 

LES PARTS DEL COS

Activitats: Els alumnes hauran d’unir les diferents parts per tal de formar el cos sencer. Primer començarem per la cara i les seves parts i, posteriorment, al llarg del curs n’anirem afegint d’altres fins tenir-lo tot.

 

ASSOCIAR DIBUIXOS

Activitats: Relacionar el dibuix del cartronet (on hi ha els 12 dibuixos) amb el seu corresponent (l’ individual). Citar verbalment el nom de les diferents imatges.

 

DÒMINO DE LLETRES

Activitats: Relacionar grafies iguals. S’ hi pot jugar amb parelles o també de manera individual. Citar verbalment el nom i el so de la lletra que s’està buscant en aquell moment.

   

JOCS DE VOCABULARI DELS CENTRES D’INTERÈS

Activitats: jocs de memòria, d’associació de dibuixos, d’associació dibuix- paraula, completar imatges amb altres imatges, buscar imatges i dibuixos sobre un tema...

  

BIBLIOTECA

Activitats: Visualitzar contes, expressar oralment les imatges i la història del conte, realitzar dibuixos dirigits i lliures i escriure o copiar paraules relacionades amb els contes.

 
LOTOS I MEMORIS

Activitat: Jugar a jocs de memòria amb dibuixos de diferent vocabulari, amb paraules, amb lletres i dibuixos.

Lotos: jugar a trobar en el cartronet els diferents dibuixos, lletres...

 
OCA DELS SONS

Activitat: Joc tradicional de l’oca amb dibuixos d’un mateix so. El sistema consisteix en dir correctament cada dibuix fent èmfasi amb el so que s’està treballant.

 
COPS (SÍL·LABES)

Activitat: Consisteix  en picar les mans tantes vegades com cops de veu i classificar els dibuixos en la columna corresponent.

  

RACÓ DELS NOMS I COGNOMS

Activitat: Copiar els noms i cognoms propis i dels companys primer amb el model i després sense.

   

CAPSA DE PARAULES

Activitat: Confegir paraules d’una o més síl·labes a partir d’uns cartronets i després copiar-ne la paraula.

 
LOTO DE LLETRES

Activitat: Jugar al bingo de les lletres tot identificant les lletres amb el seu so.

 
MEMORI DE PARAULES D’UNA SÍL·LABA

Activitat: Jugar al joc de memòria buscant el dibuix amb la paraula corresponent.

   
COPS DE VEU.

Activitat: a partir de dibuixos o imatges, piquem amb les mans els cops de veu que hi té i busquem el nombre corresponent.

 

DÒMINO DE PARAULES MONOSÍL·LABES

Activitats: Relacionar paraules iguals. S’ hi pot jugar amb parelles o també de manera individual. Citar verbalment la paraula que s’està buscant en aquell moment.

 

RACONS  DE  LLENGUATGE  MATEMÀTIC

Formes i figures

Números

Tangram

Situació espacial

Jocs de colors

Situació temporal

Seriacions

Lògico

Jocs d’associació

Tangram

Números

Lógico

Situació espacial

Jocs de colors

Situació temporal

Seriacions

Jocs d’associació

Loto de números

Sumes i restes

Números

Joc de la serp i la papallona

Logico

Joc del cuquet

Puzles de nombres

 

 

OBJECTIUS DE LLENGUATGE MATEMÀTIC

 

1.  Associar una figura geomètrica amb el seu respectiu dibuix gràfic.

2.  Relacionar elements per la similitud qualitativa (la forma).

3.  Dominar la sèrie dels nombres naturals de l´1 al 5.

4.  Saber agrupar tant elements com indica una xifra donada de l´1 al 5.

5.  Identificar diversos atributs que pot tenir un element donat.

6.  Identificar diversos elements que tenen una mateix atribut.

7.  Fer agrupacions definides per un o més atributs.

8.  Construir seqüències amb elements en els quals es vagin canviant atributs.

9.  Discriminar les qualitats perceptibles d’objectes materials: colors, formes, grandàries, posicions…

10. Coordinar la direccionalitat en el traç.

11. Practicar la coordinació oculo -manual en els diferents traços.

12. Controlar la precisió en el traç.

13. Reconèixer i identificar els colors en objectes de l’entorn.

14. Classificar elements segons el seu color.

15. Adquirir la noció de quantitat.

16. Identificar i discriminar quantitats.

17. Reconèixer la sèrie numèrica 1, 2, 3, 4, 5 en targetes d’elements.

18. Llegir, interpretar i seqüenciar imatges.

19. Comprendre l’ordre lògic d’una sèrie dos o tres elements segons un, dos o tres  atributs.

20. Desenvolupar habilitats de percepció, de raonament lògic i de formació de conceptes.

21. Afavorir l’autoaprenentatge i l’autocorrecció, tenint en compte el ritme individual dels diferents alumnes.

22. Desenvolupar habilitats de percepció espacial i de raonament lògic.

 

 

ACTIVITATS

 

FORMES I FIGURES

Activitats:

 1. Manipulació lliure dels diferents elements.

2. Identificació dels elements que tenen la mateixa forma, relacionant la figura real amb el seu dibuix.

 
NÚMEROS

Activitats: Les fitxes donaran lloc a diferents activitats: fer agrupacions per nombre d’elements o per un mateix atribut, fer seriacions i classificacions.

   

 
TANGRAM

Activitats:

 1. Fer figures lliurement amb les peces del denigrem. Aquí es deixa lliure la imaginació del nen/a i la manipulació directa.
 2. Fer una reproducció a sobre del mateix model.
 3. Completar amb la peça que falta un model incomplet.
 4. Reproduir un model amb les peces de la mateixa mida.
 5. Reproduir un model més petit.

      

SITUACIÓ ESPACIAL

Activitats: Treballarem el traç de la fitxa presentada. Abans de realitzar-la, però, farem alguna activitat prèvia com per exemple repassar el traç amb el dit a la pissarra, repassar-lo amb guixos de colors...

 

EL JOC DELS COLORS

Activitats:

 1. Formar grups de diferents elements seguint un atribut comú: el color. La mestra col·locarà les etiquetes amb les taques dels colors a la part superior del tauler i demanarà a l’alumne/a que col·loqui els cartrons dels dibuixos corresponents a l’etiqueta del mateix color.
 1. Classificar les targetes en piles diferents segons el color o la quantitat.
 2. Buscar la targeta que correspongui a una descripció de la mestra: “un cartró amb dos elements de color groc”. Aquesta petita descripció pot estar representada a través  de targes de números i de colors.
 3. Formar la sèrie 1, 2, 3, 4, 5 amb targetes d’elements.
 4. Totes les activitats les recolzarem en el llenguatge oral.

 
SITUACIÓ TEMPORAL

Activitats: S’hauran de relacionar les diferents escenes de manera que tinguin una seqüència ordenada en el temps. Posteriorment l’alumne/a haurà d’explicar aquella història donant-li sentit en el temps.

     

SERIACIONS

Activitats: Els alumnes hauran de copiar les sèries donades, completar-les o els podem demanar que se les inventin ells.

 

 

LOGICO

Activitats: S’introdueix la fitxa en el suport. Els cursors s’han de trobar a la part inferior per poder començar l’activitat. Cada fitxa ens demanarà resoldre problemes diferents, de manera que per realitzar-la haurem de moure els cursors cap a la columna de la dreta (columna de les respostes). Un cop resolta, l’alumne/a la gira i comprova si l’ha fet bé. Si la fitxa s’ha realitzat correctament, els cursors hauran de coincidir amb la columna de les respostes. D’aquesta manera es combina la manipulació dels nens/es, l’aprenentatge cognitiu i l’autoavaluació.

  

JOCS D'ASSOCIACIÓ

Activitats: Realitzar el puzzle i explicar els dibuixos per tal d'assolir el vocabulari que s'hi veu reflectit.

 
LOTO

Activitat: Joc del bingo amb els nombres del o al 10. Primer és la mestra que va cantant els nombres i ells alumnes els marquen en un cartronet i després són els mateixos nens/es que van cantant els nombres.

  

PUZLES DE NOMBRES

Activitat: Jugarem a construir  nombres, associar a partir del joc nombres i quantitat i a ordenar correctament la tira numèrica.

 

JOC DE LA SERP I LA PAPALLONA

Activitat: Consisteix en tirar el dau i anar avançant pel camí de la serp i la papallona. El primer que arriba i col·loca totes les fitxes guanya.

 
SUMES I RESTES

Activitat: a partir d’unes plantilles han d’anar sumant i/o restant i escriure el resultat, així els nens/es es van iniciant en la suma i la resta.

 
JOC DEL CUQUET

Activitat: El joc consisteix en tirar dos daus: un de formes i l’altre de colors. Cada nen/a té un cuc que ha d’anar omplint amb les formes i colors que li toca el dau. El primer que arriba al final del cuc guanya.

 

RACONS   DE    MANIPULACIÓ

Enfilar boles

Clauets de colors

Plastilina

Trencaclosques i encaixos

Retallem

Grafisme

Construccions

Plastilina

Trencaclosques i encaixos

Boles de colors

Grafisme

Retallem

Construccions

Clauets de colors

Cosir

Plastilina

Trencaclosques i encaixos

Grafisme

Retallem

Clauets de colors

Atenció visual

Domino

 

OBJECTIUS DEL RACÓ DE MANIPULACIÓ

 1. Manipular i explorar materials mitjançant la coordinació visual-motora.
 2. Identificar objectes a través dels sentits (vista, tacte…) i apreciar l’espai que ocupen.
 3. Millorar el control i la precisió de tècniques manipulatives.
 4. Endreçar els clauets dins la capsa un cop acabada l’activitat.
 5. Manipular i explorar materials mitjançant la coordinació visual-motora.
 6. Millorar el control i la precisió de tècniques manipulatives per mitjà del cosir.
 7. Manipular i explorar les diferents peces del trencaclosques a través de la coordinació oculo-manual.
 8. Adquirir destresa amb les mans.
 9. Millorar el control i la precisió de tècniques manipulatives.
 10. Exercitar l’atenció i la percepció.
 11. Associar dos dibuixos per la seva similitud.
 12. Exercitar la percepció visual.
 13. Desenvolupar la percepció i la memòria.
 14. Desenvolupar la percepció i el raonament lògic.

 


ACTIVITATS

 

ENFILAR BOLES

Activitats: Enfilem boles de colors segons un model donat seguint la sèrie. També podem els mateixos alumnes crear sèries noves.

   

CLAUETS

Activitats:

1.      Convidar al nen/a a què vagi posant clauets de forma lliure i que vagi experimentant amb els diferents colors i els dibuixos que pot fer.

2.      Proposar al nen/a que agafi només els clauets d’un determinat color o que faci formes (un quadrat, un triangle…).

3.      Es pot plantejar al nen/a que faci una seriació, la qual podem començar nosaltres (combinant dos colors, tres…). També podem dir-li que se n´inventi una.

 

PLASTILINA

Activitat: Jugar de forma lliure o dirigida amb la plastilina. Primer a partir de formes ja conegudes a P3: boles, xurros... i poc a poc anar donant forma per construir figures.

 

TRENCACLOSQUES i ENCAIXOS

Activitats:

 1. Realitzar el muntatge d’un trencaclosques o de diferents encaixos.
 2. Els trencaclosques es poden iniciar amb el recolzament del dibuix en tamany natural de manera que els nens i nenes només hagin de col·locar les peces damunt del dibuix i unir-les.
 3. Una altra opció és mostrar el dibuix del trencaclosques però en tamany més petit.

 
RETALLEM

Activitats: Activitats per ajudar a la millora de l’habilitat de la tisora. Començarem al primer trimestre amb línies rectes i senzilles i poc a poc anirem augmentant la dificultat. Les activitats es fan a partir de fitxes que hauran de pintar, retallar i enganxar en un altre paper.

 
GRAFISME

Activitats: Activitat de traç i grafisme: nombres, lletres de pal, traç vertical, horitzontal, inclinat, ondulat... Els alumnes practicaran el traç en unes làmines plastificades i els retoladors així podran utilitzar-les diverses vegades.

   

CONSTRUCIONS

Activitats: Jocs de construccions començant amb peces gran i cada cop anar disminuint la grandària de les peces per augmentar la dificultat.

 

COSIR

Activitats: El llapis o agulla s’ha d’anar passant pels diferents forats, un per sobre i un per sota, imitant l’acció de cosir.

  
ATENCIÓ VISUAL

 
Activitats: Els alumnes hauran de fixar-se en les diferents imatges i relacionar-les segons la seva semblança.

 
DÒMINO

 Activitats:

-Hi jugaran dos o tres alumnes. Els repartirem les peces i les hauran d’anar col.locant alternativament. D’aquesta manera també els introduïm en els jocs reglats.

 
 

AVALUACIÓ DELS RACONS A EDUCACIÓ INFANTIL

 

 

E     En quant a l’avaluació a infantil és diferent als tres cursos d’infantil. A p-3  i p-4 és el mestre qui porta el control i el seguiment pel pas de tots els racons i la seva avaluació.

       A través d´unes graelles és fa el seguiment on s’anota la data pel pas d´aquell racó i al final se n’avalua el resultat amb un puntet verd si s´ha fet correctament, taronja regular

        o vermell si no  s’ha fet bé.

 


INFORMACIÓ SOBRE LA VALORACIÓ DELS DIFERENTS RACONS

  

ELS RACONS COMUNS I ELS D’AULA SÓN VALORATS DE LA SEGÜENT MANERA:

 

BÉ    

 ........

REGULAR

MALAMENT

AVALUACIÓ RACONS  DE   LLENGUATGE   VERBAL 

 

QUI ÉS QUI?

 

ORDENAR SEQÜÈNCIES

 

PISSARRA DE LLETRES

 

 

CONSTRUÏM PARAULES

 

DÒMINO DE LLETRES

 

ORDINADOR

 

PARTS DEL COS

ASSOCIAR DIBUIXOS

JOCS VOCABULARI

 

CONTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACONS DE LLENGUATGE MATEMÀTIC

 

 

 

TÀNGRAM

 

NÚMEROS

 

SITUACIÓ ESPACIAL

 

ORDINADOR

 

LOGICO  1

 

SITUACIONS TEMPORALS

DOMINO

JOC DELS COLORS

 

SERIACIONS

FORMES I FIGURES

JOCS ASSOCIACIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

RACONS DE MANIPULACIÓ

 

TRENCACLOSQUES

 

ENFILAR BOLES

 

BLOCS LÒGICS

 

ENCAIXOS

 

PLASTILINA

GRAFISMES

RETALLEM

CONSTRUCCIONS