RACONS D’AULA D’EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ INFANTIL 5

 

RACONS  DE   LLENGUATGE   VERBAL 

   1r  TRIMESTRE

     2n  TRIMESTRE

        3r   TRIMESTRE

Joc de les paraules

Mirem

Cartes

Ordenar seqüències

Racó de llegir

Nom – Dibuix

Noms i Cognoms

Memo-Memo

Biblioteca

 

Joc de les paraules

Cartes

Ordenar seqüències

Dòmino de lletres

Grafismes

Racó de llegir

Noms i Cognoms

Mèmori

Biblioteca

El joc de les paraules

Dictat mut

Grafismes

Noms i cognoms

Racó de llegir

Ordres

Contes dels sons

Frases

Cops (síl·labes)

Biblioteca

 

OBJECTIUS DE LLENGUATGE VERBAL

1.Identificar i relacionar la paraula o so amb el seu dibuix corresponent a partir de jocs de cartes, jocs de paraules, de mèmoris.

2. Ordenar seqüències de més de quatre elements.

3. Llegir paraules i frases i copiar-les.

4. Treballar el nom i cognoms propis i el dels companys.

5. Introduir la lletra lligada treballant el nom i el cognom, els dies de la setmana, el mesos i vocabulari dels centres d’interès.

6. Practicar el traç de la lletra lligada a partir dels grafismes.

7. Identificar els cops de veus de les paraules.

8. Jugar a llegir i realitzar ordres.

9. Llegir contes i realitzar diferents treballs al racó de la biblioteca.

  

 ACTIVITATS

 

Joc de les paraules

 
A
ctivitat : consisteix en llegir les paraules escrites i cercar la imatge corresponent al dibuix, primer d´una i dues síl-labes  i després s´ainirà augmentant progressivament la dificultat.

    

 MIRAR  I   ORDENAR SEQÜÈNCIES

 Activitats: Donarem cinc  escenes dibuixades en cinc  cartronets diferents. Demanarem als alumnes que observin bé les diferents vinyetes i que les ordenin. Posteriorment els direm que ens expliquen aquella seqüència. També els podem fer preguntes sobre allò representat en la història. Més endavant, afegirem un altre cartró i treballarem la seqüenciació de més escenes.

 

CARTES

Les cartes representen sons o paraules s´ha de formar grups identificant tots els sons i paraules del mateix grup.

Activitats:

1. Començarem primer a jugar amb els colors, després amb els números i paraules. Consisteix en treure una carta gran corresponent a un color, número o lletra (segons el que volem treballar) i els nens i nenes hauran de escollir les cartes que tinguin aquell atribut. Es pot fer per parelles i que cada infant vagi agafant per torns una carta petita. Si té l’atribut que li demana la carta gran les posarà en una munt i si no en un altre.

 
Racó de llegir

 activitats: identificar la paraula amb el dibuix, per fer.ne després un treball  d´escriptura.Posteriorment i cap al tercer trimestre es passarà a la lectura i treball de frases.

 
NOM-DIBUIX

 Activitats:

 1. Manipulació i observació de les dibuixos i identificació i aparellament del dibuix amb la paraules adequada.  Farem que el nen o nena es fixi en com s’escriu aquella paraula i farem que la pronunciï correctament.Joc del tipus memori.

 

  

NOMS I COGNOMS

 Treballar el nom propi i el dels companys, primer en lletra de pal i després posteriorment passar a la lletra lligada tot practicant primer el grafisme del propi nom i cognom i després passar al dels companys.

  

MEMO-MEMO

 Activitats: consisteix en una baralla de cartes, per una banda unes cartes consten de dibuix i per una altra de text, totes les cartes girades cap  per avall, els nens han de trobar el nom amb el text corresponent, si la troben se la queden, al final guanya qui més cartes ha trobat amb nom-dibuix.

 

DÒMINO DE LLETRES

 Activitats: Relacionar les paraules amb el dibuix per anar formant el dominó.

S’ hi pot jugar amb parelles o també de manera individual.Primer els dominós són d´una i dues síl-labes i després es passarà a tres i quatre síl-labes i finalment a les frases; per acabar els dominós seràn en lletra lligada cap al tercer trimestre.

    

CONSTRUÏM PARAULES

 Activitats Construir paraules amb les lletres de confegir seguint el model. Treballarem la construcció de paraules que siguin properes al nens/es i d’altres que vagin sortint a l’aula  i que estiguin relacionades amb el centre d’interès que s’està seguint en aquell moment.

   

DICTAT MUT

 A partir d´una graellla de dibuixos, l´alumne els visualitzarà i després haurà d´escriure en una altra graella les paraules que el representen.El mestre en farà la correcció més tard.

 

 ORDRES

 Llegir les frases i realitzar l´ordre llegida en el paper, algunes frases representen més d´una ordre.Tipus ordres Montessori.

 

CONTES DE SONS

 Al racó de la biblioteca llegir els contes dels sons i realitzar diferents treballs com; explicació del conte a nivell oral de manera ordenada, realitzar alguna copia de paraules o frases relacionades amb el conte, buscar paraules que facin referència aun so en concret.......

   
COPS DE SíL-LABES

 Activitats:

1.      Situar els cartrons de les imatges al grup que correspongui segons el nombre de síl·labes de les paraules representades. Començarem per les fotos dels companys/es de la classe. Seguidament les anirem canviant per imatges diverses properes als nens/es. Les primeres vegades jugarem amb paraules de poques síl·labes i, posteriorment, n’anirem afegint d’altres que en continguin més, augmentant així el nivell de dificultat de l’activitat.

 
BIBLIOTECA

 Visualitzar i llegir els contes d´aquest racó per després realitzar-ne activitats posteriors com: frases senzilles representatnt els contes, copia de paraules relacionades amb el conte llegit, explicació del conte a nivell oral i valoració del conte llegit.

 
FRASES

 Activitat en la que hi ha uns cartronets  en uns hi ha tota la frase i els altres hi ha la meitat de la frase i l´altra meitat dibuix hi han de trobar les dues frases que corresponen a la mateixa frase.

   

RACONS   DE    LLENGUATGE   MATEMÀTIC

  1R TRIMESTRE              2N TRIMESTRE               3R TRIMESTRE

Número i dibuix

Números

Mini-Arco

Tangram

Taules de doble entrada

Quants n’hi ha?

Lógico

Trencaclosques(espacial)

 

 

Números

Taules de doble entrada

Mini-Arco

Tangram

Dòmino de números

Sumes i restes

Lógico

Bingo de formes i nombres

Sumes  i restes

Numeració

Tangram

Descomposició de nº

Mini-Arco

Lógico

Contes dels nº

Dòmino de sumes

 

 

OBJECTIUS DE LLENGUATGE MATEMÀTIC

.

1-Discriminar les qualitats perceptibles d’objectes materials: colors, formes, grandàries, posicions…

2-Tenir cura del material i endreçar-lo al seu lloc corresponent un cop acabada l’activitat.

3-Dominar la sèrie dels nombres naturals de l´1 al 9 i anar augmentant el grau de dificultat.

4-Saber agrupar tant elements com indica una xifra donada de l´1 al 9 i anar augmentant el grau de dificultat.

5-Identificar diversos atributs que pot tenir un element donat.

6-Identificar diversos elements que tenen una mateix atribut.

7-Identificar els atributs dels elements d’una determinada seriació.

8-Construir seqüències amb elements en els quals es vagin canviant atributs.

9-Mostrar interès i iniciativa al llarg de tota l’activitat.

10-Llegir, interpretar i seqüenciar imatges.

11-Identificar diferents nocions temporals a través de la pròpia experiència i del raonament intuïtiu.

12-Desenvolupar habilitats de percepció, de raonament lògic i de formació de conceptes.

13-Afavorir l’autoaprenentatge i l’autocorrecció, tenint en compte el ritme individual dels diferents alumne

14-Desenvolupar habilitats de percepció espacial i de raonament lògic.

15-Realitzar activitats que impliquin la resolució d´operacions com : sumes i restes.

16-Realitzar operacions de càlcul mental.

 

ACTIVITATS

 
Número i dibuix

 Activitat: consisteix en associar el nombre amb la quantitat d´elements representats en el dibuix.Cada cop es va posant més dificultat afegint més nombres i elements.

 

Números i numeració

Activitat consistent en identificar i representar la grafia del nombre, sobretot consisteix en reforçar el traç dels nombres més alts introduïts en aquest curs :7, 8 , 9 i més alts…..augmentant a mesura que es va progressant la dificultat del treball en aquest racó.

 

Mini-Arco

 Activitat: consisteix en un suport tipus caixeta amb unes fitxes i un llibret on consta les activitats a realizar, relacionades amb situacions temporals, espaials…de relació i cal col-locar les peces en el lloc corresponent segons indica el llibret.Aquesta activitat es autocorrectiva i les peces un cop col-locades es gira la caixeta i et mostra la solución si està bé si no cal tornar-ho a repetir.

  

Tangram

 Activitats:

 1. Fer figures lliurement amb les peces del denigrem. Aquí es deixa lliure la imaginació del nen/a i la manipulació directa.
 2. Fer una reproducció a sobre del mateix model.
 3. Completar amb la peça que falta un model incomplet.
 4. Reproduir un model amb les peces de la mateixa mida.
 5. Reproduir un model més petit.

 

Taules de doble entrada

 Activitats: consisteix com el nom indica en taules de doble entrada atenent a problemes d´orientació, dreta i esquerra, quantitat, seriacions.....el format és en belcro i amb peces movibles.

 

Quants n’hi ha?

  Activitats:el format són llibres amb problemes de quantitat i peces per posar i treuré, cal col-locar les peces que indica el problema a resoldre.

 

Lógico

 Activitats:

-S’introdueix la fitxa en el suport. Els cursors s’han de trobar a la part inferior per poder començar l’activitat. Cada fitxa ens demanarà resoldre problemes diferents, de manera que per realitzar-la haurem de moure els cursors cap a la columna de la dreta (columna de les respostes). Un cop resolta, l’alumne/a la gira i comprova si l’ha fet bé. Si la fitxa s’ha realitzat correctament, els cursors hauran de coincidir amb la columna de les respostes. D’aquesta manera es combina la manipulació dels nens/es, l’aprenentatge cognitiu i l’autoavaluació.

 

     

Trencaclosques (espacial)

 Activitats: consisteix en realitzar el trencaclosques proposat i explicar de forma oral els elements que es troben tant a dreta com a esquerra, familiaritzar-se i assolir domini de la lateralitat.

  

Dòmino de números

 Activitats:joc del tipus dominó en una banda el nombre i l´altra la quantitat.Es pot jugar de manera individual i amb més persones.

 

Sumes i restes

 Activitats: consisteix en uns llibrets, on hi ha uns dibuixets amb una  quantitat i per una altra hi ha unes peces  formades per operacions de suma o resta que cal trobar i associar amb la quantitat correcta.

 
Bingo de formes i nombres

 Activitats:aquí l´ activitat és del tipus bingo hi ha uns cartronets per cada nen i unes peces que cal anar tatxant si el nombre que ha sortit és el que és té al cartronet.El bingo formes i nombres cal comptar per exemple: 6 rectangles , 2 quadrats i així implica més dificultat per l´alumnat que ha de trobar forma, quantitat i si és vol color.....

 

Descomposició de nombres

 Activitats: consisteix en per una banda trobem un nombre alt i després cal buscar quins nombres podem ajuntar per arribar al nombre que ens ha tocat.

 

Contes dels nombres

Activitats: aquesta activitat a part de ser de numeració ja que surten altres nombres al conte i cal trobar-los, també està relacionada amb la lectoescriptura ja que a part de llegir-lo l´hem d´exoplicar a nivell oral i buscar els nombres que apareixen i fer suposicions i hipòtesis sobre la història dels contes.

 

Dòmino de sumes

 Activitats: aquí es tracta del joc tipus dominó per una banda trobem una operació i per l´altra un resultat i cal anar completant el dominó atenent  al resultat correcte  de cada opèració.

 RACONS   DE    MANIPULACIÓ

  

1r TRIMESTRE                   2N TRIMESTRE                    3R TRIMESTRE

Retallar

Cosir

Trencaclosques

Clauets

Dòmino/Encaixos

Resseguir (sanefes,punxó,tisores...)

 

 

Sanefes

Cosir

Trencaclosques

Joc de pinces

Resseguir (plantilles)

Laberints

Retallar

Joc de memoria

Cosir

Cordar sabates

Agulles (Sèries)

Encaixos

Resseguir

Trencaclosques

Sanefes,punxó,tisores...

 

 

OBJECTIUS DE MANIPULACIÓ

1-Manipular i explorar materials mitjançant la coordinació visual-motora.

2-Millorar el control i la precisió de tècniques manipulatives.

3-Endreçar els clauets dins la capsa un cop acabada l’activitat.

4-Manipular i explorar les diferents peces del trencaclosques a través de la coordinació oculo-manual.

5-Apreciar la forma i l’espai que ocupen les diferents peces.

6-Tenir constància al llarg de tota l’activitat per tal de poder arribar al final de la tasca.

7-Col·laborar en la recollida i l’ordre del material.

8-Manipular i explorar les diferents peces del trencaclosques a través de la coordinació oculo-manual.

9-Tenir constància al llarg de tota l’activitat per tal de poder arribar al final de la tasca.

10-Participar activament en el joc.

11-Reconèixer les etiquetes dels atributs (color, forma, mida, gruix i les seves negacions).

12-Col.locar les figures corresponents al grup que pertanyi segons els seus atributs.

13-Treballar l´habilitat del llaç de les sabates.

14-Treballar les destreses manuals com:  retallar, cosir, enganxar, punxar....

 

 ACTIVITATS

 

 
RETALLAR

 
Activitats: consisteix en unes plantilles que cal anar retallant i muntant , el grau de dificultat augmentarà a mesuri que s´agafi el domini amb les tisores.

 
COSIR I CORDAR SABATES

 Activitats:

 1. El llapis o agulla s’ha d’anar passant pels diferents forats, un per sobre i un per sota, imitant l’acció de cosir.
 2. S´ha de fer els diferents passos per a poder consolidar el llaç de la sabata.

 

 

TRENCACLOSQUES i ENCAIXOS

 Activitats:

 1. Realitzar el muntatge d’un trencaclosques o de diferents encaixos.
 2. Els trencaclosques es poden iniciar amb el recolzament del dibuix en tamany natural de manera que els nens i nenes només hagin de col·locar les peces damunt del dibuix i unir-les.
 3. Una altra opció és mostrar el dibuix del trencaclosques però en tamany més petit.

 

 

CLAUETS

 Activitats:

1.      Convidar al nen/a a què vagi posant clauets de forma lliure i que vagi experimentant amb els diferents colors i els dibuixos que pot fer.

2.      Proposar al nen/a que agafi només els clauets d’un determinat color o que faci formes (un quadrat, un triangle…).

3.      Es pot plantejar al nen/a que faci una seriació, la qual podem començar nosaltres (combinant dos colors, tres…). També podem dir-li que se n´inventi una.

 

RESSEGUIR

 Activitats:  es tracta de repassar i després reproduïr els traços o grafismes proposats, a mesura que es vagin assolin s´anirà augmentant el grau de dificultat a fer.

 

DÒMINO

 Activitats:

-Hi jugaran dos o tres alumnes. Els repartirem les peces i les hauran d’anar col.locant alternativament. D’aquesta manera també els introduïm en els jocs reglats.

  

BLOCS LÒGICS

 Activitats:

 1. Començarem a treballar amb les figures de fusta ja que així poden manipular-les directament i adquirir els coneixements més significativament. Començarem amb pocs atributs i n’anirem afegint. Finalment introduïrem les etiquetes de negació. Les peces les aniran col.locant damunt d’un suport paper on hi haurà dibuixats uns conjunts amb les etiquetes que volem que treballin. Posaran les peces dins d’aquests conjunts segons correspongui.

 
JOC DE MEMÒRIA

 
Activitats:

-Es juga per parelles. Les peces, per començar, estan totes al revés sense que es pugui veure el dibuix. I poc a poc, de manera alternativa, els/les alumnes giraran les diferents peces formant parelles. Qui tingui més parelles guanya.

 

 

 AVALUACIÓ DELS RACONS A EDUCACIÓ INFANTIL

 

         Per a l’avaluació de p-5 s´utilitzen unes graelles de doble entrada on els infants pinten amb els diferents colors identificatius, el pas pel racó i és la mestra qui amb un puntet

         verd, groc o vermell valorarà les activitats realitzades per cada un dels nens i nenes.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA VALORACIÓ DELS DIFERENTS RACONS

  ELS RACONS COMUNS I ELS D’AULA SÓN VALORATS DE LA SEGÜENT MANERA:


BÉ    

 ........

REGULAR

MALAMENT

  

EDUCACIÓ  INFANTIL         P-5

  RACONS  DE  LLENGUATGE  VERBAL

 

 

 

 

3r  Trimestre

 

 

 

 

 

   ..................................................................................................................

 

 

FRASES

 

 

 

 

 

 

 

JOC DE L’OCA (SONS)

 

 

 

 

 

 

 

RIMES

 

 

 

 

 

 

 

GRAFISMES

 

 

 

 

 

 

 

RACÓ  DE  LLEGIR

 

 

 

 

 

 

 

DÒMINOS DE PARAU.

 

 

 

 

 

 

 

NOM - DIBUIX

 

 

 

 

 

 

 

NOMS I COGNOMS

 

 

 

 

 

 

 

ABECEDARI

 

 

 

 

 

 

 

ORDINADOR 

(ACTV. DE LLENGUATGE)

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ  INFANTIL         P-5

 
 

  RACONS  DE  LLENGUATGE  MATEMÀTIC

 

 

 

 

3r  Trimestre

 

 

 

 

 

   ....................................................................................................................

     

 

NÚMEROS - COMPTAR

                 

 

 

 

 

MINI-ARCO

 

 

 

 

 

 

TANGRAM

 

 

 

 

 

               

 

BLOCS LÒGICS

 

 

 

 

 

 

JOC ESPACIAL

 

 

 

 

 

 

SUMES I RESTES

 

 

 

 

 

 

LÓGICO

 

 

 

 

 

 

DESCOMPOSICIÓ

DE NOMBRES

 

 

 

 

 

ORDINADOR (ACTS. MATEMÀTIQUES)