Escola de pràctiques

Mitjançant la presentació d’un Projecte la nostra Escola va ser reconeguda per la Generalitat de Catalunya com a centre de pràctiques tant del Grau Universitari de Professorat de diferents universitats (UAB i UB, entre d'altres) com de Mòduls Professionals.

Al llarg del curs acollim a aquest alumnat disposat a observar i aprendre de la nostra tasca docent, compartint les experiències i implicant-se amb respecte i responsabilitat en la nostra vida escolar.