Pla educatiu

Ideari

1. Dedicar una atenció destacada a l'estudi de les característiques culturals, locals     i comarcals.

2. Fomentar l'educació civico-social tenint el diàleg, el respecte i la discussió com a     base per una educació democràtica.

3. Desenvolupar aspectes de la personalitat a través de la coeducació i cooperació.

4. Potenciar els ensenyaments artístics com a base d'una educació integral.

5. Desenvolupar la creativitat posant especial atenció a la comprensió, aplicació i     aloració dels coneixements.


Projecte Educatiu de Centre

El curs 2000-2001 vam engegar un pla estratègic fonamentat en els Ensenyaments Artístics com a base per a millorar les competències bàsiques.

L'escola ha organitzat els recursos humans, materials i físics.

Ens plantegem el treball a dos nivells, en grups classe i en grups reduïts, a les àrees de català, anglès, dansa, música i educació visual i plàstica.

Dansa clàssica a Educació Infantil, dansa creativa a Cicle Inicial, danses d'arreu el món a Cicle Mitjà i dansa contemporània a Cicle Superior.

En música es treballa la pràctica instrumental a tota la primària.

Treballem l'educació artística, visual i plàstica a través de tallers amb activitats de tècniques programades seqüencialment, per a tota l'Educació Infantil i Primària.


Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Disposem de dues aules d'informàtica, una amb 20 ordinadors i una altra amb 12, a més d'un ordinador a cada aula i a les altres dependències del centre amb connexió a internet.

L'aula gran s'utilitza per treballar objectius del Projecte Curricular en les diferents àrees, en grups reduïts per a l'Educació Infantil i Cicle Inicial, i en grups-classe per a Cicle Mitjà i Superior. S'utilitza la segona aula per a desdoblament de grups i les activitats extraescolars.

Els continguts específics de les TIC es treballen en tallers en els Cicles Mitjà i Superior de Primària.


Especialistes de suport

Disposem de diferents recursos per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials: 

 • 2 mestres de Reforç d'Educació Infantil.
 • 2 mestres d'Educació Especial.
 • Psicopedagoc assessor de l'EAP.


Pla anual

 • Festes populars: Santa Cecília, Nadal i Sant Jordi.
 • Cada any es realitza una Trobada de Danses amb totes les escoles de Cardedeu de P-3 a 2n.
 • Festival de Música i Dansa a Cicle Mitjà.
 • Participem en Activitats Culturals de cinema, música i teatre, organitzades per l'Ajuntament.
 • Assistim a les activitats organitzades pel Palau de la Música, l'Auditori i el Liceu.
 • Fem visites i sortides de treball durant tot el curs i per a tots els nivells.
 • De 3r a 6è de Primària, organitzem un Taller d'Escacs, impartit per un especialista, amb una dedicació intensiva durant dues setmanes.
 • Elaborem la Revista Escolar amb la col·laboració de l'AMPA.
 • Participem en diferents Projectes Educatius convocats per la Generalitat i l'Ajuntament del poble.