CONSELL ESCOLAR

 

El passat 4 de desembre del 2002 va quedar constituït el nou Consell Escolar del Centre, format per:

Directora:
Cap d'estudis
Secretari
1 Representant de l'Ajuntament
4 Representants dels professors
5 Representants dels pares
1 Representant de l'AMPA
1 Representant del personal d'Administració i Serveis

Les funcions del Consell Escolar són:

-Elegir el Director/a.
-Aprovar la crecació d'altres òrgans de coordinació del centre.
-Decidir sobre l'admissió d'alumnes, d'acord amb la normativa.
-Resoldre conflictes i imposar correctius.
-Establir les directius del projecte educatiu i aprovar-lo.
-Aprovar el pressupost del centre.
-Aprovar el Reglament de Règim Interior del centre.
-Elaborar les directrius per a la programació de les activitats escolars complementàries i extraescolars i aprovar-ne la programació i avaluació
-Avaluar i aprovar la programació anual de les activitats de centre.
-Avaluar i aprovar la memòria anual de les activitats de centre.
-Establir criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives.
-Establir les relacions de col·laboració amb altres centres.
-Promoure l'ús i optimització de les instal·lacions i del material escolar, així com la renovació i la conservació.
-Analitzar i valorar el funcionament general del centre.
-Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda pel Departament d'Ensenyament.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{continguts}

CEIP Els Secallets Coma-ruga