ANÀLISI DEL CONTEXT

QUÈ ÉS UNA Z.E.R.?

ZER ( Zona Escolar Rural) significa una agrupació d'escoles petites, relativament properes geogràficament i que funciona com un sol col·legi. S'estableix un Projecte Educatiu comú adaptat a les característiques de la zona, on els i les mestres treballen en equip programant activitats conjuntes pels i les alumnes. Es comparteixen serveis, mestres especialistes, que són itinerants ( educació física, educació especial, educació musical i llengua estrangera) i es potencia una participació de pares, mares i ajuntaments més coordinada.
Com a conseqüència, l'estructura de la ZER permet una millora de la qualitat en l'educació dels i les nenes que viuen en les zones rurals. També permet la relació i el treball en equip entre alumnes i mestres dels diferents centres, que per separat resultarien força dificultoses: programacions, sortides, colònies, trobades, projectes... Facilita mantenir obertes escoles petites que representa conservar viu l'esperit jove als pobles.
A la ZER Tramuntana cada escola manté la seva identitat i gestiona tot el que li és propi a través del seu Consell Escolar. Com a ZER es gestiona, a través del Consell Escolar de ZER tot allò que és comú a totes les escoles i que conforma el Pla Anual de la ZER:
- Programació de les diferents àrees.
- Activitats conjuntes amb alumnes: sortides, trobades, colònies, festes culturals.
- Projectes de treball de cohesió de la ZER.
- Coordinació dels mestres especialistes.


QUI FORMA LA ZER TRAMUNTANA?

ZER TRAMUNTANA
C/ Escoles,1 17473 Ventalló
Codi centre: 17007427
e-mail: b7007427@xtec.cat
http://www.xtec.cat/zertramuntana


CEIP DE VENTALLÓ
C/ Escoles, 1 17473 Ventalló
Codi centre: 17004049
e-mail: b7004049@xtec.cat
http://www.xtec.cat/ceipventallo

CEIP PUIG SEGALAR
C/ Escoles,3 17137 Viladamat
Codi centre: 17004128
e-mail: b7004128@xtec.cat
http://www.xtec.cat/ceipviladamat


CEIP ELS VALENTINS
C/ escoles,5 17474 Vilamacolum
Codi centre: 17004220
e-mail: b7004220@xtec.cat
http://www.xtec.cat/ceipvilamacolum


PETITA HISTÒRIA

La ZER Tramuntana es va constituir, de manera experimental, el curs 1990-91. En un principi estava formada per les 4escoles dels municipis de St Mori, Saus - Camallera - Llampaies,Ventalló i Viladamat. Més tard s'hi afegí l'escola de Vilamacolum. El curs 2000-01 l'escola de St. Mori va tancar per manca d'alumnat. El curs 2012 -13 l'escola de Saus-Camallera-Llampaies ( Escola Els Terraprims) deixa de formar part de la ZER i queda formada per tres escoles ( Escola de Ventalló, Escola Puig Segalar de Viladamat i Escola Els Valentins de Vilamacolum) amb seu a l'Escola de Ventalló
El curs 2004-05 l'escola de Vilamacolum va passar a tenir la denominació de CEIP Els Valentins i la de Viladamat el nom de CEIP Puig Segalar.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS CENTRES

Els tres centres de la ZER acullen nens i nenes del seu propi municipi principalment ii d'altres que en fan opció personal. Els alumnes de les escoles Ventalló i Viladamat continuen estudis a l'IES de l'Escala; i els alumnes de Vilamacolum assisteixen a l'IES de Castelló d'Empúries.
Totes les escoles disposen dels serveis del Centre de Recursos Pedagògics i de l'Equip d'assessorament Psicopedagògic de Figueres a l'Alt Empordà.
Cada escola té les seves particularitats, però en línees generals les podem definir com escoles petites, no graduades i que les classes les formen nens i nenes de diferents edats, agrupats per cicles de dos cursos, tres o fins i tot més. Els agrupaments poden variar d'un curs a l'altre en funció dels alumnes nous que es matriculen, els que marxen, el nombre de mestres,.. En els últims cinc cursos es constata una tendència al creixement del nombre d'alumnes a cadascuna de les escoles. Cada classe és responsabilitat d'un mestre/a tutor/a, però també imparteixen les seves matèries els mestres itinerants de la ZER i altres docents del centre que donen suport, ajuden a partir grups i a atendre la diversitat o als alumnes que puguin presentar necessitats educatives especials.
Dues escoles,Ventalló i Viladamat, ofereixen servei de menjador escolar,però no tenen servei de transport. A part dels edificis escolars, amb les diferents aules, pati i zones d'esbarjo, sovint també es fa ús de les sales polivalents o instal·lacions esportives de què disposa cada un dels pobles. S'hi duen a terme, sobretot, sessions d'educació física, així com diverses festes i celebracions durant el curs escolar: representacions teatrals, carnaval, festes de fi de curs, activitats de la setmana cultural,...

CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN

VIVENDA: ¼ parts dels alumnes viuen fora dels nuclis urbans.
2/3 parts de les famílies tenen vivenda pròpia.

TRANSPORT: Almenys ¼ dels alumnes han d'anar a l'escola amb cotxe propi.

SERVEIS SOCIALS: Les 3escoles poden disposar de:
Local Polivalent.
Assistent Social.
Centre d'Atenció Primària (CAP).

CARACTERÍSTIQUES DE LES FAMÍLIES

FAMÍLIA: Majoritàriament el nucli familiar està format per pare, mare i dos fills.
En ¼ part de les famílies a més hi viuen altres membres (avis, oncles,...).
En els últims anys ha augmentat el nombre de famílies monoparentals i de composició no tradicional.

PROCEDÈNCIA DELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA:

75% dels pares són nascuts Catalunya.
3% dels pares són de la resta de l'estat.
22% dels pares són d'Europa i altres continents.

SITUACIÓ ECONÒMICA:

A la gran majoria de famílies treballen pare i mare
Majoritàriament el treball de la mare és dins del sector terciari i el del pare dins el secundari.
Més del 70% de les famílies s'han de desplaçar més de 10 Km. per anar a la feina.

AMBIENT CULTURAL

LLENGUA: La majoria de les famílies utilitzen el català com a llengua vehicular.
Un 25% també utilitzen el castellà.
S'ha constatat un augment de famílies que utilitzen altres llengües ( francès, anglès, romanès, olov, alemany, suec, àrab i amasig).


ESTUDIS: Entre un 25% i un 30% de les mares i pares tenen el graduat escolar.
Entre un 35% i 40 % de mares i pares tenen el batxillerat o FP.
Al voltant d'un 25% tenen estudis superiors.


FACILITATS PER L'ESTUDI:

Un 85% dels alumnes disposa de llibres de consulta a casa.
Un 70% disposa d'ordinador. ( Un 50% amb connexió a internet).
La gran majoria disposa d'un espai propi per a estudiar.

ACTIVITATS EXTRA ESCOLARS:

Una majoria important participa en activitats extra escolar en les que domina l'esport. També fan activitats d'arts plàstiques, música, llengües i dansa.

SERVEIS CULTURALS:
Viladamat I Vilamacolum disposen de biblioteca Puntedu situada en el mateix centre escolar, oberta fora d'horari escolar a la resta de la població.
Ventalló disposa d'un espai al centre cultural " El Teatret" on s'hi organitzen activitats pels nens i nenes i on poden anar a fer els deures.
En quant a associacions esportives obertes als nens només n'hi ha a Ventalló ( Atletisme) .
No hi ha associacions d'esplai per a nens i joves però les AMPES organitzen activitats de casal i extra escolars.

 

TRETS D'IDENTITAT

Nº1
Som una ZER catalana que fomenta la llengua i la cultura catalanes. La llengua vehicular i de relació a la nostra ZER és el català.

OBJECTIUS

- Transmetre el bagatge de costums, tradicions, mites, signes d'identitat,...propis de la nostra cultura.
- Fomentar el coneixement i l'estima al país.
- Utilitzar la llengua catalana com a vehicular en tots els aspectes de comunicació dels nostres centres.

Nº2
Volem desenvolupar en els alumnes aquell nivell necessari de competències bàsiques que els capacitaran per adaptar-se de manera positiva i crítica a la societat

OBJECTIUS

- Revisar coordinadament i periòdica el PCZ. i actualitzar-lo quan calgui
- Vetllar perquè els aprenentatges i les vivències escolars promoguin un sentiment de valoració i d'implicació actiu i de millora cap a la societat.

Nº 3
Som una ZER integrada en els municipis, arrelada i sensible al seu entorn social i natural.

OBJECTIUS

- Promoure activitats que desenvolupin l'estimació dels municipis i que la gent dels municipis estimin l'escola.
- Inserir l'escola al conjunt de les institucions del poble, potenciant el diàleg i la col·laboració en totes elles (esdeveniments culturals, festius, esportius,....).
- Organitzar la descoberta i facilitar el coneixement gradual del propi medi social i natural.
- Fomentar la implicació personal i l'anàlisi crític del medi social i natural.
- Potenciar actituds que afavoreixin la conservació de l'entorn.

Nº 4

Volem potenciar en els/les seus/seves alumnes la valoració de l'esforç com a eina de progrés i el gust pel treball i la feina ben feta.

OBJECTIUS

- Les activitats pròpies de la ZER han de possibilitar i potenciar uns procediments i uns hàbits de treball seqüenciats i coordinats, com a base del progrés personal de cada alumne.
- Propiciar l'autovaloració del propi esforç, individual o grupal, en acabar les activitats.
- Afavorir el sentiment de satisfacció i goig davant del treball acabat i la feina ben feta en funció de les possibilitats de cada alumne.
- Mostrar actituds de respecte, conservació i bon ús dels recursos humans, materials, tècnics i naturals.

Nº 5
Volem potenciar l'adquisició d'hàbits d'àmbit personal, relacional i d'estudi que permetin als alumnes créixer com a persona.

OBJECTIUS

- Promoure sistemàticament activitats que afavoreixin l'adquisició dels hàbits dels àmbits personal, relacional i d'estudi.
- Promoure sistemàticament activitats d'autoavaluació de l'adquisició dels hàbits dels diferents àmbits.
- Avaluar periòdicament l'adquisició d'aquests hàbits per part del claustre i si cal fer les oportunes millores o canvis.

Nº 6

Som una ZER integradora i oberta a la diversitat

OBJECTIUS

- Possibilitar que tots els/les alumnes se sentint acollits, acceptats i integrats dins el marc escolar, tant per les seves característiques personals com per la seva evolució escolar.
- Fomentar una dinàmica de treball integradora dins l'aula
- Facilitar els recursos humans i materials necessaris per poder donar resposta a les diferents necessitats educatives que presenten els i les alumnes.
- Sensibilitzar la comunitat escolar per tal de mantenir una actitud positiva vers l'acceptació de la diversitat.

Nº 7
La ZER Tramuntana es manifesta democràtica i participativa

OBJECTIUS

- Potenciar dins a comunitat escolar ( pares i mares, alumnes, mestres, personal no docent, institucions i associacions) hàbits i valors democràtics i participatius.
- Establir entre els diferents estaments implicats en el marc escolar una bona xarxa de comunicació i diàleg vetllant per la qualitat de les relacions.
- Promoure en els i les alumnes actituds de participació democràtica.


Nº 8
Optem per un ensenyament igual entre els nens i les nenes desenvolupat en un marc de coeducació.

OBJECTIUS

- Tenir cura, a nivell oral i escrit, del llenguatge emprat quan ens dirigim als i les alumnes per tal d'utilitzar un llenguatge no discriminatori.
- Potenciar actituds d'igualtat de gènere dels i les alumnes i mestres davant de tota mena de situacions que puguin representar una discriminació.
- Proporcionar eines de reflexió que permetin als i les alumnes anar construint la seva identitat lliure de tòpics restrictius.


Nº 9
Fomentem l'entesa entre els pobles, el respecte dels Drets Humans i la valoració de la pau i les actituds no-violentes.

OBJECTIUS

- Fomentar un ambient escolar global i un desenvolupament personal lliure de prejudicis i/o discriminacions, compromès amb els drets humans i les actituds no-violentes.
- Vetllar en tot el marc de convivència que ofereix l'escola per l'acolliment, el coneixement, el respecte i l'entesa entre les diferents cultures d'origen dels nostres alumnes.
- Introduir en la programació de coneixement del medi social i cultural tot un conjunt d'activitats que facilitin el coneixement i el respecte als drets humans, la valoració de la Pau i les actituds no violentes.
- Commemorar el Dia Escolar de la No-violència i la Pau amb una activitat comuna a tota la ZER.

Nº 10
Som una ZER aconfessional amb posicions de respecte per a les creences de cada persona.

OBJECTIUS

- Entendre l'expressió de totes les creences com a enriquiment cultural de la comunitat escolar, sempre que no entrin en contradicció amb altres trets d'identitat de la ZER
- Presentar les religions com un fet social, cultural i històric.


Nº 11
Vetllem per la coordinació i l'harmonia entre els diferents mètodes utilitzats per l'equip de mestres.

OBJECTIUS
- Assegurar que les metodologies d'ensenyament emprades en els nostres centres no siguin oposades ni contradictòries.
- Afavorir el lligam entre els criteris metodològics que utilitzem a les diferents àrees al llarg de l'escolaritat.
- Establir una estructura organitzativa capaç de mantenir la coordinació dels diferents àmbits que intervenen en l'educació dels nostres alumnes a través d'equips de cicle i comissions de treball.
- Adequar la metodologia de treball a les necessitats educatives reals dels nostres alumnes.

Nº 12 Fomentem el desenvolupament de la pròpia personalitat, la creativitat, la lliure expressió i una base metodològica d'ensenyament actiu.

OBJECTIUS
- Potenciar l'acció tutorial per tal d'atendre l'alumne com a persona, tan de manera individual com dins un grup.
- Potenciar la lliure expressió promovent activitats on es faciliti l'expressió d'opinions, sentiments, crítiques... sempre en un marc de respecte.
- Adequar en la mesura de les nostres possibilitats les tècniques, estratègies, mètodes i les programacions cap a una educació personalitzada.

Nº 13
Volem fomentar el desenvolupament de la innovació i la realització de nous projectes.


OBJECTIUS
- Propiciar l'intercanvi i la reflexió entorn a les experiències docents de cadascun dels mestres.
- Fomentar la formació permanent dels mestres tan a nivell individual com activitats conjuntes del claustre( cursos, seminaris,...).
- Mantenir una actitud d'obertura respecte a propostes de nous projectes.
- Facilitar el suport necessari a les innovacions mitjançant els recursos disponibles.

Nº 14
Potenciem la relació entre els alumnes de les diferents escoles i entre nens i nenes de diferents edats.

OBJECTIUS
- Promoure activitats conjuntes entre les escoles de la ZER: trobades, excursions , colònies, correspondència ... .
- Programar i realitzar activitats que incloguin agrupaments d'alumnes de diferents edats.
- Vetllar perquè en les activitats, tots els nens i nenes de la ZER es coneguin i es relacionin amb els del seu Cicle.

AVALUACIÓ

Cada curs es farà una valoració dels Objectius, per Cicles i es posarà en comú en el Claustre de la ZER per tal de fer les millores que calgui.

Torna a la pàgina principal