Trets identificatius

Som un centre d'Educació Infantil i Primària públic, depenent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al nostre centre s'imparteixen les etapes de segon cicle d'Educació Infantil: 3, 4 i 5 anys, i d'Ensenyament Primari: de 6 a 12 anys.

L'Ensenyament Primari està dividit en tres en cicles: Cicle Inicial: 6 - 7anys, Cicle Mitjà: 8 - 9 anys i Cicle Superior: 10 - 11 anys.

Horari escolar

L'horari del nostre centre és:

- Matins de 9 a 12 hores per a l'etapa d'Educació Infantil.
- Matins de 9 a 12 hores per a l'etapa d'Educació Infantil.
- Tardes de 15 a 17 hores.

Les llengües

L'escola Guillem és una escola catalana, per tant totes les activitats que promou i els aprenentatges que imparteix des de l'Educació Infantil es fan en aquesta llengua.

El castellà es considera com a segona llengua i s'introdueix a partir de primer curs del Cicle Inicial i a partir de CM ja té un tractament igual que la llengua catalana, el què permet garantir el domini de les dues llengues al final de l'etapa.

Pel que fa a l'idioma anglès es comença a impartir en el Cicle Inicial a nivell oral i es continua de forma progressiva durant tota la Primària. Des de l'any 2003 es porta a terme un projecte d'innovació en aquesta àrea, posant èmfasis especial en el treball de la llengua oral, a partir de desdoblaments de grups, contacte més sovintejat, ampliació dins el possible, activitats de 6à hora en anglès.

Atenció a la diversitat
Un dels objectius del centre és adaptar la metodologia i els continguts que cada alumne ha d'adquirir, al seu propi ritme de treball i a les seves possibilitats.

Material comunitari
L'escola creu convenient que tot el material fungible que es faci servir sigui comunitari. Aquesta és una fórmula que ens permet treballar amb material col·lectiu de forma àgil i disponible en qualsevol moment, cosa que seria més problemàtica si fos cada alumne qui ho hagués de portar de casa seva (oblits, pèrdues...)

Des del curs 2005-06 el centre rep una subvenció del Departament d'educació per aquest fi. Amb aquesta subvenció s'ha aconseguit comptar amb tots els llibres de text socialitzats, en els quals no s'hi ha d'escriure, a més d'altres recursos complementaris com diccionaris, atles, materials de matemàtiques, llengua oral...

Règim Disciplinari
La disciplina i l'ordre són aspectes fonamentals, ja que hem de garantir unes condicions mínimes que permetin un ambient de convivència i treball adequat per al progrés integral dels nostres alumnes.

Els alumnes de l'escola han de justificar totes les seves faltes d’assistència.

El règim disciplinari del centre aplica el decret de Drets i Deures dels Alumnes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com les modificacions fetes en el PEC, PRI.

Altres activitats

L'escola també es planteja tot un seguit d'activitats col·lectives on participin tots els alumnes dels diferents cicles de forma conjunta. Durant cada curs i en dates variables se celebra la Setmana Cultural al llarg de tres dies. Al voltant d’un tema monogràfic, diferent a cada curs acadèmic, es programen tot un seguit d’activitats diverses que d’alguna forma trenquen amb la rutina de les tasques acadèmiques més habituals.

Per altra banda, l'escola, conjuntament amb les entitats del poble corresponents i l'Ajuntament, ensenya als alumnes de 5è i 6è el Ball de la Faixa i el Ball de Bastons, respectivament.